تفاوت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده در چیست؟

تفاوت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده در چیست؟

آگوست 9, 2018 Off By edame

تفاوت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده:

یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده دو مفهوم متفاوت هستند.تسانگ[1] تفاوت آن ها را بدین صورت بیان می کند: یادگیری سازمانی مفهومی است که برای انواع مشخصی از فعالیت ها که درون سازمان اتفاق می افتد ،به کار می رود؛ در حالیکه سازمان یادگیرنده به نوع خاصی از سازمان اشاره داردکه یادگیری سازمانی را درون خود می دارد (طاهری، 1386).

سانگ معتقد است تفاوت بین یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده ،تفاوت بین”شدن”و”بودن”است. یادگیری سازمانی تلاش هایی را مورد تاکید قرار می دهد که سازمان ها از طریق آن به سازمان یادگیرنده تبدیل می شوند،در حالیکه سازمان یادگیرنده از طریق ارتقا شیوه های هوشیارانه ،نظامند،که مستلزم درگیری اشخاص در فرایند ها است به بودن خود دوام می بخشد (بایراکتاروگو2003)

در سازمان یادگیرنده ،بر چه چیزی-سیستم ها،اصول ومشخصات سازمان هایی که یاد می گیرند و به عنوان یک موجودیت جمعی ،تولید می کنند- تمرکز می کنیم اما در بحث یادگیری سازمانی بر اینکه یادگیری چگونه در سازمان رخ می دهد،توجه می شود (مارکوارت، 1385) یادگیری سازمانی به فرایند یادگیری در سازمان می پردازد،در صورتیکه سازمان یادگیرنده با شرایط،ویژگی های سازمانی که باعث ایجاد یادگیری می شوند سروکار دارند.از این رو سازمان یادگیرنده از زاویه بستر به یادگیری نگاه می کند و ممکن است در جایی یادگیری سازمانی وجود داشته باشد ولی آن سازمان لزوما یادگیرنده نیست (اورتن بالد ،2004) اصولا سازمان یادگیرنده محصول ویا نتیجه ی یک ترکیب حیاتی از مکانیزم های تغییرات درونی مربوط به ساختار،فرایند وتوانایی انسان است که با مرور مستمر محیط یکپارچه شده وبا هدف نگهداری عملکرد در سطح فعلی وبا بهبود آن عمل می کند.بر عکس ،یادگیری سازمانی را می توان به صورت خیلی( ساده،توانایی و یا فرایند های رسیدن به آن محصول یا نتیجه دانست. (دیبلا 2001)

تفاوت های یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده را به طور خلاصه در جدول شماره (2-3) آورده شده است .

 

ردیف یادگیری سازمانی تفاوت سازمان یادگیرنده
1 یادگیری سازمانی مفهومی است که برای انواع مشخصی از فعالیت ها که درون سازمان اتفاق میافتد، به کار می رود. در حالیکه سازمان یادگیرنده به نوع خاصی از سازمان اشاره داردکه یادگیری سازمانی را درون خود می دارد
2 یادگیری سازمانی تلاش هایی را مورد تاکید قرار می دهد که سازمان ها از طریق آن به سازمان یادگیرنده تبدیل می شوند. در حالیکه سازمان یادگیرنده از طریق ارتقا شیوه های هوشیارانه ،نظامند،که مستلزم درگیری اشخاص در فرایند ها است به بودن خود دوام می بخشد
3 یادگیری سازمانی به فرایند یادگیری در سازمان می پردازد. در حالیکه سازمان یادگیرنده با شرایط،ویژگی های سازمانی که باعث ایجاد یادگیری می شوند سروکار دارند.
4 یادگیری سازمانی بر مشا هده و تجزیه و تحلیل

فرایند های موجود در یادگیری جمعی وفردی

سازمان متمرکز است.

در حالیکه سازمان یادگیرنده جهتی عملی دارد و از ابزارهای ارزشیابی یا آسیب شناسی که به توسعه فرایند های یادگیری در درون سازمان مدد می رساند،منبعث می شود
5 در بحث یادگیری سازمانی بر اینکه یادگیری

چگونه در سازمان رخ می دهد،توجه می شود

در حالیکه در سازمان یادگیرنده ،بر چه چیزی-سیستم ها،اصول ومشخصات سازمان هایی که یاد می گیرند و به عنوان یک موجودیت جمعی ،تولید می کنند-تمرکز می کنیم
6 فرایند محور است در حالیکه فرآورده محور است
7 هویت فردی دارد در حالیکه هویت جمعی است
8 غیر رسمی/ رسمی است در حالیکه رسمی است
9 اکتشافی و تجربه محور است در حالیکه هنجاری و تجویزی است
10 به فعالیت خاصی در سازمان اشاره دارد. در حالیکه به سازمان خاصی اشاره دارد.
11 موضوعات یادگیری جزیی و کلی اند در حالیکه موضوعات یادگیری عمیقا کلی اند
12 حیطه موضوعات یادگیری شامل موضوعات و

مسائل عادی و استراتژیک است.

در حالیکه حیطه موضوعات یادگیری عمدتا   استراتژیک است.
13 سبک های یادگیری ضمنی و متفاوت است. در حالیکه سبک های یادگیری تاحدزیادی مشخص، مشابه و قابل شناسایی است

[1] Tsang

[2] Bayraktaroglu

[3] Ortenbald

[4] Dibella