ناتوان بوده و حتی احساس کنند زندگی، ارزش زندگی کردن ندارد. برخلاف تصور افراد افسردگی فقط یک ضعف و ناتوانی نیست و نمی‌توان آنرا به سادگی نادیده گرفت، بلکه یک بیماری مزمن مانند دیابت، فشارخون و …است که بایدبرای درمان آن اقدام کرد. اکثرافرادمبتلابه بیماری افسردگی بعدازمصرف دارو،جلسات مشاوره ویا سایراشکال

Leave a Reply