دلبستگی و کاوش در سراسر چرخه ی زندگی

دلبستگی و کاوش در سراسر چرخه ی زندگی

آگوست 13, 2018 Off By edame

دلبستگی و کاوش در سراسر چرخه ی زندگی

طبق نظریه دلبستگی، رابطه ی دوطرفه ی دلبستگی و کاوش، پدیده ای است که در کودک به وجود می آید و پایدار می ماند. بالبی این فرایند را مداوم و همیشگی می داند. تنش بین دو قطب دلبستگی و کاوش باید به طور ثابت در حال تعادل باشد زیرا دلبستگی و کاوش همانند برنهاد[1] و برابرنهاد[2] با هم مرتبط هستند (خوشابی و همکاران، 1385).

کیفیت دلبستگی نوزاد بستگی به حالت ذهنی یا راهکار دلبستگی اشخاص مورد دلبستگی که از او مراقبت می کنند یا با او بازی می کنند، دارد. بین کیفیت دلبستگی والدین و کیفیت دلبستگی که در کودک رشد می کند رابطه ای وجود دارد (خوشابی و همکاران، 1385).

 

 

    2-8-6) دلبستگی ایمن به عنوان یک عامل ایمنی ساز

دلبستگی ایمن برای افراد کارکرد ایمنی ساز و محافظتی دارد که به واسطه ی آن می توانند محیط خود را کاوش کنند. این اسا ایمنی ساز، اعتماد به نفس لازم برای ریسک کردن، آموختن و به روز کردن مستمر مدل های خود با دیگران و دنیا را فراهم می سازد. دلبستگی ایمن، توانایی به عقب برگشتن و واکنش نشان دادن به رفتار و وضعیت روانی دیگری را افزایش می دهد (فوناگی[3] و تارگت[4]، 1997).

 

  2-8-7)  ترس و تردید فعال ساز نیازهای دلبستگی

زمانی که حوادث آسیب زایی چون جنبه های منفی زندگی روزمره مثل بیماری یا مورد تهاجم قرار گرفتن احساس امنیت، روابط دلبستگی افراد را مورد تهدید قرار می دهد؛   عاطفه ی قدرتمندی در آن ها برانگیخته می شود و نیازهای دلبستگی شان به آرامش و ارتباط به اصلی ترین و ضروری ترین نیازها تبدیل گشته و رفتارهای دلبستگی همچون «مجاورت جویی»[5]  در آن ها فعال می شود. تمایل به ارتباط با شخص مورد علاقه، بتدایی ترین میل عاطفی فرد است.دلبستگی به افراد کلیدی زندگی، مقابله ای ابتدایی با احساس درماندگی و پوچی است (مک فارلان[6] وندرکلک[7]، 1996).

 

 

  2-8 -8)   اشکال ناایمن دلبستگی

شیوه های مواجه با عدم پاسخ دهی عاطفی مظاهر دلبستگی در افرا بشر محدود است. پاسخ های دلبستگی در محدوده ی 2 بعد اضطراب [8]و اجتناب[9] سازماندهی شده اند (فرالی[10] و والر[11]، 1998). زمانی که ارتباط با افراد غیر قابل جایگزین مورد تهدید قرار گرفته و یا وقتی هنوز تهدید شدت نیافته است، سیستم دلبستگی یا بیش از حد فعال می شود یا بسیار ضعیف می شود. «فعال سازی افراطی»[12] ، یا بسیار ضعیف عمل می کند «کندسازی فعالیت»[13] . در راهبرد اول، رفتارهای دلبستگی به شکلی بسیار شدید و افراطی دیده می شوند و خود را در اشکالی چون چسبندگی اضطرابی، تغقیب و حتی تلاش های پرخاشگرانه به منظور کسب منظور پاسخ از جانب فرد مورد علاقه نشان می دهند. در راهبرد دوم، به منظور مقابله با فقدان اشتغال عاطفی ایمن به ویژه زمانی که امیدی به کسب پاسخ عاطفی از جانب فرد مورد علاقه وجود ندارد؛ سیستم دلبستگی غیر فعال شده، نیازهای دلبستگی سرکوب می شوند وفرد بر وظایف و کارهای روزمره اش متمرکز شده و از تلاش برای اشتغال عاطفی با مظاهر دلبستگی اجتناب کرده و عواطف خود را محدود     می سازد. این دو راهبرد اساسی یعنی چسبندگی بیش مشغولانه اضطرابی[14] و اجتناب دور گزینانه[15] می توانند به شیوهای عادتی در ارتباط با سایر افراد صمیمی زندگی تبدیل شوند. در سومین راهبرد نا ایمن شناخته شده، ترکیبی متناقض از جستجوی نزدیکی و به دنبال آن ترس و اجتناب از پذیرش این نزدیکی دیده می شود. این راهبرد معمولا در ادبیات کودکان راهبرد سازماندهی نشده (بی نظم)[16] و در ادبیات بزرگسالان راهبرد اجتنابی- بیمناک نامیده می شود (بارتولو میو[17] و هورو ویتز[18]، 1991).

 

[1]- thesis

[2] – anti thesis

[3]- Fonagi

[4] -Target

[5]- Proximity Seeking

[6] – Mc Farlane

[7] – Van der kolk

[8] – anxiety

[9] – avoidance

[10] – Fraley

[11] – Waller

[12] – hyper activation

[13] – deactivation

[14] – anxious preoccupied clinging

[15] – detached avoidance

[16] – disorganized

[17]-  Bartholomew

[18] –  Horo witz