درباره : مدل سرمایه فکری بونتیس

درباره : مدل سرمایه فکری بونتیس

می 29, 2020 Off By 90

سرمایه ارتباطی علم درون روابط یه سازمان با محیط خود شامل مشتریان، عرضه کنندگان، مجامع علمی و غیره س. به نظر بونتیس مهمترین جزء یه سرمایه ارتباطی، سرمایه مشتریه.  چون  موفقیت یه سازمان به وجود اومده توسط سرمایه مشتری اون هستش.

 • سرمایه انسانی سطح علم فردیه که کارکنان یه سازمان دارای اون می باشن. این علم معمولاً به شکل ضمنیه و ذخیره علم اعضای یه سازمانه که شامل شایستگها و طرزفکرهای کارکنانه.

 

 

وجود روابط بازار فرایندهای سازمانی فکر یا هوش انسانی
بخش بیرون سازمان روابط ذهن افراد
پارامترها پایدار کارایی و توانایی رسیدن حجم مناسب بودن اون
مشکل بودن کدگذاری بالاترین سطح از دید مشکل وبدون کدگذاری متوسط بالا

شکل شماره ۱۳-۲ : مدل سرمایه فکری بونتیس

۲-۵-۱۴- مدل سرمایه فکری مریتوم گاید لاین[۱]

یکی دیگه از مدلای سرمایه فکری  است که واسه مدیریت و گزارش دهی سرمایه فکری بکار می‎رود. این مدل دارای دو بخشه: یه بخش  واسه چگونگی مدیریت سرمایه فکری و بخش دیگه چگونگی گزارش دهی سرمایه فکری که شامل اطلاعاتی درباره ساختار و محتوای این گزارشه. این مدل بوسیله اتحادیه اروپا طرح شده (Nordic Industrial Fund, 2001).
اتحادیه اروپا

این مدل سرمایه فکری ترکیبی از منابع انسانی، سازمانی و ارتباطی در سازمانه. اگه این منابع به درستی سازماندهی شن، رابطه بین این عوامل موجب ارزش آفرینی می شه. باید توجه داشت که مدیریت و گزارش دهی سرمایه فکری براساس نیاز هر شرکت تدوین شه. پس هر شرکت باید روند مختص خود رو پیشرفت دهد. اجزا مدل عبارتند از:

 • سرمایه انسانی:

به عنوان دانشی تعریف می شه که کارکنان دارن و با رفتن کارکنان از شرکت جابجا می شه. این سرمایه شامل علم، مهارت، تجربه، توانایی افراده. بعضی از این دانشا بسیار تخصصی و بعضی عمومی هستن.

 • سرمایه ساختاری:

دانشی مربوط به شرکته و در انتهای روز کاری در شرکت باقی می مونه. این سرمایه شامل روش ها، سیستما، فرهنگ و پایگاه داده. بخشی از سرمایه ساختاری ممکنه از راه قانون به عنوان حقوق مالکیت الهی مواظبت شه.

 • سرمایه ارتباطی:

منابعی رو شامل می شه که به ارتباطات خارجی شرکت  مربوطه. مانند مشتریان، عرضه کنندگان مواد اولیه یا شرکای تحقیق و پیشرفت. این سرمایه رابطه شرکت با ذی نفعان (مانند سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مشتریان و عرضه کنندگان مواد اولیه) رو شامل می‎شه.  هم اینکه نگاه کلی اونا در مورد شرکت رو هم شامل می شه.

مدیریت سرمایه فکری پیشنهادی این مدل شامل سه مرحله به توضیح زیره:

 • شناسایی نامشهودا
 • اندازه گیری
 • آزمایش

 

 

 

 

شکل شماره ۱۴-۲ : مدل سرمایه فکری مریتوم گاید لاین (۱)

در فاز اول شرکتا باید داراییای نامشهود کلیدی مربوط به اهداف هدف دار رو شناسایی کنن. داراییای نامشهود به خلق ارزش در شرکتا کمک می کنن. این داراییا در بر گیرنده شایستگیای کلیدی و توانمندیای شرکته. هم اینکه توانمندی‎هایی هم وجود دارن که باید اونا رو پیشرفت داد یا مزیت رقابتی خود رو واسه رسیدن به اهداف هدف دار بهبود داد. این داراییا به عنوان شبکه ای از داراییای نامشهود وجود دارن. مثالهایی از این داراییای نامشهود عبارتند از: توان برابری با تغییرات بازار، توان جذب منابع انسانی، ظرفیت نوآوری، رویکردهای مشتریان. در آخر این فاز داراییای نامشهود کلیدی شناسایی شده و شبکه روابط تدوین می شه.

در فاز دوم شرکت به شاخصای خاص واسه امتحان هر نامشهود نیاز داره. این شاخصا می‎تونن عمومی باشن(پس بین شرکتا و صنایع قابل مقایسه هستن. مانند نسبت هزینه‎های تحقیق و پیشرفت به اندازه فروش. این شاخصا می تونن مختص یه صنعت باشن (پس امکان مقایسه در درون همون صنعت هست. مانند درصد کارکنان ستادی تو یه بانک). هم اینکه این شاخصا می تونن مختص یه سازمان باشن (در نتیجه مقایسه دو شرکت مشکل می شه. مانند درصد کارکنان دارای توانمندی بالا).

شاخصای پیشنهادی می تونن علاوه بر هزینه ها، شاخصای عملکردی هم باشن. این شاخصا می تونن  مالی و یا غیر مالی باشن. پس واسه منابع نامشهود و فعالیتای نامشهود (واسه هر دو) به درد بخور باشن. مانند پیمایش رضایت شغلی کارکنان، وفاداری مشتریان.

فاز سوم شامل آزمایش و کنترل اثرات سرمایه گذاری در داراییای نامشهوده. واسه این فاز، شرکت باید اثرات بر کاربران (استفاده کنندگان) داخلی و خارجی توجه کنه.
سرمایه گذاری

واسه آزمایش، لازمه بین فعالیتایی که واسه اهداف زیر طرحی شدن تفاوت قائل شد:

 • پیشرفت منابع داخلی یا کسب منابع نامشهود، مثلا فعالیت جذب کارکنان جدید یا علم خاص یا کسب فناوری اطلاعات جدید.
 • افزایش ارزش منابع نامشهود موجود مثلا فعالیتای آموزشی.
 • آزمایش اثرات فعالیتای قبلی مثلا رضایت کارکنان یا مشتریان.

شکل ۱۵-۲ : شبکه داراییای نامشهود

 

شکل ۱۶-۲ : مدل سرمایه فکری مرتیوم گایدلاین (۲)

در شکل بالا چشم انداز شرکت، منابع یا فعالیتا و سیستمی از شاخصا عبارتند از:

 • الف) چشم انداز شرکت (اهداف هدف دار، شایستگیای کلیدی و منابع نامشهود) که اهداف و روش هدف دار اصلی شرکت و عوامل پیش برنده کلیدی (یا منابع نامشهود کلیدی) رو واسه رسیدن به اون اهداف در بر می گیرن.
 • ب) خلاصه یا چکیده ای از منابع یا فعالیتا. این بخش منابع و فعالیتای نامشهود شرکت رو در بر میگیره تا ارزشا بهبود داد.
 • ج) سیستمی از شاخصا واسه امتحان منابع و فعالیتای نامشهود تا بشه اندازه موفقیت در رسیدن به اهداف نوشته شده مشخص شه.

جدول ۱۱-۲ : شاخصای شرکت  مریتوم

 

نامشهودها شاخص نوع
۱ افراد آموزش دیده تعداد افراد دارای تحصیلات بالا، متوسط و ابتدایی غیر مالی
۲ فعالیتای آموزشی کل تعداد ساعات آموزشی مدیران/ کل ساعات آموزشی غیر مالی
کل هزینه های آموزشی به ازا هر کارمند کلیدی مالی
میانگین رضایت کارکنان از پیشرفت شایستگیا غیر مالی
۳ پیمایش کارکنان میانگین رضایت هر کارمند از فعالیتای آموزشی غیر مالی
هزینه پیمایش مالی
میانگین رضایت از رهبری غیر مالی
۴ پتنت تعداد پتنت ثبت شده طی سال قبل غیر مالی
۵ فعالیتای تحقیق و پیشرفت هزینه های تحقیق و پیشرفت مالی
۶ تحلیل اندازه برگشت سرمایه تحقیق و پیشرفت تحقیق و پیشرفت به صورت درصد برگشت مالی
۷ وفاداری مشتری درصد مشتریان دراز مدت( پنج سال و بیشتر) به تعداد کل مشتریان غیر مالی
درصد برگشت سرمایه براساس مشتریان دراز مدت مالی
۸ بازاریابی مستقیم هزینه های بازاریابی به عنوان درصدی از کل هزینه ها مالی
۹ پیمایش مشتریان میانگین رضایت مشتریان از جنسا و خدمات غیر مالی
هزینه پیمایش مالی
میانگین رضایت مشتریان از جلسه با نمایندگان شرکت غیر مالی
۱۰ سرمایه انسانی انعطاف پذیر درصد کارکنان دارای ساعات کار نامتعارف غیر مالی
Cost of teleworking as a percentage of total labour costs مالی
۱۱ چرخش شغلی درصد کارکنانی که هر سال چرخش شغلی دارن غیر مالی
۱۲ انعطاف پذیری سرمایه ساختاری درصد پروژه هایی که براساس همکاری بین واحدی انجام    می شه. غیر مالی
میانگین رضایت کارکنان از کار در سازمان غیر مالی
۱۳ کد بندی روش های رایج درصد حوادث بحرانی که دارای روش مشخص هستن غیر مالی
۱۴ به کار گیری کد بندی روش های رایج درصد حوادث بحرانی که از راه پیروی می کنن غیر مالی
۱۵ انعطاف پذیری سرمایه ارتباطی میانگین مدت زمان دریافت سفارش و تحویل کالا به مشتری غیر مالی
۱۶ انتخاب و اقدام واسه مشتریان اصلی درصد مشتریان منتخب در نمونه مربوط به رضایت مشتریان غیر مالی
میانگین رضایت مشتریان کلیدی غیر مالی

 

 

 

[۱] The Meritum Guidelines