دانلود پایان نامه روانشناسی درباره :
باورهای غیرمنطقی

دانلود پایان نامه روانشناسی درباره : باورهای غیرمنطقی

فوریه 6, 2019 0 By edame

هیجانی بر سلامت روان کارکنان سازمان امور مالیاتی استان فارس چنین می نویسد که بین هوش هیجانی و تمامی ابعاد سلامت روانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد،(ابعاد خلق عمومی، روابط درون فردی، روابط بین فردی و سازگاری در سطح 0/01 و بعد کنترل استرس در سطح 0/05)، یعنی با افزایش هوش هیجانی در ابعاد مختلف سلامت روانی کارکنان نیز بهبود می یافت.
نتیجه گیری: یافتههای مطالعه حاضر نشان داد که سلامت روانی با تمامی مولفه های هوش هیجانی رابطه مثبت معنی دار دارد. لذا انجام مداخلات آموزشی به منظور افزایش هوش هیجانی در میان کارکنان می تواند منجر به بهبود سلامت روان در آنها گردد.
ایراندخت (1387) در پژوهشی تحت عنوان بررسی آسیب شناسانه باورهای غیر منطقی چنین می نویسد که مؤلفه های کمال گرایی، توام با اضطراب،انتظار بیش از حد از خود، واکنش عاجزانه به ناکامی و آمادگی برای سرزنش ، به ترتیب بالاترین رتبه را در میان مؤلفه های باورهای غیرمنطقی جونز از آن خود کرده اند. نتایج نشان می دهد هر دو گروه از دختر و پسر در مؤلفه کمال گرایی و به ترتیب در مؤلفه های انتظار بیش از حد از خود و نگرانی زیاد توام با اضطراب بالاترین رتبه و در مؤلفه بی مسئولیتی عاطفی و به ترتیب اجتناب از مشکل و توقع تایید از دیگران پایین ترین رتبه را از آن خود کرده اند. همچنین نتایج بیانگر آن است میزان و نوع پاسخ های دختران و پسران به سؤالات تشکیل دهنده مؤلفه های ده گانه جونز به صورت معناداری متفاوت است.
نجارپوراستادی (1389) در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و باورهای غیرمنطقی با رضایت شغلی در بین کارکنان شرکت سهامی خاص مخابرات استان اذربایجان شرقی چنین می نویسد که بین ویژگی های شخصیتی و رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود ندارد و هیچ یک از ویژگیهای شخصیتی نمی توانند رضایت شغلی افراد را پیش بینی کنند. همچنین نتایج نشان داد که بین باورهای غیرمنطقی و رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود ندارد. یافته ها بیانگر این بود که بین ویژگی های شخصیتی و باورهای غیرمنطقی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و ویژگی شخصیتی روان رنجوری می تواند باورهای غیرمنطقی افراد را پیش بینی کند. یافته های دیگر حاکی از این امر بود که تفاوت معنی داری بین زنان و مردان از نظر باورهای غیرمنطقی وجود دارد و ازمودنی های زن در مقایسه با ازمودنی های مرد از باورهای غیرمنطقی بیشتری برخوردار بودند، اما بین دو گروه زن و مرد از نظر رضایت شغلی تفاوت معنی داری به دست نیامد.
پژوهش پورشایگان و همکاران ( 1381 ) در مورد تفاوت باورهای غیرمنطقی در دو جنس مرد و زن، نشان داد که در مشاوران زن در خرده مقیاس های انتظار بیش از حد از خود، واکنش با درماندگی به ناکامی، درماندگی برای تغییر با نمره کل رضایت شغلی، رابطه معنادار وجود دارد. در حالی که در مشاوران مرد، در خرده مقیاس های وابستگی، انتظار بیش از حد از خود با نمره کل رضایت شغلی، رابطه معنی دار بود. بین طرز نگرش و تفکر (باورها) و افسردگی ارتباط وجود دارد. در همین مطالعه مشخص شد که پسران منطقی تر از دختران هستند.
فصل سوم
طرح تحقیق
در این فصل در مورد روش تحقیق ، منابع جمع آوری اطّلاعات ، نحوهی گردآوردی اطّلاعات، نحوه ی نمونه گیری و تعیین اندازه ی آن بحث می گردد . ابزار اصلی جمع آوری اطّلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد که در ادامه به معرفی آن نیز می پردازیم.
3-1-طرح پژوهش
روش تحقیق این پژوهش، همبستگی بود. در هنگامی که محقق، دو یا چند دسته از اطلاعات مختلف مربوط به یک گروه یا یک دسته اطلاعات از دو یا چند گروه را در اختیار دارد، می تواند از این روش تحقیقی استفاده کند، چرا که این روش برای مطالعه میزان تغییرات یک یا چند عامل در اثر تغییرات یک یا چند عامل دیگر است(نادری و سیف نراقی1384).
در این پژوهش، رابطه هوش هیجانی و باورهای غیر منطقی با سلامت روان در دبیران بررسی قرار گرفت.
3-2-جامعه آماری
جامعه آماری در این پژوهش عبارت است ار کلیه دبیران مرد و زن که در دوره اول متوسطه شهر محمودآباد مشغول خدمت هستند و تعداد آنها240 نفر می باشند .
3-3-روش نمونه گیری و حجم نمونه:
روش نمونه گیری در این تحقیق ،روش نمونه گیری تصادفی ساده است . نمونه ی آماری این پژوهش عبارت است از 148 نفر براساس جامعه آماری (240=N) دبیران مرد و زن که در دوره اول متوسطه می باشند، و بر روی آنها پرسشنامه هوش هیجانی و باورهای غیر منطقی با سلامت روان اجرا شده است.
3-4-روش گرد آوری اطّلاعات
برای جمع آوری داده ها و اطلاعات این تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است . یکی از روش های بسیار متداول در گردآوری اطلاعات میدانی روش پرسشنامه ای است که امر گردآوری اطلاعات را در سطح وسیع امکان پذیر می سازد . در تحقیقات توصیفی و نیز تحقیقاتی که از گستره جغرافیایی زیادی برخوردار باشد یا افراد جامعه آماری و نمونه آن زیاد باشند ، معمولاً از روش پرسشنامه استفاده می شود( حافظ نیا ، ص :152 ) . به منظور نمونه گیری و جمع آوری اطلاعات، پژوهشگر به صورت تصادفی (148) از دبیران مرد وزن که در دوره اول متوسطه انتخاب ن
موده وآنان اقدام به تکمیل پرسشنامه نمودند و پس از نمره گذاری پرسشنامه های تکمیل شده، بااستفاده از نرم افزار spss18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
3-5- ابزار گرد آوری اطّلاعات
در این پژوهش نیز ازسه نوع پرسشنامه برای جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده شده است:
الف) پرسشنامه هوش هیجانی بار- ان: پرسشنامه هوش هیجانی بار- ان در سال 1997 راروون بارون بر پایه مقیاس 5 درجه ای لیکرت از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم تنظیم کرده است.این پرسشنامه 15 خرده مقیاس دارد که عبارتند از :
خودآگاهیهیجانی(ES)، جراتمندی (AS)، حرمت نفس(sr)، خودشکوفایی (SA) ،استقلال(IN)، روابط میان فردی (IR)،همدلی(EM)،مسئولیت پذیری اجتماعی(RE)، حل مسألهPS) )، واقعیت آزمایی(RT)انعطاف پذیری(FL)، تحمل فشار روانی(ST)،کنترل تکانه(IC)، شادکامی(HA) و خوشبینی(OP) تشکیل شده است.
در بررسی همسانی درونی با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ در هفت نمونه از جمعیت های مخنلف (بار-آن،2000)میانگین ضرایب آلفای کرونباخ را برای همه خرده مقیاس ها در دامنه ای از 69 درصد از مسئولیت پذیری اجتماعی تا 86 درصد حرمت نفس و میانگین 76 درصد گزارش گردید. بررسی ضرایب پایایی بازآزمایی میانگین ضریب پایایی را 66 درصد نشان داد. دهشیری (1382)، پایایی این آزمون را به روش باز آزمایی به فاصله یک ماه برای 35 نفر،74 درصد گزارش نمود. برای خرده مقیاسهای جرات مندی، مسئولیت پذیری اجتماعی و استقلال ، ضرایب باز آزمایی 58/0 ،62/0، 65/0 گزارش نموده است. بالاترین ضریب آلفا در مورد خرده مقیاس 85/0 و کمترین ضریب برای خرده مقیاس مسئولیت پذیری اجتماعی 50/0 بدست آمد.
ب ) پرسشنامه باورهای غیر منطقی (IBT): این پرسشنامه که در سال 1968 توسط جونز ساخته شد. این آزمون در تحقیقات متعدد به منظور بررسی عقاید و باورهای غلط به کار گرفته شده است. آزمون IBTشامل ده قسمت است که هریک ده سوأل را شامل می شود. هر بخش یک باور غلط را مورد ارزیابی قرار می دهد. روایی این آزمون از طریق آزمون آلفای کرونباخ برابر با 71% است( تقی پور،1377؛ شفیع آبادی، 1373). باورهای غیر منطقی همگانی در این مقیاس عبارتند از: نیاز به تأیید و حمایت دیگران، انتظار زیاد از خود، تمایل به سرزنش خود، واکنش به ناکامی، بی مسئولیتی عاطفی، دل مشغولی زیاد همراه با اضطراب، اجتناب از مشکلات، وابستگی، ناامیدی نسبت به تغییر و کمال گرایی. آزمون به روش لیکرت به صورت پنج درجه ای تهیه شده، آزمودنی نظر خود را با انتخاب یکی از گزینه ها مشخص می کند.

ج) پرسشنامه سلامت عمومی: پرسشنامه سلامت عمومی یک پرسشنامه غربالگر مبتنی بر روش خود گزارش دهی است که در مجموعه های بالینی با هدف ردیابی کسانی که دارای اختلال روانی هستند، مورد استفاده قرار می گیرد. گلدنبرگ در سال 1979 آزمون سلامت عمومی را برای غربال گری بیماران روانی در مراکز درمانی و جامعه طراحی نمود. آزمون اصلی از 60 ماده تشکیل شده است.اما تعدادی نسخه های کوتاه نیز تهیه شده که مهم ترین آنها شکل های 28 ،12و30 ماده ای است. فرم 28 ماده ای پرسشنامه دارای این مزیت است که برای تمام افراد جامعه طراحی شده است. این پرسشنامه به عنوان یک ابزار غربال گری می تواند احتمال وجود یک اختلال روانی را در فرد تعیین کند. پرسشنامه دارای چهار خرده مقیاس است که هر کدام 7 سؤال دارد. مدت زمان اجرای آزمون به طور متوسط 10 تا 12 دقیقه است. یعقوبی نیز (1374) نیز حساسیت این آزمون را 86/0 و ویژگی آن را 82/0 گزارش نموده است. ویلیامز،گلدبرگ و ماری2(1988) چندین مطالعه انجام شده و نتیجه گرفتند که روایی این آزمون در حدود 80/0 است (اوتادی،1380). در خصوص پایایی پرسشنامه سلامت عمومی مطالعات متعددی صورت گرفته است. در یک بررسی گلدبرگ و ویلیامز(1988) پایایی تنصیفی 95/0 را گزارش کردند. پایایی فرم 28 ماده ای پرسشنامه سلامت عمومی توسط پالاهنگ ، براهنی و شاه محمدی 1375، 91/0 محاسبه شده است. مجاهد(1374) طی پژوهشی تحت عنوان بررسی وضعیت رفتار کودکان و سلامت روانی والدین در خانواده های چند همسری از ضریب همبستگی در دو نوبت استفاده کرد. ضریب همبستگی به دست آمده 62/0 بود که از لحاظ آماری معنادار است.در نتیجه پایایی نسبی پرسشنامه مورد تأکید قرار گرفت (اوتادی،1380).

3-6-روش های تجزیه و تحلیل اطّلاعات
در این پژوهش برای تحلیل استنباطی داده ها و بررسی معنی داری آن ها از نظر آماری از تکنیک های آمار استنباطی نظیر آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.برای انجام این کار،محاسبات مورد نیاز توسط نرم افزار spss18 انجام شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری

در این فصل ابتدا مؤلفه های توصیفی و جمعیت شناختی مورد بررسی قرار می گیرد، سپس با بهره گرفتن از شیوه های آمار استنباطی از جمله همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل به بررسی فرضیه های پژوهش خواهیم پرداخت.
4-1- یافته های توصیفی
دراین پژوهش تعداد 145 (83 معلم زن و 62 معلم مرد) معلم مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین و انحراف استاندارد سن دبیران زن مورد بررسی 43/5 ± 66/35 سال و دبیران مرد 24/5 ± 93/35 سال بود. همچنین میزان فراوانی مقطع تحصیلی و وضعیت تاهل شرکت کننده های پژوهش بررسی
شد و در جدول 1-4 ارئه شده است.
جدول 1-4- میزان فراوانی و درصد مقطع تحصیلی و وضعیت تاهل به تفکیک جنسیت معلمان مورد بررسی
مؤلفه
گروه
فراوانی
درصد
مقطع تحصیلی
معلمان زن
دیپلم