معالجه کرد. مسمر معتقد بود که از ستارگان آسمانی نیرویی گسیل می‌شود که این نیرو در موجودات زنده و غیره زنده از جمله انسان نفوذ می‌کند. مسمر معتقد بود که اثر هیپنوتیزم در حالت دسته جمعی بیشتر است. به عقیده مسمر همه بیماری‌ها را با هیپنوتیزم نمی‌توان معالجه نمود بلکه برخی از بیماری‌ها از جمله بیماری‌های عصبی، روانی یا روان تنی

Leave a Reply