آهنگی دیگر همه حضار را به خواب هیپنوتیزمی عمیقی فرو برد.
در اوایل قرن شانزدهم پارسلسوس۲۳ نظریه میدان مغناطیسی را عنوان کرد که به عقیده او از ستارگان آمده و بر انسان‌ها اثر می‌گذاشت و به دنبال آن، کریچر ریاضیدان آلمانی تئوری”مغناطیس حیوانی۲۴” را مطرح کرد که بر اساس آن انرژی مغناطیسی در طبیعت می‌توانست باعث ایجاد و یا درمان

Leave a Reply