دانلود پایان نامه

ملقمه می دهد ملقمه ای از قلع و نقره و روی با جیوه برای پر کردن دندان به کار می رود این ملقمه وقتی تازه تهیه شده باشد نرم است و به راحتی می توان در سوراخ دندان فشردولی بعد از مدت کوتاهی سخت می شود.[۱۱و۳]
ترکیب های جیوه: جیوه دو دسته ترکیب تشکیل می دهد که در یکی از انها حالت اکسیداسیون ۱+ و در دیگری ۲+ است.
کلرید جیوه(I) : جسمی

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان بازاریابی خدمات، عرضه کننده، بازاریابی