رفته است.
از جیوه گازی در لامپ های بخار جیوه و تابلوهای تبلیغاتی استفاده می‌شود.
کاربردهای متنوع جیوه : سویچ های جیوه ای، حشره کشها، آمالگامها/ داروهای دندان، باتری های جیوه‌ای برای تولید هیدروکسید سدیم و کلر، الکترود در برخی انواع الکترولیز، باتری ها (پیل های جیوه‌ای) و کاتالیزورها.[۳]
جیوه را از زمان های بسیار قدیم در چین و

Leave a Reply