روانشناسان به جای اصطلاح سلامتی روانی از بهزیستی روانشناختی استفاده کردهاند زیرا معتقدند این واژه بیشتر ابعاد مثبت را به ذهن متبادر میکند(ریف و سینگر،۱۹۹۸) .در این راستا مدل هایی مانند مدل جاهودا۴۴،مدل بهزیستی ذهنی۴۵ داینر۴۶و مدل شش عاملی بهزیستی روانشناختی ریف تدوین شده اند که در تعریف و تبیین سلامت روانی به جای تمرکز بر بیماری

Leave a Reply