رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت  …

رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت …

اکتبر 7, 2020 Off By مدیر سایت

یافته های ارائه شده در ماتریس همبستگی نشان می دهد که متغیر وابسته با سه متغیر مستقل بازده فوق العاده، بازده سیستماتیک و ریسک فوق العاده رابطه ی معکوس دارد در حالیکه با ریسک سیستماتیک رابطه ی مستقیم دارد.بررسی ارتباط متقابل بین متغیرهای تحقیق نشان می دهد که هیچ یک از ضرایب همبستگی، بالاتر از ۰٫۵ نیستند و از این نظر احتمال وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل در الگوی آزمون فرضیات، رد می شود.
۴-۵ آمار استنباطی
با توجه به دلایل مطروحه در فصل سوم داده‌های این پژوهش از نوع ترکیبی می باشد. اما قبل از تخمین مدل‌ها لازم است که روش تخمین (تلفیقی یا تابلویی) مشخص گردد. برای این منظور از آزمون F لیمر استفاده شده است. برای مشاهداتی که احتمال آزمون آنها بیشتر از ۵% باشد یا به عبارتی دیگر آماره آزمون آنها کمتر از آماره جدول باشد، از روش تلفیقی استفاده می شود و برای مشاهداتی که احتمال آزمون آنها کمتر از ۵% است، برای تخمین مدل از روش تابلویی استفاده می‌شود. روش تابلویی خود با استفاده از دو مدل ” اثرات تصادفی ” و ” اثرات ثابت ” می تواند انجام گیرد. برای تعیین اینکه از کدام مدل استفاده شود از آزمون هاسمن استفاده گردیده است. مشاهداتی که احتمال آزمون آنها کمتر از ۵% است از مدل اثرات ثابت و مشاهداتی که احتمال آزمون آنها بیشتر از ۵% است از مدل اثرات تصادفی برای تخمین مدل استفاده شده است.
۴-۶ آزمون فرضیه ها
در این بخش برای هریک فرضیه ها ابتدا الگوی لازم برای تخمین مدل تعیین گردیده و سپس مدل تحقیق برآورد و نتایج حاصل از آن تفسیر می شود.
در مدل آزمون فرضیه های تحقیق،مدت تصدی هیات مدیره به عنوان متغیر وابسته و تابعی از متغیرهای مستقل و متغیرهای کنترلی تلقی شده است.
CEO TEN = β۰ + β۱ Idio Ret + β۲ RET Peer + β۳ Idio Risk + β۴ Risk Peer + β۵ AJ ROA + β۶ Risk ROA + β۷ SIZE + εi (الگوی شماره ۱)
برای انتخاب از بین دو نوع الگو برآورد(تلفیقی و پانل) نخست آزمون اف لیمر را برازش می کنیم.در داده های تلفیقی فرض بر این است که عرض از مبداها با هم برابراند.و در الگوی پانل فرض بر این است که حداقل یکی از مبدا ها با بقیه متفاوت است.در آزمون اف لیمر، اگر فرضیه صفر رد نشود از الگوی تلفیقی برای برازش داده ها استفاده می کنیم.ولی در صورت رد فرضیه صفر،الگوی برازش پانل خواهد بود و باید با استفاده از آزمون هاسمن ،الگوی اثرات ثابت را در مقابل الگوی اثرات تصادفی آزمون کرده و الگوی برتر را جهت برآورد انتخاب نمود.نتایج آزمون های اف لیمر و هاسمن در جدول ۴-۴ ارائه شده است.

۴-۴:نتایج آزمون اف لیمر و هاسمن برای مدل۱
سطح معناداری درجه آزادی مقدار آماره آماره تعداد مشاهدات آزمون
۰٫۰۰ ۱۲۴٫۶۱۲- ۲۳٫۶۰۹۰۹۳ F ۷۵۰ اف لیمر(چاو)
۰٫۰۰ ۷ ۳۲٫۷۶۰۳۲۳ Chi-Sq. ۷۵۰ هاسمن
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir