رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره  …

رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره …

اکتبر 7, 2020 Off By مدیر سایت

۰٫۷۹

ضریب تعیین تعدیل شده

۲۲٫۸۹

آماره F

۰٫۰۰۰۰

احتمال آماره F

۲٫۱۳

دوربین واتسون

همانطوری که مشاهده می شود مقدار محاسبه شده برای آماره F طبق نگاره مذکور ۲۲٫۸۹ می باشد و با توجه به احتمال آماره F که کوچکتر از ۵% است بنابراین می توان نتیجه گرفت که فرضیه صفر در سطح معنی دار ۵% رد می شود، پس کل مدل رگرسیون معنی دار می باشد.همچنین ضریب تعدیل شده ی مدل۰٫۷۹ است،که این امر بیانگر این است که تقریبا ۷۹% تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می شود.
فرضیه۱): بین ریسک سیستماتیک شرکت با مدت تصدی هیات مدیره رابطه ی معناداری وجود دارد و فرضیه آماری آن به صورت زیر می باشد:
H0:
H1:
H0: بین ریسک سیستماتیک شرکت با مدت تصدی هیات مدیره رابطه معناداری وجود دارد .
H1: بین ریسک سیستماتیک شرکت با مدت تصدی هیات مدیره رابطه معناداری وجود ندارد .
در خصوص تصمیم گیری در رابطه با فرضیه ۱ با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ۴-۵،از آنجایی که احتمال آماره t برای ضریب متغیر ریسک سیستماتیک کوچکتر از ۰٫۰۵ می باشد(۰٫۰۰۵۹)، درنتیجه وجود رابطه معنی دار میان ریسک سیستماتیک و مدت تصدی هیات مدیره در سطح اطمینان ۹۵% مورد تایید قرار می گیرد.بنابراین فرضیه ۱ تحقیق پذیرفته شده و با اطمینان ۹۵% می توان گفت بین ریسک سیستماتیک و مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها،رابطه معناداری وجود دارد.مثبت بودن ضریب این متغیر(۰٫۵۵۹)،حاکی از وجود رابطه مستقیم میان ریسک سیستماتیک شرکت ها و مدت تصدی هیات مدیره می باشد به طوری که با افزایش یک واحدی میزان ریسک سیستماتیک ، مدت تصدی هیات مدیره به میزان ۰٫۵۵۹واحد افزایش می یابد.
فرضیه۲): بین ریسک فوق العاده شرکت با مدت تصدی هیات مدیره رابطه معناداری وجود دارد .فرضیه آماری آن به صورت زیر می باشد:
H0:
H1:
H0: بین ریسک فوق العاده شرکت با مدت تصدی هیات مدیره رابطه معناداری وجود دارد .
H1: بین ریسک فوق العاده شرکت با مدت تصدی هیات مدیره رابطه معناداری وجود ندارد .
برای تصمیم گیری درباره ی فرضیه ۲ با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ۴-۵ نیز می توان گفت،از آنجایی که احتمال آماره t برای ضریب ریسک فوق العاده شرکت بزرگتر از ۰٫۰۵ می باشد(۰٫۷۴۴۲)،درنتیجه وجود رابطه معنی دار میان ریسک فوق العاده شرکت و مدت تصدی هیات مدیره در سطح اطمینان ۹۵% رد می شود.بنابرین فرضیه ۲ تحقیق رد شده و با اطمینان ۹۵ درصد می توان گفت بین ریسک فوق العاده شرکت و مدت تصدی هیات مدیره رابطه معناداری وجود ندارد.
فرضیه۳): بین بازده سیستماتیک شرکت با مدت تصدی هیات مدیره رابطه معناداری وجود دارد .فرضیه آماری آن به صورت زیر می باشد:
H0:
H1:
H0: بین بازده سیستماتیک شرکت با مدت تصدی هیات مدیره رابطه معناداری وجود دارد .
H1: بین بازده سیستماتیک شرکت با مدت تصدی هیات مدیره رابطه معناداری وجود ندارد .
نتایج ارائه شده در جدول۴-۵ حاکی از آن است که بین متغیر بازده سیستماتیک و دوره تصدی هیات مدیره رابطه معنی داری وجود دارد.زیرا احتمال آماره t برای این متغیر کمتر از ۵% می باشد(۰٫۰۰۳۴). از این رو می توان ادعای مطرح شده در فرضیه ۳ را پذیرفت.از آنجا که ضریب متغیر بازده سیستماتیک منفی می باشد (۲۴۵٫۳۶-)، می توان گفت که بین بازده سیستماتیک و مدت تصدی هیات مدیره رابطه ی منفی و معنی داری وجود دارد و افزایش یک واحدی در مقدار بازده سیستماتیک با کاهش۲۴۵ واحدی در مدت تصدی هیات مدیره همراه خواهد بود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.