روش های تصویری عمومی برای مسائل بزرگ- قسمت ۱۸

روش های تصویری عمومی برای مسائل بزرگ- قسمت ۱۸

اکتبر 20, 2020 Off By مدیر سایت

محاسبه……………………………………………………………………………………………………………………………………..computation
ثابت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Constant
همگرائی………………………………………………………………………………………………………………………………….Convergence
متناظر…………………………………………………………………………………………………………………………………Corresponding
تجزیه…………………………………………………………………………………………………………………………………..Decomposition
کاهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………Deflation
وابسته……………………………………………………………………………………………………………………………………………Dependent
قابل قطری شدن…………………………………………………………………………………………………………….. Diagonalizable
قطری غالب……………………………………………………………………………………………………………Diagonally dominant
بعد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………Dimension
روش مستقیم……………………………………………………………………………………………………………………… Direct method
خواسته شده……………………………………………………………………………………………………………………………………….Desired
مجزا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Distinct
توزیع………………………………………………………………………………………………………………………………………….Distribution
فضای ویژه…………………………………………………………………………………………………………………………………. Eigenspace
مقدارویژه……………………………………………………………………………………………………………………………………..Eigenvalue
بردارویژه…………………………………………………………………………………………………………………………………….Eigenvector
درایه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Entry
معادل……………………………………………………………………………………………………………………………………………Equivalent
صریح، روشن……………………………………………………………………………………………………………………………………….Explicit
خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….External
فاکتورگیری…………………………………………………………………………………………………………………………..Factorization
تعمیم یافته………………………………………………………………………………………………………………………………..Generalized
تولیدکردن………………………………………………………………………………………………………………………………………..Generate
سراسری………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Global
بزرگترین……………………………………………………………………………………………………………………………………………Greatest
هرمیتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..Hermitian
ضمنی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Implicit
بردار مستقل……………………………………………………………………………………………………………….Independent vector
ضرب داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………..Inner-product
اولیه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Initial
بازه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Interval
بررسی کردن………………………………………………………………………………………………………………………………Investigate
تکرار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Iteration
مستقل خطی…………………………………………………………………………………………………………..Linear independent