توسط FDA جهت درمان OCD تأییدشده است.۸۰? به پروتئین های پلاسما باند گردیده، متابولیت اصلی آن قدرت بسیار کمی در دوباره جذبی سروتونین داشته(۱۰ تا ۱۰۰ برابر کمتر).تأثیر فلووکسامین در درمان MDD برابر فلوکستین است(آذر و نوحی،۱۳۸۲).
اختلال افسردگی اساسی: یکی از شایع‌ترین اختلال های روانپزشکی است که از ویژگی های آن خلق افسرده، احساس

Leave a Reply