سامانه پژوهشی – 
رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت  …

سامانه پژوهشی – رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت …

اکتبر 7, 2020 Off By مدیر سایت
STDEV (AJ ROA)
انحراف معیار بازده تعدیل شده دارایی ها طی ۳ سال به صورت چرخشی میباشد.

اندازه شرکت

SIZE

SIZEi,t =LOG (TA i,t)

متغیر وابسته

مدت تصدی

CEO TEN

Wi : وزن هرعضو هیات مدیره
N: تعداد اعضای هیات مدیره

۳-۳-۱ نحوه اندازه گیری متغیر وابسته
دوره ی تصدی هیات مدیره(CEOTEN):
به منظور محاسبه مدت تصدی اعضای هیات مدیره از روش میانگین موزون استفاده می شود.بدین صورت که،ابتدا
مدت تصدی هریک از اعضای هیات مدیره در هر سال برابر است با تعداد سال هایی که از زمان تصدی آن در هیات مدیره می گذارد( برای سال اول t=1، سال دوم t=2، سال سوم t=3 و ….)
سپس از طریق محاسبه ی میانگین موزون مدت تصدی اعضای هیات مدیره،دوره ی تصدی هیات مدیره را بدست می آوریم:
(الگوی شماره ۱ )
Wi : وزن هرعضو هیات مدیره در هر شرکت می باشد که برای رئیس هیات مدیره عدد۲ و سایر اعضا عدد۱ لحاظ می شود.
N: تعداد اعضای هیات مدیره
۳-۳-۲ نحوه اندازه گیری متغیر های مستقل
در این تحقیق اثر چهار متغیر مستقل بر دوره تصدی هیات مدیره مورد بررسی قرار می گیرد:برای برآورد ریسک مرتبط با توانایی های هیات مدیرهو ریسک غیر مرتبط با آن، نوسانات کل بازده را به دو بخش نوسانات فوق العاده و سیستماتیک تفکیک می کنیم .فرض بر این است که اطلاعات درباره ی توانایی های هیات مدیره در بخشی از بازده عملکرد که خاص شرکت می باشد،منعکس می شود در حالیکه بخش سیستماتیک به توانایی های هیات مدیره مربوط نیست بلکه مخل توایایی های آنها می باشد.
سنجه ی ریسک مرتبط به توانایی های هیات مدیره در این تحقیق را ریسک فوق العاده می نامیم که از طریق انحراف معیار بخش بازده فوق العاده ی سهام بعد از حذف بازده صنعت محاسبه می کنیم و ریسک غیر مرتبط را که انحراف معیار بازده سهام شرکت مربوط به اثرات صنعت می باشد،ریسک سیستماتیک می نامند.برای هر سال از بازده های ماهانه برای محاسبه ی ریسک سیستماتیک و فوق العاده استفاده می کنیم.برای محاسبه ی متغیر های مستقل نخست رگرسیون زیر را می پیمایم:
RETi,t-1 = β۰ + β ۱IRETt-1 + εi,t-1 (الگوی شماره ۲ )
RETi,t-1 : بازده وافعی ماهیانه شر کت برای سال ماقبل
IRETt-1 : بازده وافعی ماهیانه صنعت برای سال ماقبل که طبق الگوی شماره ۳ تعریف می گردد.
(الگوی شماره ۳)
IRET=
بازده سیستماتیک(RET Peer): پس از برازش مدل شماره ۲ و محاسبه ی ضرایب رگرسیون با استفاده از داده های سال ماقبل،اطلاعات واقعی سال جاری را وارد رگرسیون کرده و بازده ی کل را تخمین میزنیم.بازده پیش بینی شده از رگرسیون ،بخش۱IRETβ+۰β، سنجه ای برای بازده سیستماتیک می باشد.
بازده فوق العاده (Idio Ret): در این تحقیق پسماند های الگوی شماره ۲ ( εi,t-1)، به عنوان سنجه ای از بازده فوق العاده در نظر گرفته می شود.
ریسک سیستماتیک(Risk Peer): انحراف معیار ارزش های پیش بینی شده از رگرسیون شماره ۲،بخش۱IRETβ+۰β ، را به عنوان سنجه ای برای ریسک سیستماتیک محاسبه می کنیم.
ریسک فوق العاده(Idio Risk): انحراف معیار پسماندهای رگرسیون شماره۲، εi,t-1 ، را به عنوان سنجه ای از ریسک فوق العاده بدست می آوریم.
۳-۳-۳ نحوه اندازه گیری متغیر های کنترل

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir