تفاوت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده در چیست؟

تفاوت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده:

یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده دو مفهوم متفاوت هستند.تسانگ[1] تفاوت آن ها را بدین صورت بیان می کند: یادگیری سازمانی مفهومی است که برای انواع مشخصی از فعالیت ها که درون سازمان اتفاق می افتد ،به کار می رود؛ در حالیکه سازمان یادگیرنده به نوع خاصی از سازمان اشاره داردکه یادگیری سازمانی را درون خود می دارد (طاهری، 1386).

سانگ معتقد است تفاوت بین یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده ،تفاوت بین”شدن”و”بودن”است. یادگیری سازمانی تلاش هایی را مورد تاکید قرار می دهد که سازمان ها از طریق آن به سازمان یادگیرنده تبدیل می شوند،در حالیکه سازمان یادگیرنده از طریق ارتقا شیوه های هوشیارانه ،نظامند،که مستلزم درگیری اشخاص در فرایند ها است به بودن خود دوام می بخشد (بایراکتاروگو2003)

در سازمان یادگیرنده ،بر چه چیزی-سیستم ها،اصول ومشخصات سازمان هایی که یاد می گیرند و به عنوان یک موجودیت جمعی ،تولید می کنند- تمرکز می کنیم اما در بحث یادگیری سازمانی بر اینکه یادگیری چگونه در سازمان رخ می دهد،توجه می شود (مارکوارت، 1385) یادگیری سازمانی به فرایند یادگیری در سازمان می پردازد،در صورتیکه سازمان یادگیرنده با شرایط،ویژگی های سازمانی که باعث ایجاد یادگیری می شوند سروکار دارند.از این رو سازمان یادگیرنده از زاویه بستر به یادگیری نگاه می کند و ممکن است در جایی یادگیری سازمانی وجود داشته باشد ولی آن سازمان لزوما یادگیرنده نیست (اورتن بالد ،2004) اصولا سازمان یادگیرنده محصول ویا نتیجه ی یک ترکیب حیاتی از مکانیزم های تغییرات درونی مربوط به ساختار،فرایند وتوانایی انسان است که با مرور مستمر محیط یکپارچه شده وبا هدف نگهداری عملکرد در سطح فعلی وبا بهبود آن عمل می کند.بر عکس ،یادگیری سازمانی را می توان به صورت خیلی( ساده،توانایی و یا فرایند های رسیدن به آن محصول یا نتیجه دانست. (دیبلا 2001)

تفاوت های یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده را به طور خلاصه در جدول شماره (2-3) آورده شده است .

 

ردیفیادگیری سازمانیتفاوتسازمان یادگیرنده
1یادگیری سازمانی مفهومی است که برای انواع مشخصی از فعالیت ها که درون سازمان اتفاق میافتد، به کار می رود.در حالیکهسازمان یادگیرنده به نوع خاصی از سازمان اشاره داردکه یادگیری سازمانی را درون خود می دارد
2یادگیری سازمانی تلاش هایی را مورد تاکید قرار می دهد که سازمان ها از طریق آن به سازمان یادگیرنده تبدیل می شوند.در حالیکهسازمان یادگیرنده از طریق ارتقا شیوه های هوشیارانه ،نظامند،که مستلزم درگیری اشخاص در فرایند ها است به بودن خود دوام می بخشد
3یادگیری سازمانی به فرایند یادگیری در سازمان می پردازد.در حالیکهسازمان یادگیرنده با شرایط،ویژگی های سازمانی که باعث ایجاد یادگیری می شوند سروکار دارند.
4یادگیری سازمانی بر مشا هده و تجزیه و تحلیل

فرایند های موجود در یادگیری جمعی وفردی

سازمان متمرکز است.

در حالیکهسازمان یادگیرنده جهتی عملی دارد و از ابزارهای ارزشیابی یا آسیب شناسی که به توسعه فرایند های یادگیری در درون سازمان مدد می رساند،منبعث می شود
5در بحث یادگیری سازمانی بر اینکه یادگیری

چگونه در سازمان رخ می دهد،توجه می شود

در حالیکهدر سازمان یادگیرنده ،بر چه چیزی-سیستم ها،اصول ومشخصات سازمان هایی که یاد می گیرند و به عنوان یک موجودیت جمعی ،تولید می کنند-تمرکز می کنیم
6فرایند محور استدر حالیکهفرآورده محور است
7هویت فردی دارددر حالیکههویت جمعی است
8غیر رسمی/ رسمی استدر حالیکهرسمی است
9اکتشافی و تجربه محور استدر حالیکههنجاری و تجویزی است
10به فعالیت خاصی در سازمان اشاره دارد.در حالیکهبه سازمان خاصی اشاره دارد.
11موضوعات یادگیری جزیی و کلی انددر حالیکهموضوعات یادگیری عمیقا کلی اند
12حیطه موضوعات یادگیری شامل موضوعات و

مسائل عادی و استراتژیک است.

در حالیکهحیطه موضوعات یادگیری عمدتا   استراتژیک است.
13سبک های یادگیری ضمنی و متفاوت است.در حالیکهسبک های یادگیری تاحدزیادی مشخص، مشابه و قابل شناسایی است

[1] Tsang

[2] Bayraktaroglu

[3] Ortenbald

[4] Dibella