زندگی خود پدید آورد(وایت،۲۰۰۰).این روش درمانی در کمال سازمان یافتگی وجهت بخشی است،مسئله مدار و معطوف به عوامل تداوم بخش مشکلات است و نه منشأ آنها(ویلیامز،۱۹۸۴؛به نقل از آقایی،جلالی و امین زاده،۱۳۸۸).
درمان دارویی با فلووکسامین : فلووکسامین یک آنتی‌دپرسانت از دسته داروهای مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین (SSRI) است. فلووکسامین

Leave a Reply