تفاوت سهام رشدي و سهام ارزشی

تفاوت سهام رشدي و سهام ارزشی

ژانویه 9, 2019 Off By edame

تفاوت سهام رشدي و سهام ارزشی

سهام رشدی و ارزشی در دو سوی طیف سود­آوری قرار دارند. سهام رشدی در پایین این طیف و سهام ارزشی در بالای طیف مذکور قرار گرفته است. بدین ترتیب، در فرآیند تکامل شرکت­ها همواره سهام رشدی به سمت سود­دهی بالا و رشد سریع حرکت می­کند، در حالی که سود­دهی شرکت­های ارزشی کمتر شده، با سرعت کمتری رشد کرده و به سمت سود­دهی پایین حرکت می­کند (Campbelletal, 2004). سود­دهی و رشد مورد انتظار بالا به همراه بازدهی مورد انتظار پایین، باعث ایجاد نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم(P/B)[1] بالا برای سهام رشدی می­شود. در حالی که سوددهی و رشد مورد انتظار پایین و بازدهی مورد انتظار بالا، نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم(P/E) پایین را برای سهام ارزشی ایجاد می­کند. شرکت­های رشدی نسبت به شرکت­های ارزشی میانگین بازده پایین­تری دارند. بنابراین، برای دست­یابی به بازده بالاتر، به صورت مداوم به سمت افزایش درآمد هر سهم در حرکت هستند. در حالی­که شرکت­های ارزشی بازده میانگین بالاتری داشته، برای استفاده از فرصت های جدید سرمایه­گذاری و تغییرات ساختاری ناخواسته، به شکل مداوم به سمت کاهش درآمد هر سهم در حرکت هستند. در حالی­که شرکت­های ارزشی بازده میانگین بالاتری داشته، برای استفاده از فرصت­های جدید سرمایه­گذاری و تغییرات ساختاری ناخواسته، به شکل مداوم به سمت کاهش درآمد هر سهم متمایل می­شوند(فروغی و دیگران، 1389).
سهام ارزشی نسبت به سهام رشدی، اهرم مالی، اهرم عملیاتی و نسبت دارایی ثابت به کل دارایی­های بالایی دارند. همچنین، نسبت­های ارزش دفتری به ارزش بازار(B/M)[2]، درآمد به قیمت هر سهم (E/P)[3] و جریان نقدی به قیمت هر سهم(C/P)[4] برای سهام ارزشی نسبت به سهام رشدی بالاتر بوده و به طور کلی سهام ارزشی نسبت به سهام رشدی زود بازده­تر هستند((Fama & French, 2007
[1]. Price / Book Value
[2]. Book Value / Market Value
[3]. Earning / Price
[4]. Cash Flow / Price