دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی در مورد
سازگاری هیجانی

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی در مورد سازگاری هیجانی

فوریه 6, 2019 0 By edame

فرزندپروری دیکتاتوری با پیامدهای رفتاری منفی همچون پرخاشگری، اختلالهای برونسازی و درونسازی، و کارکرد هیجان پایینتر در ارتباط است، و از سوی دیگر سبک فرزندپروری اقتدار منش، با ترکیبی از کنترل بالا، حمایت هیجانی بیشتر، سطح مناسب استقلال، و روابط دوسویه بین والدین و کودک شناسایی میشودو در نهایت سبک فرزندپروری سهلگیرانه که با فقدان کنترل والدین، و پاسخدهی به خواستههای کودک مشخص میشود، این شیوه فرزند پروری با بزهکاری و پرخاشگری فرزندان، به دلیل فقدان نظارت و ویژگی اهمال کارانه والدین، ارتباط دارد (هیمسلو و ترمبلی ، 1994، به نقل از حیات بخش، 1391).
جمع بندی فصل
فصل حاضر به بررسی ادبیات پژوهشی متغیر‌های مورد بررسی اختصاص داشت به گونه‌ای که ابتدا به مبانی نظری متغر‌های مورد نظر و سپس پیشینه تحقیقانی مورد بررسی قرار گرفت و شواهد پژوهشی بیانگر روابط معنی‌دار بین بین متغیر‌ها می‌باشد.
در این فصل عوامل مؤثر بر سازگاری مورد بررسی قرار گرفت. که یکی از این عوامل تأثیرگذار مهم بر سازگاری، خانواده و فضای حاکم بر آن و نحوه ارتباط والدین با فرزندان بود. سپس، به مفهوم سازگاری، دیدگاه ها، عوامل و انواع الگوهای سبک های فرزندپروری و سازگاری اشاره شده است. شواهد پژوهشی نشان داده است سبک‌های فرزند‌پروری با سازگاری روابط معنی‌دار دارد، سبک قاطع، دارای سطوح بالایی از پیشرفت تحصیلی می باشد، همچنین سبک فرزندپروری قاطع، دارای سطوح بالایی از شایستگی، پیشرفت تحصیلی، رشد اجتماعی و خود ادراکی هستند.

مقدمه
در این فصل ابتدا در مورد جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری بحث شده است. سپس، روش پژوهش، ابزارها، پایایی و روایی آنها و روش اجرای پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند و در آخر، به شیوه تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است.
طرح پژوهش
روش این پژوهش توصیفی-پیمایشی از نوع علی–مقایسهای (علی پس از وقوع) میباشد، که به بررسی مقایسهای دانشآموزان پسر سال اوّل دبیرستان دارای سبکهای فرزندپروری مختلف (آزادگذاری، آمرانه، و اقتدارمنطقی) از لحاظ سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستانهای شهر اهواز میپردازد؛ بدین‌صورت که پژوهشگر به دنبال کشف و بررسی تفاوت بین متغیرهایی است که از قبل وجود داشته‌اند.
جامعهی آماری
در این پژوهش، جامعه آماری عبارت است از تمام دانشآموزان پسر سال اوّل دبیرستانهای شهر اهواز که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بودند.
روش نمونهگیری
در این پژوهش، نمونه‌گیری در دو مرحله، یک‌بار جهت اعتباریابی پرسش‌نامه‌ها و بار دیگر جهت آزمودن فرضیه‌ها انجام گرفت.

الف) نمونهگیری جهت اعتباریابی پرسشنامهها
ابتدا برای بررسی روایی و پایایی پرسشنامه‌ها از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای استفاده شد، بدین صورت که از بین نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر اهواز دو ناحیه به‌ صورت تصادفی انتخاب شدند، در گام بعدی از هر ناحیه، سه مدرسه و از هر مدرسه، چهار کلاس و از هر کلاس، پنج نفر به صورت تصادفی، جمعاً 100 نفر جهت بررسی روایی و پایایی ابزارها گزینش شدند.
ب ) نمونهگیری برای آزمودن فرضیه ها
نمونه این بخش از پژوهش شامل 240 دانش آموز پسر بود که با روش نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای انتخاب شدند. برای انتخاب دانش‌آموزان، از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای استفاده شد، بدین صورت که از چهار ناحیه آموزش و پرورش، دو ناحیه به ‌صورت تصادفی انتخاب شدند، در گام بعدی از هر ناحیه، چهار دبیرستان گزینش شدند ، سپس از هر دبیرستان، چهار کلاس و از هر کلاس پانزده نفر (جمعاً 240 نفر) به‌صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه‌های سبکهای فرزندپروری، سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی برای تکمیل به آن‌ها ارائه ‌گردید.
ابزارهای پژوهش
1- پرسشنامه سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی
2- پرسشنامه سبکهای فزرند پروری

پرسشنامه سازگاری هیجانی، تحصیلی و اجتماعی
مواد اوّلیه پرسشنامه سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی توسط پروفسور سوزان اسکیوینگتون مشاور گروهی سازمان جهانی، درباره خط مشی و ارتقای سلامت روانی در آگوست/ سپتامبر 1990 به کمک ماماتا پویتاندی، آماده و ساخته شد و اساساً تحت عنوان، فهرست مدارس کودک پسند معرفی شده است و توسط خود محقق ترجمه گردید. این پرسشنامه دارای 7 خرده مقیاس میباشد که شامل 100 سؤال است که به صورت طیف لیکرت (اصلاً، کم، گاهی اوقات، زیاد) نمره گذاری شده است. تأکید این مقیاس برای خرده مقیاسها به صورت زیر میباشد:
جدول 1-3. سؤالهای مربوط به هر مقیاس و خرده مقیاسهای آن
سؤال 1 تا سؤال 18 جو حمایتی و پاداش دهنده
سازگاری اجتماعی
سؤال 74 تا سؤال 86 ارتباط خانواده و مدرسه
سؤال 78 تا سؤال 100 فرصت برابر و مشارکت در تصمیمگیری
سؤال 19 تا سؤال 26 همکاری و فعالیت یادگیری
سازگاری تحصیلی
سؤال 64 تا سؤال 73 توسعه فعالیت خلاقانه
سؤال 27 تا سؤال 46 تحمل نکردن رفتار جسورانه سازگاری هیجانی
سؤال 47 تا سؤال 63 منع خشونت و تنبیه فیزیکی

مقیاس سازگاری هیجانی
پایایی
پایایی دو خرده مقیاس سازگاری هیجانی با دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف اسپیرمن براون محاسبه شده که در جدول 2-3 ارائه شده است.
تنصیف آلفای کرونباخ خرده مقیاس مقیاس
65/0 77/0 تحمل نکردن رفتار جسورانه
سازگاری هیجانی
59/0 67/0 منع خشونت و تنبیه فیزیکی
76/0 83/0 نمره کل
جدول2-3. پایایی خرده مقیاس پرسشنامه سازگاری هیجانی در دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف اسپیرمن براون

همان طور که در جدول 2-3 مشاهده می شود پایایی خرده مقیاس تحمل نکردن رفتار جسورانه، به روش آلفای کرونباخ برابر 77/0 و به روش تنصیف 65/0 ، برای خرده مقیاس منع خشونت و تنبیه فیزیکی به روش آلفای کرونباخ برابر 67/0 و به روش تنصیف 59/0 و برای سازگاری هیجانی به روش آلفای کرونباخ برابر 83/0 و به روش تنصیف 76/0 محاسبه گردید.
روایی
در این پژوهش، برای تعیین روایی این خرده مقیاس، از روش تحلیل عامل تأییدی، با بهره گرفتن از نرم افزار تحلیل ساختارهای گشتاوری (AMOS) بر روی ماده های این خرده مقیاس، استفاده شد. همانطور که در نمودار 1-3 مشاهده می شود، ضرایب استاندارد ماده های خرده مقیاس منع خشونت و تنبیه فیزیکی، همه به جز ماده 10 دارای بار عاملی بالای 3/0 بودند. بنابراین، ماده 10 از این خرده مقیاس حذف شد همچنین ضرایب استاندارد ماده های خرده مقیاس تحمل نکردن رفتار جسورانه، همه به جز ماده 6، 8 و 12 دارای بار عاملی بالای 3/0 بودند. بنابراین، ماده 6، 8 و 12 از این خرده مقیاس حذف شد.

نمودار 1-3. ضرایب استاندارد مربوط به خرده مقیاس سازگاری هیجانی بااستفاده از روش تحلیل عاملی

مشخصههای نیکویی برازش پرسشنامهی سازگاری هیجانی، تحصیلی و اجتماعی در جدول 3-3 آمده است. جهت بررسی برازش این خرده مقیاس، شاخصهای مجذور خی ((2) و جذر میانگین مجذورات خطای تقریب (RMSEAَ)، که در مدل های خوب کمتر از 05/0، برای مدل های متوسط بین 05/0 تا 08/0 و برای مدل های ضعیف بالاتر از 1/0 است، بررسی شدند. اما، از آنجا که مجذور خی ((2) نسبت به اندازه نمونه بسیار حساس است، بسیاری از پژوهشگران، نسبت مجذور خی بر درجات آزادی (df/(2) را گزارش میدهند. در پژوهش حاضر، نسبت مجذور خی بر درجات آزادی مورد بررسی قرار گرفته است. برخی از پژوهشگران بیان کرده اند، چنانچه این شاخص کمتر از 2 باشد برازندگی عالی، چنانچه بین 2 تا 5 باشد برازندگی خوب و چنانچه بزرگتر از 5 باشد برازندگی ضعیف بوده و غیر قابل بودن الگو را نشان می دهد. همچنین، بر اساس یک قاعده کلی، شاخصهای نیکویی برازش (GFI) و نیکویی برازش تعدیل شده (AGFI)، در مدلهای خوب بین 9/0 تا 95/0 است و هر چه این مقدار به 1 نزدیکتر باشد نشان از برازش بهتر مدل دارد، (ارشدی، 1386). و در پژوهش حاضر، میزان آنها برای مقیاس سازگاری هیجانی به دست آمده است. مشخصههای نیکویی برازش پرسشنامهی هیجانی در جدول 3-3 آمده است.

جدول 3-3. شاخص های نیکویی برازش پرسشنامه ی خرده مقیاس سازگاری هیجانی در پژوهش حاضر
شاخص برآورد
مجذور کای 757/1912
درجه آزادی (وسطح اطمینان) 495 (000/0=p)
شاخص هنجار شده ی مجذور کای (x2/df) 86/3
جذر میانگبن مجذور خطای تقریب 08/0
شاخص نیکویی برازش 70/0
شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته 66/0

نتایج تحلیل عامل تأییدی برای خرده مقیاس سازگاری هیجانی، نشان داد که مجذور خی ((2) برابر با 757/1912، نسبت مجذور خی بر درجات آزادی (df/(2) برابر است با 86/3، شاخص ریشه میانگین مجذورات خطای تقریب (RMSEAَ)، برابر است با 08/0، شاخص نیکویی برازش (GFI) برابر است با 70/0 و نیز شاخص نیکویی برازش تعدیل شده (AGFI) برابر است با 66/0 که برازش متوسطی را با داده ها نشان میدهد.
همان طور که در جدول 3-3 مشاهده میشود، داده های این پژوهش با ساختار عاملی این پرسشنامه برازش مناسبی دارد و این، بیان گر همسویی ماده ها با سازه پرسشنامه هیجانی است.

مقیاس ساز گاری تحصیلی
پایایی
پایایی دو خرده مقیاس سازگاریت حصیلی با دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف اسپیرمن براون محاسبه شده که در جدول 4-3 ارائه شده است.
تنصیف آلفا کرونباخ خرده مقیاس مقیاس
57/0 58/0 همکاری و فعالیت یادگیری
سازگاری تحصیلی
71/0 77/0 توسعه فعالیت خلاقانه
79/0 82/0 نمره کل
جدول4-3. پایایی خرده مقیاس پرسشنامه سازگاری تحصیلی در دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف اسپیرمن براون

همان طور که در جدول 2-3 مشاهده می شود پایایی خرده مقیاس همکاری و فعالیت یادگیری، به روش آلفای کرونباخ برابر 58/0 و به روش تنصیف 57/0 ، برای خرده مقیاس توسعه فعالیت خلاقانه به روش آلفای کرونباخ برابر 77/0 و به روش تنصیف 71/0 و برای سازگاری تحصیلی به روش آلفای کرونباخ برابر 82/0 و به روش تنصیف 79/0 محاسبه گردید.
روایی
در پژوهش حاضر، روایی این پرسشنامه، با بهره گرفتن از یک نمونهی 100 نفری از دانش آموزان دختر و پسر سال دوم دبیرستان شهر اهواز با روش تحلیل عاملی از نوع تأییدی ، با بهره گرفتن از برنامه تحلیل ساختاری گشتاوری نسخهی 20، روی ماده های این ابزار انجام شد. نمودار 2-3 بارهای عاملی ماده های پرسشنامهی سازگاری تحصیلی را با بهره گرفتن از روش تحلیل عاملی از نوع تأییدی نشان می دهد.

نمودار 2-3. ضرایب استاندارد (بارهای عاملی) مربوط به خرده مقیاس سازگاری تحصیلی با بهره گرفتن از روش تحلیل عامل تأییدی

ضرایب استاندارد تحلیل عامل تأییدی در پرسشنامه سازگاری تحصیلی در خرده مقیاس همکاری و فعالیت یادگیری بین 18/0 تا 63/0 متغیر بود. در این پژوهش، برای تعیین روایی این خرده مقیاس، از روش تحلیل عامل تأییدی استفاده شد. همانطور که در نمودار 2-3 مشاهده می شود، ضرایب استاندارد ماده های خرده مقیاس همکاری و فعالیت یادگیری، به استثنای ماده 7، دارای بار عاملی بالای 3/0 بودند. که باعث حذف شدن این سؤال گردید. ضرایب استاندارد تحلیل عامل تأییدی در خرده مقیاس توسعه فعالیت خلاقانه بین 21/0 تا 67/0 متغیر می باشد. همانطور که در نمودار 2-3 مشاهده می شود، ضرایب استاندارد ماده های خرده مقیاس توسعه فعالیت خلاقانه، به استثنایه ماده 11، دارای بار عاملی بالای 3/0 بودند. که باعث حذف شدن این سؤال گردید.
نتایج تحلیل عامل تأییدی برای خرده مقیاس سازگاری تحصیلی، نشان داد که مجذور خی ((2) برابر با 296/535، نسبت مجذور خی بر درجات آزادی (df/(2) برابر است با 545/3، شاخص ریشه میانگین مجذورات خطای تقریب (RMSEAَ)، برابر است با 072/0، شاخص نیکویی برازش (GFI) برابر است با 82/0 و نیز شاخص نیکویی برازش تعدیل شده (AGFI) برابر است با 78/0 که برازش متوسطی را با داده ها نشان میدهد.
جدول 5-3. شاخص های نیکویی برازش پرسشنامه ی ساز گاری تحصیلی در پژوهش حاضر
شاخص برآورد
مجذور کای 296/535
درجه آزادی (وسطح اطمینان) 151(000/0=p)
شاخص هنجار شده ی مجذور کای (x2/df) 545/3
جذر میانگبن مجذور خطای تقریب 071/0
شاخص نیکویی برازش 82/0
شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته 78/0
همان طور که در جدول 5-3 مشاهده میشود، داده های این پژوهش با ساختار عاملی این پرسشنامه برازش مناسبی دارد واین، بیان گر همسویی ماده ها با سازهی ساز گاری تحصیلی است.
مقیاس سازگاری اجتماعی
پایایی
پایایی دو خرده مقیاس سازگاری اجتماعی با دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف اسپیرمن براون محاسبه شده که در جدول 6-3 ارائه شده است.
جدول6-3. پایایی خرده مقیاس پرسشنامه سازگاری تحصیلی در دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف اسپیرمن براون

تنصیف آلفا کرونباخ خرده مقیاس مقیاس
80/0 80/0 جو حمایتی و پاداش دهنده
سازگاری اجتماعی
73/0 76/0 ارتباط خانواده و مدرسه
56/0 67/0 فرصت برابر و مشارکت در تصمیمگیری
81/0 88/0 نمره کل

همان طور که در جدول 6-3 مشاهده می شود پایایی خرده مقیاس جو حمایتی و پاداش دهنده، به روش آلفای کرونباخ برابر 80/0 و به روش تنصیف 80/0، برای خرده مقیاس ارتباط خانواده و مدرسه به روش آلفای کرونباخ برابر 76/0 و به روش تنصیف 73/0 و برای فرصت برابر و مشارکت در تصمیمگیری به روش آلفای کرونباخ برابر 67/0 و به روش تنصیف 56/0 و برای سازگاری اجتماعی به روش آلفای کرونباخ برابر 88/0 و به روش تنصیف 81/0 محاسبه گردید.
روایی
در پژوهش حاضر، روایی این پرسشنامه، با بهره گرفتن از یک نمونه ی 100 نفری از دانش آموزان دختر و پسر سال دوم دبیرستان شهر اهواز با روش تحلیل عاملی از نوع تأییدی ، با بهره گرفتن از برنامه تحلیل ساختاری گشتاوری نسخه ی 20، روی ماده های این ابزار انجام شد. نمودار 3-3 بارهای عاملی ماده های پرسشنامه ی سازگاری اجتماعی را با بهره گرفتن از روش تحلیل عاملی از نوع تأییدی نشان می دهد.

نمودار 3-3. ضرایب استاندارد (بارهای عاملی) مربوط به خرده مقیاس سازگاری اجتماعی با بهره گرفتن از روش تحلیل عامل تأییدی
ضرایب استاندارد تحلیل عامل تأییدی در پرسشنامه سازگاری اجتماعی در خرده مقیاسفرصت برابر و مشارکت در تصمیمگیری بین 18/0 تا 55/0 متغیر بود. در این پژوهش، برای تعیین روایی این خرده مقیاس، از روش تحلیل عامل تأییدی استفاده شد. همانطور که در نمودار 3-3 مشاهده می شود، ضرایب استاندارد ماده های خرده مقیاس فرصت برابر و مشارکت در تصمیمگیری، به استثنای ماده 9، دارای بار عاملی بالای 3/0 بودند. که باعث حذف شدن این سؤال گردید. ضرایب استاندارد تحلیل عامل تأییدی در خرده مقیاس ارتباط خانواده و مدرسه بین 31/0 تا 58/0 متغیر می باشد. همانطور که در نمودار 3-3 مشاهده می شود، ضرایب استاندارد ماده های خرده مقیاس فرصت برابر و مشارکت در تصمیمگیری، به استثنای ماده 1، دارای بار عاملی بالای 3/0 بودند. که باعث حذف شدن این سؤال گردید.
جدول 7-3. .شاخص های نیکویی برازش پرسشنامه ی سازگاری اجتماعی در پژوهش حاضر

شاخص برآورد
مجذور کای 202/3003
درجه آزادی (وسطح اطمینان) 857 (000/0=p)
شاخص هنجار شده ی مجذور کای (x2/df) 504/3
جذر میانگبن مجذور خطای تقریب 085/0
شاخص نیکویی برازش 67/0
شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته 63/0

نتایج تحلیل عامل تأییدی برای خرده مقیاس سازگاری تحصیلی، نشان داد که مجذور خی ((2) برابر با 202/3003، نسبت مجذور خی بر درجات آزادی (df/(2) برابر است با 504/3، شاخص ریشه میانگین مجذورات خطای تقریب (RMSEAَ)، برابر است با 085/0، شاخص نیکویی برازش (GFI) برابر است با 67/0 و نیز شاخص نیکویی برازش تعدیل شده (AGFI) برابر است با 63/0 که برازش متوسطی را با داده ها نشان میدهد. همان طور که در جدول 7-3 مشاهده می شود، داده های این پژوهش با ساختار عاملی این