شاخص های خشنودی شغلی

شاخص های خشنودی شغلی

آگوست 13, 2018 Off By edame

شاخص های خشنودی شغلی:

اسمیت، کندال و هیولین، شاخص های خشنودی شغلی رابه 5 بخش و بشرح ذیل دسته بندی نمودند که عبارتند از:

الف- شاخص های خشنودی از ماهیت کار :

 1. مجذوب کننده2. تکراری نبودن3. خشنود کننده4. یکنواخت نبودن5. خوب و مناسب6. خلاقانه
 2. مورد احترام8. دقیق و حساس9. خوشایند و دلپذیر10. مفید و سودمند11. خسته کننده نبودن
 3. بهداشتی و سالم13. تلاش برانگیز14.سرپایی نبودن15. ناامید کننده نبودن 16. ساده و آسان
 4. زیاد و بی پایان نبودن18. دارای احساس موفقیت (نعامی و شکرکن،70:1383).

 ب- شاخص های خشنودی از حقوق و پرداخت:

 1. کافی برای مخارج معمول2. سهم منصفانه از سازمان3. نداشتن سختی در تأمین مخارج زندگی4. بد- نبودن5. امکان تأمین زندگی مرفه6. نا مطمئن نبودن7. کمتر از حد استحقاق نبودن8. درآمد بالا بودن
 2. درآمدپایین نبودن(همان منبع).

ج – شاخص های خشنودی ازترفیع و فرصت های ارتقاء:

 1. امکان فرصت خوب برای ترقی2. عدم محدودیت فرصت ترقی 3. دادن ترفیع بر حسب شایستگی
 2. منصفانه بودن مقررات ترفیع 5. مستمر بودن ترفیع 6. منظم بودن ترفیع 7. خوب بودن امکان ترفیع(همان منبع).

شاخص های خشنودی از نظارت و سرپرستی:  د

 1. مشورت کننده باشد2. خوشحال ساختن اش دشوار نباشد3. رفتاری غیرمودبانه نداشته باشد.
 2. تحسین کننده کار خوب باشد5. آداب معاشرت را رعایت کند6. آدمی بانفوذ (متشخص) باشد.
 3. آگاه به تحولات علمی و.. باشد8. سرپرستی کافی داشته باشد9. زود از کوره در نرود10. آگاهی

دهنده طرز کار باشد11. سبب رنجش خاطر نباشد12. یک دنده و لجباز نباشد13. مطلع و خبره

در کار خود باشد14. آدمی بد اخلاق نباشد15. باهوش (یادگیری بالا) باشد16.آزادی عمل دهنده

در کار باشد17.آدم تنبل نباشد18. فردی باشد که در زمان احتیاج بتوان بهش رجوع کرد(همان منبع).

و- شاخص های خشنودی از همکاران شغلی:

 1. تحرک بخش بودن2. کسل کننده نبودن3. کند نبودن در کار4. بلند همت بودن5. کند ذهن نبودن
 2. وظیفه شناس بودن7. سریع بودن در کار 8. باهوش بودن9. دشمن تراش نبودن10. پر حرف نبودن
 3. زیرک و دانا بودن12. تنبل نبودن13. کج خلق نبودن14. اسرار فاش نکردن15. فعال وپرتلاش بودن

16. محدودیت درسرگرمی 17. وفا دار بودن18. دیر آشنا نبودن(همان منبع).