طبقه بندی از دیدگا اسکاندیا، پایان نامه درباره مولفه های سرمایه فکری

طبقه بندی از دیدگا اسکاندیا، پایان نامه درباره مولفه های سرمایه فکری

ژانویه 6, 2019 Off By edame

طبقه بندی از دیدگا اسکاندیا[1]
یکی از شاخص ترین گرایشات به سرمایه ی فکری در عرصه ی سازمانی و عملی ، در کشور سوید و در شرکت اسکاندیا اتفاق افتاده است . اسکاندیا یک شرکت خدمات مالی سوئدی است که برای نخستین بار توانست دارایی های دانشی خود را اندازه گیری کرده و در قالب ضمیمه هایی به صورت های مالی حسابداری سنتی الحاق نماید.در واقع این شرکت به لحاظ توجه به سرمایه ی فکری و همچنین گزارش سرمایه ی فکری از سازمان های پیشگام در جهان به حساب می آید . به باور اسکاندیا ، سرمایه ی فکری بخش لاینفک ارزش بازاری شرکت به حساب آمده است.نخستین گزارش سرمایه فکری اسکاندیا بر اساس الگوی پیشنهادی ادوینسون و مالون در اواسط دهه 1980 تدوین شد.
شرح مختصری از هریک از اجزای درخت سرمایه فکری در زیر آمده است:
سرمایه انسانی: سرمایه انسانی ، عبارت است از دانش تلفیقی ، مهارت ، نوآوری و توانایی افراد هر سازمان که برای انجام وظایف خود از آنها استفاده می کنند. به باور اسکاندیا توسعه ی مفهوم سرمایه  ی فکری باعث تمایز جدی در رویکرد های حاکم بر سامانه پایش دارایی ها و فرآیندهای مالی سنتی و مبتنی بر سرمایه ی فکری شده است . رویکرد سامانه های مالی سنتی تنها گذشته ی مالی سازمان را گزارش می دهد . در مقابل براساس رویکرد سرمایه ی فکری ، امروز و آینده سازمان از اهمیت بیشتری برخوردار است . سرمایه ی فکری به سازمان کمک می کند تا بتواند برداشت درستی از شرایط امروز و افقی از آینده را رصد نماید .
سرمایه ساختاری شامل : سخت افزار، نرم افزار ، پایگاه های داده ، ساختار سازمانی ، حقوق امتیازات انحصاری ، علامت های تجاری و تمام موارد مرتبط با قابلیت سازمانی است و از بهره وری کارکنان پشتیبانی  می کند به عبارت دیگر ، تمام آن چه که در صورت ترک سازمان توسط کارکنان هم چنین در سازمان باقی مانده ، سرمایه ی ساختاری نام گرفته است .
سرمایه مشتری:شامل ارزش ارتباطات با مشتریان می باشد.مواردی نظیر پایگاه مشتری،ارتباطات مشتری و پتانسیل مشتری.
سرمایه سازمانی:شامل شایستگی سیستماتیک و جمع بندی شده ی سازمانی به اضافه سیستم های بکارگیرنده قدرت نوآوری سازمان می باشد.مواردی نظیر دارایی های دانش جاسازی شده در فرایندها و حوزه های نوآوری.
سرمایه نوآوری:شامل آن بخشی از قدرت نوسازی شرکت ها می باشد که به صورت دارایی فکری است.مواردی نظیر حقوق تجاری محفوظ،رموز کسب و کار و دستورالعمل های دانش.
سرمایه فرایندی:شامل هر دو نوع فرایندهای دانش افزا و غیر ارزش افزا می باشد.مواردی نظیر سیستم ها،رویه ها و طرز کارها.
سایر دارایی نامشهود:شامل فرهنگ سازمانی می باشد.
[1] skandia