دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی در مورد
سازگاری هیجانی

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی در مورد سازگاری هیجانی

فوریه 6, 2019 0 By edame

پرسشنامه برازش مناسبی دارد و این، بیان گر همسویی ماده ها با سازهی سازگاری اجتماعی است.
پرسشنامه سبک فرزندپروری
پرسشنامه سبکهای فرزندپروری توسط بامریند (1967) پس از بررسیهای طولانی ساخته شده است و خود او نیز در تحقیقات فراوانی از آن استفاده نموده است. این پرسشنامه شامل30 جمله است که 10جملهی آن به سبک فرزندپروری آزاد گذار و 10جملهی آن به سبک آمرانه و 10 جملهی دیگر به اقتدار منطقی مربوط میشود که به صورت طیف لیکرت (کاملاً موافقم، موافقم، تقریبا مخالفم، مخالفم، کاملاً مخالفم) نمره گذاری شده است. تأکید این مقیاس برای خرده مقیاس آزادگذاری سؤالات، 1، 6، 10، 14، 17، 19، 21، 24، 28، و برای آمرانه، 29, 26, 25, 18, 16, 12, 9, 7, 3, 2 و برای اقتدار منطقی 30, 27, 23, 22, 20, 15, 11, 8, 5, 4 میباشد.
پایایی
بوری (1991) میزان پایایی این پرسشنامه را با بهره گرفتن از روش بازآزمایی در بین گروه مادران به شرح زیر گزارش داده است. 81/0 برای شیوه های آزادگذار، 86/0 برای شیوه های آمرانه و 78/0 برای شیوه های مقتدرانه دارای پایایی میباشد. همچنین پایایی آن در بین گروه پدران برای شیوه های آزادگذار 77/0، برای شیوه های آمرانه 85/0 و برای شیوه های اقتدارمنطقی 92/0 میباشد. در پژوهش حاضر جهت تعیین پایایی آزمون سبکهای فرزندپروری از روش ضریب آلفای کرونباخ و تنصیف اسپیرمن براون استفاده شد. نتایج حاصله در جدول 8-3 آورده شده است.
جدول8-3. پایایی پرسشنامه سبکهای فرزندپروری و خرده مقیاسهای آن در دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف اسپیرمن براون
تنصیف آلفای کرونباخ مقیاس
51/0 50/0 آزادگذاری
45/0 55/0 آمرانه
38/0 55/0 اقتدارمنطقی

همان طور که در جدول 8-3 مشاهده می شود پایایی خرده مقیاس آزادگذاری، به روش آلفای کرونباخ برابر 50/0 و به روش تنصیف 51/0، برای خرده مقیاس آمرانه به روش آلفای کرونباخ برابر 55/0 و به روش تنصیف 45/0 و برای اقتدارمنطقی به روش آلفای کرونباخ برابر 55/0 و به روش تنصیف 38/0 محاسبه گردید.
روایی
در پژوهش حاضر، روایی این پرسشنامه، با بهره گرفتن از یک نمونه ی 100 نفری از دانش آموزان دختر و پسر سال دوم دبیرستان شهر اهواز با روش تحلیل عاملی از نوع تأییدی ، با بهره گرفتن از برنامه تحلیل ساختاری گشتاوری نسخهی 20، روی ماده های این ابزار انجام شد. نمودار 4-3 بارهای عاملی ماده های پرسشنامهی سبک فرزندپروری را با بهره گرفتن از روش تحلیل عاملی از نوع تأییدی نشان می دهد.

نمودار 4-3. ضرایب استاندارد (بارهای عاملی) مربوط به مقیاس فرزند پروری با بهره گرفتن از روش تحلیل عامل تأییدی

ضرایب استاندارد تحلیل عامل تأییدی در پرسشنامه سبکهای فرزندپروری در خرده مقیاس استبدادی بین 27/0 تا 66/0 متغیر بود. در این پژوهش، برای تعیین روایی این خرده مقیاس، از روش تحلیل عامل تأییدی استفاده شد. همانطور که در نمودار 4-3 مشاهده می شود، ضرایب استاندارد ماده های خرده مقیاس استبدادی، به استثنای ماده 9، دارای بار عاملی بالای 3/0 بودند. که باعث حذف شدن این سؤال گردید. ضرایب استاندارد تحلیل عامل تأییدی در خرده مقیاس مقتدر بین 21/0 تا 58/0 متغیر می باشد. همچنین همانطور که در نمودار 4-3 مشاهده می شود، ضرایب استاندارد ماده های خرده مقیاس مقتدر، به استثنای ماده 2، دارای بار عاملی بالای 3/0 بودند. که باعث حذف شدن این سؤال گردید. ضرایب استاندارد تحلیل عامل تأییدی در خرده مقیاس مقتدر بین 19/0 تا 70/0 متغیر می باشد. همانطور که در نمودار 4-3 مشاهده می شود، ضرایب استاندارد ماده های خرده مقیاس مقتدر، به استثنای ماده 7، دارای بار عاملی بالای 3/0 بودند. که باعث حذف شدن این سؤال گردید.
جدول 9-3 شاخص های نیکویی برازش پرسشنامه ی سبک فرزند پروری در پژوهش حاضر
شاخص برآورد
مجذور کای 931/1359
درجه آزادی (وسطح اطمینان) 402 (000/0=p)
شاخص هنجار شده ی مجذور کای (x2/df) 383/3
جذر میانگبن مجذور خطای تقریب 075/0
شاخص نیکویی برازش 74/0
شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته 70/0

نتایج تحلیل عامل تأییدی برای خرده مقیاس سازگاری تحصیلی، نشان داد که مجذور خی ((2) برابر با 931/1359، نسبت مجذور خی بر درجات آزادی (df/(2) برابر است با 383/3، شاخص ریشه میانگین مجذورات خطای تقریب (RMSEAَ)، برابر است با 075/0، شاخص نیکویی برازش (GFI) برابر است با 74/0 و نیز شاخص نیکویی برازش تعدیل شده (AGFI) برابر است با 70/0 که برازش متوسطی را با داده ها نشان میدهد.
همان طور که در جدول 9-3 مشاهده می شود، داده های این پژوهش با ساختار عاملی این پرسشنامه برازش مناسبی دارد و این، بیان گر همسویی ماده ها با سازهی سبک فرزندپروری است.
روش اجرای پژوهش
پس از تصویب طرح پژوهش در سطح دانشگاه، با اخذ معرفی نامه از دانشکده، به معاونت پژوهشی اداره آموزش و پرورش شهرستان اهواز مراجعه شد و از آنها لیست دبیرستانهای دولتی شهرستان اخذ و نمونهگیری مربوط به پایایی و روایی ابزارها صورت گرفت. با جمع آوری داده ها و مشخص شدن پایایی و روایی ابزارها و انجام اصلاحات ضروری بر روی ابزارها، نمونهگیری مربوط به آزمودن فرضیه ها انجام شد. لازم به ذکر است که قبل از تکمیل ابزارها، توضیحات کامل هم به صورت شفاهی و هم به صورت کتبی (از طریق ضمیمه کردن یک دستورالعمل همراه با پرسشنامه) در اختیار آنان قرار گرفت. این توضیحات شامل آگاهی از حق انتخاب برای شرکت در پژوهش، محرمانه ماندن اطلاعات شخصی دانش آموزان، اهمیت شرکت در پژوهش و اطلاعات اندکی در ارتباط با موضوع پژوهش بود. در نهایت، با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS اطلاعات توصیفی لازم از داده ها استخراج و همچنین با بهره گرفتن از نرم افزار AMOS برازندگی مدل پیشنهادی با داده ها بررسی شد.

روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها
به‌ منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها در این پژوهش از روش‌های آماری زیر استفاده گردید:
روش‌های آمار توصیفی مانند محاسبه‌ی ‌فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین نمره؛
از تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا ) و تحلیل واریانس یک‌راهه (آنوا ) برای بررسی تفاوت بین گروه‌ها استفاده گردید.
از آلفای کرونباخ، تنصیف جهت محاسبه‌ی ضرایب اعتبار و پایایی آزمون‌ها؛
از تحلیل عامل تأییدی جهت محاسبه روایی پرسشنامه استفاده گردید.
مقدمه
تجزیه و تحلیل به عنوان فرآیندی از روش علمی، یکی از پایه های اساسی هر روش تحقیقی به شمار می‌رود. در این فصل اطلاعات گردآوری شده از نمونه آماری تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در خصوص فرضیه‌های مطرح شده، به نتیجهگیری آماری پرداخته شده است. داده های حاصل از این تحقیق با بهره گرفتن از نسخه 16 نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل شده و گزارش تحقیق در قالب تحلیل‌های توصیفی و استنباطی، ارائه شده است. در این فصل به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمعآوری شده پژوهش در دو قسمت کلی پرداخته شده است و یافته ها در دو قسمت زیر ارائه شده اند.
الف) یافتههای توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین نمره های دانش آموزان در متغیرهای مورد مطالعه.
ب) یافتههای مربوط به فرضیه های پژوهش شامل نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) و تحلیل واریانس یکراهه در متن مانوا و آزمون پیگیری شفه.
الف) یافتههای توصیفی
در این بخش، یافتههای توصیفی مربوط به متغیرهای مورد مطالعه ارائه شده است. جدول 1-4 میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره ها را در متغیرهای سبکهای فرزندپروری، سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی و مؤلفه های آنها را برای آزمودنیها نشان میدهد.

شاخصهای آماری
حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین متغیرها
116 41 07/13 416/76 نمره کل سازگاری هیجانی
60 18 63/8 800/37 نمره کل سازگاری تحصیلی
149 43 78/16 944/93 نمره کل سازگاری اجتماعی
53 14 01/6 996/31 تحمل نکردن رفتار جسورانه
سازگاری هیجانی
67 23 31/8 996/44 منع خشونت و تنبیه فیزیکی
40 10 54/5 28/21 همکاری و فعالیت یادگیری سازگاری تحصیلی

40 10 71/5 51/21 توسعه فعالیت خلاقانه
61 19 06/8 328/39 جو حمایتی و پاداش دهنده سازگاری احتماعی
49 13 47/6 244/29 ارتباط خانواده و مدرسه
41 11 027/5 372/25 فرصت برابر و مشارکت در تصمیمگیری
45 13 36/5 636/25 آزادگذار فرزندپروری
50 26 07/5 56/39 اقتدارمنطقی
40 10 86/5 24/28 آمرانه
جدول 1-4- میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین نمره های متغیرها و خرده مقیاسهای آن در دانشآموزان
همان طوری که در جدول 1ـ 4 مشاهده می شود میانگین و انحراف معیار، به ترتیب در متغیر سازگاری هیجانی 416/76 و 07/13، در متغیر سازگاری تحصیلی 800/37 و 63/8، در متغیر سازگاری اجتماعی 944/93 و 78/16، در متغیر تحمل نکردن رفتار جسورانه 996/31 و 01/6، در متغیر خشونت و تنبیه فیزیکی 996/44 و 31/8، در متغیر همکاری و فعالیت یادگیری 28/21 و 54/5، متغیر توسعه فعالیت خلاقانه 51/21 و 71/5، در متغیر جو حمایتی و پاداش دهنده 328/39 و 06/8، در متغیر فرصت برابر و مشارکت در تصمیمگیری 244/29 و 47/6، در متغیر آزادگذار 636/25 و 36/5، و متغیر اقتدارمنطقی 56/39 و 07/5، و در متغیر آمرانه 24/28 و 86/5 میباشد.
ب) یافتههای مربوط به فرضیه های پژوهش
بررسی مقایسه دانش آموزان دارای سبک های فرزندپروری مختلف از لحاظ سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی.
تحلیل واریانس چند متغیری بر روی داده ها انجام شد که نتایج در جدول 2-4 ارائه شده است.
جدول2-4- خلاصه نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) روی نمره های سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان پسر با سبکهای فرزندپروری متفاوت
آزمون ارزش F df فرضیه df خطا سطح معنی داری
اثر پیلایی 080/0 12/3 6 452 005/0
لمبدای ویلکز 920/0 17/3 6 450 005/0
اثر هتلینگ 086/0 22/3 6 448 004/0
بزرگترین ریشه روی 085/0 39/6 3 226 000/0
جدول2-4 خلاصه نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) روی نمره های سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان پسر با سبکهای فرزندپروری متفاوت را نشان میدهد.
با توجه به مندرجات جدول 2-4 معلوم میشود که بین دانش آموزان پسر با سبکهای فرزندپروری متفاوت حداقل از لحاظ یکی از متغیرهای وابسته (سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی) تفاوت معنیداری وجود دارد؛ بنابراین، فرضیه 1، (بین دانش آموزان پسر دارای سبکهای فرزندپروری مختلف از لحاظ سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی تفاوت وجود دارد) مورد تأیید قرار میگیرد. برای مشخص ساختن نقطه تفاوت، تحلیل واریانس یکراهه در متن مانوا روی هر یک از مقیاسهای سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی انجام شد که نتایج در جدول 3-4 ارائه شده است.

اثر متغیر وابسته مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F سطح معنی داری
متغیر سازگاری هیجانی 614/2668 2 307/1334 670/8 000/0
سازگاری تحصیلی 017/430 2 009/215 926/2 05/0
سازگاری اجتماعی 997/1609 2 998/274 929/2 055/0
جدول 3-4- نتایج تحلیل واریانس یکراهه در متن مانوا روی نمره های سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان پسر با سبکهای فرزندپروری متفاوت
جدول 3-4 نتایج تحلیل واریانس یکراهه در متن مانوا را روی نمره های سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی در دانشآموزان پسر با سبکهای فرزندپروری متفاوت را نشان میدهد.
مندرجات جدول 3-4 نشان میدهد که مقدار F مشاهده شده بین دانشآموزان برای متغیر سازگاری هیجانی معنادار است؛ بنابراین، فرضیه 1-1، (بین دانش آموزان پسر دارای سبکهای فرزندپروری مختلف از لحاظ سازگاری هیجانی تفاوت وجود دارد) تأیید میشود، (670/8F=، 000/0P=). به منظور پیگیری نتایج سازگاری هیجانی در سبک فرزندپروری از آزمون تعقیبی شفه استفاده شده است که نتایج آن به شرح زیر میباشد:
جدول 4-4 نتایج آزمون تعقیبی شفه بر میانگین نمرات سازگاری هیجانی در سبکهای سهگانه فرزندپروری
سطح معنی داری اختلاف میانگین گروها متغیر
000/0 23/30- آزادگذارر-استبدادی
000/0 07/25- آزادگذارر- اقتدارمنطقی سازگاری هیجانی
008/0 165/5 اقتدارمنطقی– استبدادی
همان گونه که در جدول 4-4 مشاهده میشود، مقایسه نمره ها با بهره گرفتن از روش پیگیری شفه نشان میدهد که سازگاری هیجانی در بین سه بعد سبکهای فرزندپروری آزادگذارر-استبدادی (000/0=p) و آزادگذارر- اقتدارمنطقی(000/0p=) و اقتدارمنطقی– استبدادی (008/0= p تفاوت معنیداری دارد.
مقدار F مشاهده شده بین دانشآموزان در جدول 3-4 برای متغیر سازگاری تحصیلی معنیدار میباشد، (926/2F=، 05/0p=)؛ بنابراین، فرضیه 2-1، (بین دانش آموزان پسر دارای سبکهای پرورشی مختلف از لحاظ سازگاری تحصیلی تفاوت وجود دارد) تأیید میشود. به منظور پیگیری نتایج سازگاری تحصیلی در سبک فرزندپروری از آزمون تعقیبی شفه استفاده شده است که نتایج در جدول 5-4 ارائه شده است.
جدول 5. نتایج آزمون تعقیبی شفه بر میانگین سازگاری تحصیلی در سبکهای سهگانه پرورشی متفاوت
سطح معنی داری اختلاف میانگین گروها متغیر
108/0 33/11- آزادگذارر-استبدادی
سازگاری تحصیلی
952/0 657/0- آزادگذارر- اقتدارمنطقی
057/0 99/11- اقتدارمنطقی– استبدادی

همان گونه که در جدول 5-4 مشاهده میشود، مقایسه نمره ها با بهره گرفتن از روش پیگیری شفه نشان میدهد که سازگاری تحصیلی تنها در بین سبکهای پرورشی اقتدارمنطقی– استبدادی (057/0p=) تفاوت معنیداری دارد.
مقدار F مشاهده شده بین دانشآموزان در جدول 3-4 برای متغیر سازگاری اجتماعی معنیدار میباشد، (929/2F=، 055/0p=)؛ بنابراین، فرضیه 3-1، (بین دانش آموزان پسر دارای سبکهای فرزندپروری مختلف از لحاظ سازگاری اجتماعی تفاوت وجود دارد) تأیید میشود. به منظور پیگیری نتایج سازگاری اجتماعی در سبک فرزندپروری از آزمون تعقیبی شفه استفاده شده است که نتایج در جدول 6-4 ارائه شده است.
جدول 6-4. نتایج آزمون تعقیبی شفه بر میانگین سازگاری اجتماعی در سبکهای سهگانه فرزندپروری متفاوت
سطح معنی داری اختلاف میانگین گروها متغیر
05/0 16/20- آزادگذارر-استبدادی
سازگاری اجتماعی
008/0 02/26- آزادگذارر- اقتدارمنطقی
02/0 86/5- اقتدارمنطقی– استبدادی

همان گونه که در جدول 6-4 مشاهده میشود، مقایسه نمره ها با بهره گرفتن از روش پیگیری شفه نشان میدهد که سازگاری اجتماعی در سه بعد سبکهای فرزندپروری آزادگذارر-استبدادی (05/0p=)، آزادگذارر- اقتدارمنطقی (008/0p=) و آزادگذار-استبدادی (05/0p=) تفاوت معنیداری دارد.
جدول 7-4 نتایج تحلیل واریانس چندراهه (مانوا) را روی مؤلفه های سازگاری هیجانی (منع خشونت و تنبیه فیزیکی و رفتار جسورانه) در دانشآموزان پسر با سبکهای پرورشی متفاوت را نشان میدهد.
جدول 7-4- خلاصه نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) روی نمره های مؤلفه های سازگاری هیجانی (منع خشونت و تنبیه فیزیکی و رفتار جسورانه) دانش آموزان پسر باسبکهای پرورشی متفاوت
آزمون ارزش F df فرضیه df خطا سطح معنی داری
اثر پیلایی 112/0 330/7 4 494 000/0
لمبدای ویلکز 888/0 517/7 4 492 000/0