تغییرات اشتها و وزن، تغییرات خواب وفعالیت، فقدان انرژی، احساس گناه، مشکل در تفکر وتصمیم گیری، وافکار عودکننده مرگ یا خود کشی را به مدت ۲ هفته داشته باشد))(رضاعی،????).
۱-۵-۲-تعاریف عملیاتی واژه ها
درمان شناختی-رفتاری : یک دوره ی تکنیک آموزشی شامل فرایندی درمان شناختی-رفتاری ۱۲ جلسه ی ۴۵ دقیقه ای است که بر روی بیمار اجرا و در

Leave a Reply