تحقیق – 
رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره  …

تحقیق – رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره …

اکتبر 7, 2020 Off By مدیر سایت
دارابی و علی فرحی

۱۳۸۹

تاثیر نوسانات پنج متغییر مهم اقتصاد کلان بر ریسک و بازدهی کل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رابطه ای بین ریسک و بازده کل سهام و متغییر های کلان در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران درسه حوزه صنعت سیمان ،پتروشیمی و خودرو سازی وجو ندارد .

جلیلی و مشیری

۱۳۸۷

بررسی دیدگاه های سرمایه گذاران حرفه ای و غیرحرفه ای درخصوص اثربخشی هیات مدیره واثرات آن بر تصمیمات سرمایه گذاری آنها

برداشت سرمایه گذاران از اثربخشی هیات مدیره ارتباط معنی داری باقضاوت آنها در رابطه با ریسک سرمایه گذاری ندارد و برداشت آنها ازاثربخشی هیات مدیره رابطه مثبت بامیزان سرمایه گذاری آنها دارد.

۲-۱۲ خلاصه فصل
در این فصل ادبیات موضوعی تحقیق ، ریسک و بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام شرکت ها ، حاکمیت شرکتی ، مدت تصدی اعضای هیات مدیره و همچنین پیشینه تحقیق به تفضیل بیان گردید .
بررسی های گوناگون نشان می دهد که مدت تصدی اعضای هیات مدیره می تواند تحت تاثیر اطلاعات مالی شرکت ها باشد. درنتیجه شناسایی اطلاعات مالی انتشار یافته و بررسی عملکرد شرکت ها به همراه بررسی ریسک سیستماتیک و فوق العاده از اهمیت فراوانی برخورداراست .
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳-۱ مقدمه
در تحقیق حاضر به بررسی رابطه ی بین ریسک و بازده و مدت تصدی هیات مدیره شرکت می پردازیم.که در فصل قبلی پیشینه ی پژوهش ذکر شد و در این فصل در رابطه با روش‌شناسی تحقیق، تبیین و بیان فرضیه‌های تحقیق، روش‌های آزمون فرضیه‌ها، جامعه‌ی آماری تحقیق، شیوه‌ی نمونه‌گیری و دوره‌ی زمانی تحقیق و همچنین نحوه‌ی جمع‌آوری اطلاعات و شیوه‌ی تجزیه تحلیل آن‌ها مطالبی ارائه می‌گردد.
۳-۲ روش شناسی تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف ، از نوع کاربردی است. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است . در عین حال ، از نظر روش گردآوری و تحلیل داده ها ، این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی است. هدف روش تحقیق همبستگی مطالعه حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر است. در این تحقیق از آمار توصیفی ، همبستگی پیرسون و رگرسیون به منظور تجزیه تحلیل داده ها استفاده می شود. برای تعیین روش داده های تلفیقی یا ترکیبی ( داده های تابلویی) ابتدا از آزمونF لیمر مقید استفاده می گردد. فرض صفر این آزمون مبنی بر روش داده های تلفیقی است و فرض مقابل تاکید بر به کارگیری روش داده های ترکیبی دارد.
با توجه به ماهیت این تحقیق از دو روش میدانی و کتابخانه ای استفاده می شود.
روش کتابخانه ای: استفاده از منابع کتابخانه ای که شامل کتاب،مجلات،پایان نامه ها،مقالات و اینترنت می باشد.این روش برای انجام مطالعات مقدماتی،تدوین فصل ادبیات تحقیق و چهار چوب نظری پژوهش به کار می رود.
روش میدانی: برای جمع آوری داده های مربوط به فرضیات تحقیق به گروه شرکت های پذیرفته شده در بورس مراجعه خواهیم نمود و پس از استخراج اطلاعات مورد نیاز از طریق نرم افزار راه آورد نوین و بانک های اطلاعاتی سازمان بورس و تجمیع داده ها در ستون های excel به محاسبه متغیر های تحقیق می پردازیم و با استفاده از نرم افزار های spss و eviews فرضیات پژوهش را مورد آزمون قرار می دهیم.
۳-۲-۱ قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی پژوهش حاضر،شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است،که دلایل انتخاب این شرکت ها به عنوان مبنای پژوهش به شرح زیر است:
دسترسی به اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آسانتر است؛به خصوص که برخی از اطلاعات به صورت بانک های اطلاعاتی بر روی لوح های فشرده در دسترس هستند.
با توجه به اینکه اظلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تحت نظارت و بررسی قرار می گیرد،به نظر می رسد اطلاعات مندرج در صورت های مالی این شرکت ها از کیفیت بالاتری برخوردار باشد.
با توجه به لازم الاجرا بودن ضوابط،مقررات و استانداردهای حسابداری مالی در تهیه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به نظر می رسد،اظلاعات مندرج در گزارش های مالی این شرکت ها همگن تر بوده و قابلیت مقایسه بیشتری داشته باشند.
۳-۲-۲ قلمرو زمانی تحقیق
اطلاعات اولیه برای یک دوره ۶ ساله از ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱ جمع آوری شده است اما به دلیل این که اطلاعات مربوط به برخی متغیرهای مستقل مانند انحراف معیار بازده تعدیل شده دارایی ها(Risk ROA)، دو دوره تاخیر زمانی دارد، اطلاعات آن از سال ۱۳۸۳ جمع آوری شده است.
۳-۲-۳ قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی پژوهش حاضر” رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها”در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
۳-۲-۴ جامعه ، نمونه آماری و روش نمونه گیری
جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که نمونه مورد نظر از بین آن ها انتخاب گردیده است.در این تحقیق برای نمونه گیری از روش غربال گری استفاده شده است، به این صورت که پژوهشگر شرایط را برای انتخاب نمونه مورد نظر تعیین می نماید و در صورتی که هر عضو جامعه واجد یکی از شرایط نباشد از جامعه حذف و در نهایت باقی مانده ی جامعه ، نمونه را تشکیل می دهد این شرایط عبارتند از:
۱ ) حداکثر از ابتدای سال۸۳ یا قبل از آن در بورس اوراق بهادار پذیرفته باشند.
۲ ) به منظور افزایش قابلیت مقایسه،سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند هر سال باشد ودر دوره زمانی تحقیق تغییر سال مالی نداده باشد.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.