فايل دانشگاهی – 
طراحی الگوی تغییر مدل کسب ‌و کار در یک  بنگاه چاپ و  …

فايل دانشگاهی – طراحی الگوی تغییر مدل کسب ‌و کار در یک بنگاه چاپ و …

اکتبر 20, 2020 Off By مدیر سایت

پرسشنامه مقایسات زوجی SWOT-ANP:
این پرسشنامه در راستای انتخاب مدل کسب و کار انتشارات آریانا قلم با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه ای(ANP) طراحی شد و به منظور اولویت بندی این مدل های کسب و کار، پس از شناسایی چهار دسته عوامل اثر گذار شامل معیارهای SWOT (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدات)را با استفاده از نتایج به دست آمده از ماتریس همبستگی و با تعیین اهمیت نسبی این معیارهای مؤثر بر مدل های کسب و کار با استفاده از پرسشنامه ANPنهایتاً به الویتبندی مدل های کسب و کار بپردازیم.
در پرسشنامه مقایسات زوجی،ابتدا مقایسه میان معیارهای SWOT صورت گرفته و درجه اهمیت هریک از معیارها نسبت به یکدیگر از دید خبرگان مشخص شده است.پس از آن با مد نظر قرار دادن هریک از معیارها ی نامبرده در بخش ۳-۵-۳ مدلهای کسب وکاری طراحی شده با یکدیگر مقایسه شده اند و اهمیت هریک از مدلها نسبت به دیگری با در نظر گرفته معیار مربوطه مشخص شده است که نتایج مقایسات در فصل چهارم توضیح داده شده است.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه ارزش پیشنهادی:
به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ارزش پیشنهادی با مقیاس طیف ۵ درجه ای لیکرت ،با توجه به امتیاز های داده شده به پاسخها،میانگین پاسخ به سوالات هر گویه به طور جداگانه محاسبه شده و میانگین هر سوال در هر گویه با میانگین کل آن گویه مقایسه شد.به منظور میانگین گیری از پاسخها از روش میانگین گیری ساده با استفاده از نرم افزار اکسل استفاده شده است.
  تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه ماتریس همبستگی:
پس از اولویت بندی و غربالگری ارزش های پیشنهادی با استفاده از رویکرد محصول توسعه یافته که در فصل دوم توضیح داده شد به طراحی مدلهای کسب وکار پرداختیم.پس از آن با استخراج نقاط قوت،نقاط ضعف،تهدید ها و فرصت های موجود برای مدلهای ارائه شده به منظور تشخیص اثر معیارها بر یکدیگر به طراحی ماتریس همبستگی پرداخته و پس از آن پرسشنامه ماتریس همبستگی را طراحی کردیم که در این ماتریس وابستگی ویا عدم وابستگی معیارها از نظر خبرگان مشخص شد.به منظور تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده از پرسشنامه پاسخ خبرگان را برسی کرده و عدد ۰ را به عنوان نشانه ای برای عدم وجود رابطه و عدد ۱ را به منظور نشانه ای برای وجود رابطه در نظر گرفتیم.با بررسی تک تک پرسشنامه های تکمیل شده توسط خبرگان و مقایسه پاسخ ها مشخص شد که کدامل عوامل بر یکدیگر تاثیرگذار بوده اند.
تجزیه و تحلیل نتایج پرسشنامه ANP:
پس از بررسی نتایج حاصل از ماتریس همبستگی به طراحی پرسشنامه ANP پرداختیم.هدف از طراحی این پرسشنامه بررسی اهمیت فاکتورهای SWOT نسبت به یکدیگر ، اهمیت هر یک از معیارها در مدلهای طراحی شده، اهمیت و ارجحیت مدلهای کسب وکاری بر یکدیگر طراحی شد.پس از تکمیل پرسشنامه توسط خبرگان و کارشناسان با وارد کردن نتایج در نرم افزار super decision به رتبه بندی مدلهای کسب وکاری طراحی شده پرداختیم.
جمع بندی:در این فصل به طور کلی به روش گردآوری اطلاعات،روش انجام تحقیق،ابزار های گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه های مورد استفاده در پژوهش پرداختیم.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل ۴
مقدمه:
برای مسائلی که در سازمان وجود دارد نمی توان توجیه ساده ای یافت و علت ها را به آسانی دریافت.برهمین اساس پس از اینکه داده های تحقیق گردآوری،طبقه بندی و استخراج شد،نوبت به مرحله جدیدی از فرایند پژوهش که به مرحله تجزیه و تحلیل داده ها معروف است می رسد.در این فصل پس از تعیین ارزشهای پیشنهادی که بیشترین بار عاملی در نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی را دارند ،به طراحی مدلهای کسب و کاری برای انتشارات آریانا قلم پرداختیم.پس از آن به تعیین معیار هایSWOT . طراحی ماتریس همبستگی پرداختیم و با نظر خواهی از خبرگان و کارشناسان موسسه انتشارات آریانا قلم وزن هریک از معیارها را به دست آورده و پس از آن به طراحی ماتریس مقایسه زوجی و تحلیل شبکه ANPپرداختیم و مجددا با استفاده از نظر خواهی از خبرگان مدلهای کسب و کاری را رتبه بندی کردیم.
تحلیل آماری
همانطور که در فصل ۳ ذکر شد ۴۰ نفر از مشتریان موسسه انتشارات آریانا قلم در این پژوهش و تکمیل پرسشنامه ها شرکت کردند.پرسشنامه ارزش پیشنهادی به صورت الکترونیکی طراحی شد از طریق پست الکترونیک به مشتریان ارسال شد و پاسخ ها نیز به صورت الکترونیکی جمع آوری شد.پس از جمع آوری پاسخها با استفاده از روش میانگین گیری ساده و نظرخواهی از کارشناسان انتشارات آریانا قلم ۱۵ مورد از ارزشهای پیشنهادی که میانگین بیشتری داشتند به عنوان ارزشهای مبنای طراحی مدل های کسب وکار قرار گرفتند.
سوا لات عمومی پرسشنامه ارزش پیشنهادی:
این بخش حاوی ۶ سوال می باشد که به بررسی سطح تحصیلات ،نوع شغل،نوع تکنولوژی مورد استفاده،پهنای باند مورد استفاده در اینترنت،مدت زمان استفاده از محصولات آریانا قلم،نوع محصولات مورد استفاده توسط مشتریان می پردازد.
تجزیه و تحلیل داده های مربوط به سطح تحصیلات
اولین سوال در بخش سوالات عمومی پرسشنامه مربوط به سطح تحصیلات افراد پاسخگو می باشد که پنج گزینه دیپلم،کاردانی،کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکترا برای این سوال طراحی ش
ده است.
جدول فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان (جدول۴-۱)نشان می دهد که ۰درصد از افراد دیپلم و ۰ درصد از افراد زیر دیپلم ۲۸٫۳۳ درصد از افراد کارشناسی،۵۵٫۳۳درصد کارشناسی ارشد و .۳۳۱۸ درصد دکترا بوده اند.
جدول ‏۴‑۱سطح تحصیلات مشتریان

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

سطح تحصیلات پاسخگویان فراوانی درصد
زیر دیپلم ۰ ۰
دیپلم ۰ ۰