غمگینی، اعتماد به نفس پایین و بی‌علاقگی به هر نوع فعالیت و لذّت روزمره مشخص می‌شود. سادوک وسادوک (????) مشخص می نماید:”اختلال افسردگی اساسی (که افسردگی یک قطبی نامیده می شود) بدون سابقه ای از دوره های مانیا، مختلط، یا هیپومانی رخ می دهد…بیماری که دچار دوره افسردگی اساسی تشخیص داده می شود، بایدحداقل چهار علامت از فهرستی شامل

Leave a Reply