طراحی الگوی تغییر مدل کسب ‌و کار در یک  بنگاه چاپ و  …

طراحی الگوی تغییر مدل کسب ‌و کار در یک بنگاه چاپ و …

اکتبر 20, 2020 Off By مدیر سایت

فصل سوم
متدلوژی تحقیق
روش تحقیق
مقدمه
در این فصل در مورد روش تحقیق ،منابع جمع آوری اطلاعات و چگونگی نحوه گردآوری اطلاعات صحبت می کنیم.سپس فرایند تحقیق مورد بررسی و موشکافی قرار می گیرد.پس از آن با جامعه آماری تحقیق آشنا می شویم.
روش شناسی تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است.تحقیق کاربردی در جستجوی دست یابی به یک هدف علمی است و تاکید آن بر تاثیر سعادت و رفاه توده مردم و مطلوب بودن فعالیت است و توسعه شیوه های علمی فعالیت های اجرایی را به دست می دهد.در تحقیق کاربردی ،یافته ها را می توان برای حل مسائل اجتماعی به کار برد (ایران نژاد پاریزی،۳۷:۱۳۸۷).
همچنین در این پژوهش به توصیف و مطالعه آنچه که هست می پردازیم.تحقیق توصیفی آن چه را که هست توصیف و تفسیر می کندو به شرایط موجود و روابط موجود،عقاید متداول،فرایندهای جاری ،آثار مشهود یا روند های در حال گسترش توجه دارد.توجه آن در درجه اول به حال است ،هر چند که غالب رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می شود،مورد بررسی قرار می دهد.(جان بست،۱۲۵:۱۳۷۸)
از آنجایی که در تحقیقات توصیفی می توان ویژگی های جامعه مورد مطالعه را از طریق پیمایش ارزیابی نمود ،تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است.
«پیمایش» عبارتست از جمع آوری اطلاعات که با طرح و نقشه و به عنوان راهنمای عمل یا پیش بینی و یا به منظور تجزیه و تحلیل روابط برخی متغیرها صورت می گیرد(اوپنهام،۱۵۰:۱۳۶۹).
از سویی چون محقق در شرایط زندگی واقعی یک سازمان حضور پیدا کرده است در واقع این پژوهش در زمره مطالعات میدانی قرار دارد.به طور کلی می توان گفت که هر مطالعه علمی بزرگ یا کوچک که روابط را به طور نظام یافته دنبال کند،غیر آزمایشی باشد و در شرایط زندگی واقعی مانند جوامع محلی ،مدارس،کارخانه ها،سازمان ها و موسسات اجرا گردد،مطالعه میدانی تلقی می شود.
در مطالعه میدانی محقق ابتدا موقعیت اجتماعی یا موسسه ای را در نظر می گیرد و سپس روابط بین نگرش ها ،ارزش ها ،ادراکات و رفتارهای افراد و گروه های موجود در موقعیت را مطالعه می کند.(خاکی،۲۱۶:۱۳۸۶).
در این پژوهش ضمن انجام مصاحبه با برخی از صاحبنظران و مدیران کسب و کار مرحله کیفی انجام شده و پس از بررسی داده های به دست آمده واستفاده از کتابها و مقالات موجود در زمینه مدل کسب وکار در صنعت چاپ و نشر به طراحی پرسشنامه پرداختیم. داده های به دست آمده از پرسشنامه ها را با روش آزمون میانگین ساده تحلیل کردیم و و ارزشهای پیشنهادی که در هر گویه میانگین آنها نسبت به میانگین گویه مربوطه بیشتر بود به عنوان مبنای طراحی مدلهای کسب وکاری انتخاب کردیم.پس از آن از ۲۱ ارزش باقیمانده با مشورت با کارشناسان انتشارات آریانا قلم نهایتا ۱۵ ارزش پیشنهادی انتخاب شد.در ادامه مدلهای کسب وکاری را با استفاده از رویکردEP[40] ارائه شده توسط استفان ویزنر[۴۱] و همکاران در سال ۲۰۱۳ به طراحی مدلهای کسب وکاری پرداختیم و بعد از آن با تعیین معیارهای SWOT با توجه به مدلهای کسب وکاری موجود و طراحی شده ،به منظور ارزیابی مدلهای کسب وکار پیشنهادی برای صنعت نشر کتاب به طراحی پرسشنامه همبستگی جهت وجود و یا عدم وجود رابطه میان معیارهای SWOT پرداخته و پنج نفراز خبرگان و کارشناسان موسسه انتشارات آریانا قلم پرسشنامه را تکمیل نمودند. پس از بررسی نتایج به دست آمده از پرسشنامه ماتریس همبستگی جهت بررسی شدت رابطه ی معیاری های SWOT و همچنین رتبه بندی مدلهای کسب وکاری موجود و طراحی شده پرسشنامه ی ANP-SWOT طراحی شده و توسط پنج نفر از خبرگان و کارشناسان موسسه آریانا قلم تکمیل شد.سرانجام با تحلیل نتایج به دست آمده از پرسشنامه نهایی توسط نرم افزار Super Decision به رتبه بندی مدلهای کسب وکاری آریانا قلم پرداختیم.
جامعه آماری و نمونه آماری
جامعه آماری
محدوده و فضای مطلوب ،جامعه آماری را معین و مشخص می کند،بنابراین تعریف جامعه آماری عبارتست از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند.صفت مشخصه ،صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد.جامعه آماری به دو نوع محدود و نامحدود تقسیم می شود.اگر جامعه مقادیر از تعداد ثابت ومحدودی تشکیل شود،آن را محدود و در غیر اینصورت وقتی که جامعه از یک ردیف بی انتهای مقادیر تشکیل شود آن را نامحدود گویند.(عادل آذر و منصور مومنی،۱۳۷۷:۵)
در این پژوهش در ابتدای کار به منظور شناخت صنعت نشر با ۱۵ نفر از صاحبان موسسات انتشاراتی مصاحبه شد ،و جامعه آماری تحقیق به منظور تشخیص ارزشهای پیشنهادی، مشتریان آریانا قلم می باشد که اطلاعات آنها در سایت آریانا قلم ثبت شده است و تعداد آنها ۱۰۰ الی ۲۰۰ نفر می باشد.
نمونه آماری
نمونه بخشی از جامعه است .نمونه عبارتست ازتعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه باشد.با این تعریف طبیعی است از جامعه های آماری می توان نمونه های متعددی انتخاب کرد.(عادل آذر ومنصور مومنی،۱۳۷۷،۶)
روش نمونه گیری و حجم نمونه
در این پژوهش از ابتدا با توجه به حجم جامعه آماری(۱۰۰ الی ۲۰۰ نفر)تعداد نمونه ۳۰ الی ۴۰ نفر از مشتریان آریانا قلم تعیین شد(برای اینکه توزی
ع نرمال باشد)که در نهایت امر برای بالابردن صحت نتایج به دست آمده ۱۰۰پرسشنامه از طریق پست الکترونیک از طرف انتشارات به پست الکترونیک مشتریان ارسال شد و ۴۰ پرسشنامه برگردانده شد که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
ابزار جمع آوری اطلاعات
در این پژوهش ،داده های ثانویه (داده هایی که قبلا تولید شده و در منابع موجود قابل دسترسی است)از طریق تکمیل پرسشنامه باز توسط مدیران موسسات انتشاراتی و مصاحبه و همچنین روش کتابخانه ای شامل مطالعه کتب ،اسناد و مدارک و همچنین مطالب مورد نیاز از اینترنت جمع آوری شده و از این داده ها برای تدوین مبانی نظری استفاده شده است و برای نظر سنجی از خبرگان و به دست آوردن داده های اولیه (داده هایی که قبلا وجود نداشته و باید توسط خود محقق ایجاد شوند) در راستای به دست آوردن اطلاعات راجع به ۸ بخش مدل کسب وکار آستروالدر در صنعت نشر از مصاحبه و پرسشنامه، و با توجه به اینکه قلب تابلوی کسب وکارآستروالدر ارزشهای پیشنهادی می باشد، پرسشنامه ارزش پیشنهادی با بهره برداری از مقالات و کتب موجود در زمینه کسب وکار طراحی شد و اعتبار و روایی پرسشنامه نیز تعیین شد. به منظور بررسی وجود یا عدم وجود رابطه بین معیارهای SWOT و ارزیابی این معیارها و نیز رتبه بندی مدل کسب وکار هم از پرسشنامه استفاده شده است.
مصاحبه:
مصاحبه یکی از روش های جمع آوری اطلاعات است که در آن به صورت حضوری یاغیر حضوری از افراد یا گروهی ار آنان پرسش می شود. نکته مهم آن است که سوالات مصاحبه از پیش اندیشیده شده و تعیین شده است. آنچه مصاحبه را به صورت های مختلف طبقه بندی می کند میزان انعطاف پذیری آن و یا نحوه اجرای آن است. مصاحبه را یکی ازروش هائی دانسته اند که امکان دریافت پاسخ در آن بیش از روش های دیگر است، زیرا در هنگام مصاحبه امکان تحریک آزمودنی برای دادن پاسخ وجود دارد و نیز می توان در صورت ابهام با توضیح موضوع راروشن ساخت.
پرسشنامه:
پرسشنامه شامل دسته ای از پرسش هاست که برطبق اصول خاصی تدوین گردیده است و به صورت کتبی یه افراد ارائه می شود و پاسخگو بر اساس تشخیص را خود جواب ها رادر آن می نویسد. هدف از ارائه پرسشنامه  کسب اطلاعات معین در مورد موضوعی مشخص است. بزرگ بودن گروه یا جامعه مورد مطالعه یکی از دلایل مهم برای استفاده از پرسش نامه است چه امکان مطالعه نمونه های بزرگ را فراهم می آورد. کیفیت تنظیم پرسشنامه دربدست آمدن اطلاعات صحیح و درست و قابل تعمیم بسیار با اهمیت است.
پرسشنامه باز:
در این نوع پرسشنامه با سوالات باز روبرو هستیم.در اینجا پاسخگو می تواند بدون محدودیت هرپاسخی را که مد نظرش باشد در مورد آن پرسش بنویسد و یا در آن زمینه توضیح دهد. در اینگونه سوالات ، اطلاعات دقیق تر، کامل تر و دارای ارزش بیشتر هستند ولی طبقه بندی و نتیجه گیری از آنها مشکل تر و به تجربه زیاد نیازمند است.
پرسشنامه غربالگری
این پرسشنامه به منظور تشخیص ارزشهایی که از دیدگاه مشتریان از اولویت بالاتری برخوردارند، توزیع شده، شامل دو بخش می باشد بخش اول شامل پرسشهای جمعیت شناسی و بخش دوم شامل ۵ گویه با ۳۲ سوال طراحی شد.سطح اندازه گیری پرسشنامه فاصله ای و بر اساس مقیاس ۵ درجه ای لیکرت(کاملا موافقم،موافقم،نظری ندارم،مخالفم و کاملا مخالفم) می باشد.امتیاز درجه های کاملا موافقم،موافقم،نظری ندارم،مخالفم و کاملا مخالفم به ترتیب از ۵ تا ۱ برای گویه ها می باشد.۳۲ ارزش پیشنهادی در قالب ۳۲ سوال و در پنج گویه قرار گرفتند که این گویه ها و سوالات به شرح زیر می باشد:
گویه اول با نام محصولات شامل ۸ سوال ،گویه دوم با نام تکنولوژی و تسهیلات شامل ۹سوال،گویه سوم با نام خدمات شامل ۵ سوال،گویه چهارم با نام ابزار های آنلاین شامل ۵گویه و آخرین گویه با نام مدیریت ارتباطات شامل ۴ سوال می باشد.گویه ها و سوالات پرسشنامه در پیوست شماره ۱ نشان داده شده است.
روایی پرسشنامه:
مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد.(خاکی،۱۳۷۸،۲۲۸)
برای تعیین روایی پرسشنامه ارزش پیشنهادی از دیدگاه اساتید صاحب نظر دانشگاهی استفاده شد و نیز با توزیع تعدادی پرسشنامه در جامعه آماری ابهامات آن رفع شد.
پایایی پرسشنامه:
یکی از ویژگیهای فنی قابل اندازه گیری،پایایی است.پایایی به این مفهوم است که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.(سرمد و همکاران،۱۳۷۶،۱۷۰-۱۷۱)
در این پژوهش برای تعیین پایایی پرسشنامه با استفاده از نرم افزار spss ،ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه محاسبه شد که مقدار آن برابر با ۸۹/۰ است.بنابراین می توان نتیجه گرفت که پرسشنامه از اعتبار کافی برخوردار است.
پرسشنامه ماتریس همبستگی شناسایی روابط مؤثر بین معیارهایSWOT:
پرسشنامه ماتریس همبستگی شناسایی روابط مؤثر بین معیارهایSWOT به منظور تشخیص وجود و یا عدم وجود رابطه بین متغیرهای استخراج شده برای شناسایی نقاط ضعف ،نقاط قوت،فرصت ها و تهدیدهای موجود در محیط درونی و بیرونی موسسه انتشاراتی آریانا قلم طراحی شد.این پرسشنامه شامل چهار معیار و ۱۴ زیر معیار به شرح زیر می باشد.
معیار نقاط قوت که شامل سه معیار سیستم بازاریابی توانمند،توان بالا در طراحی آمیخته بازاریابی و سابقه طولانی در فضای مجازی است.معیار نقاط ضعف که شامل چهار مع
یار زیرساخت های پشتیبانی،به روز رسانی و نگه داری سایت،هزینه و حفظ امنیت و فضای خصوصی بوده، معیار فرصت ها که شامل سه زیر معیاررشد روز افزون امکانات ارتباطی در فضای مجازی ، دسترسی ارزان و گسترده همگان به فضای مجازی و امکان فعالیت مشترک با شرکا می باشد،و آخرین معیار نیز معیار تهدید هاست که شامل چهار معیار رقابت ناسالم در فضای دیجیتالی، اختلال در عملکرد فضای مجازی ،قانون کپی رایت و دسترسی به شرکتهای کارامد در پیمانکاری خدمات فضای مجازی است.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.