تعیین میزان بهره وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان- قسمت ۲۶

تعیین میزان بهره وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان- قسمت ۲۶

اکتبر 7, 2020 Off By مدیر سایت
(۳-۲۱)

بنابراین ارزش اقتصادی هر متر مکعب آب آبیاری از رابطه زیر حاصل میشود:

(۳-۲۲)

با قرار دادن مقادیر متوسط تولید و آب مصرفی به جای و ارزش اقتصادی آب آبیاری در منطقه فومنات به دست خواهد آمد.
۳-۵- جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری
جامعه آماری در این پژوهش، کشاورزان ناحیه فومنات استان گیلان می باشند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش میدانی، پرسشنامه و مصاحبه حضوری در سال زراعی ۱۳۹۲-۱۳۹۱ بدست میآید. همچنین، علاوه بر منابع اطلاعاتی میدانی، پایگاههای اطلاعاتی رسمی کشور و اطلاعات حاصل از ارگانها و سازمانهای مرتبط دیگر روش گردآوری اطلاعات میباشد. پرسشنامه مورد استفاده در سه بخش اصلی شامل بخش اول ویژگیهای اقتصادی- اجتماعی زارعین، بخش دوم منابع آب آبیاری در دسترس و هزینه تامین آب آبیاری و بخش سوم مقادیر مصرف نهادهها و هزینههای مربوط به تامین نهادهها طراحی شده است. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شد و تعداد ۱۱۰ شالیکار این منطقه مورد مصاحبه قرار گرفتهاند.
۳-۶- جمع بندی
در این فصل به تعریف تابع تولید و انواع توابع تولید مورد استفاده در برازش تابع تولید برنج دانه بلند مرغوب در ناحیه فومنات پرداخته شد. همچنین، نحوه محاسبه ی ارزش اقتصادی آب آبیاری (ارزش تولید نهایی آب)، به وسیله تابع تولید ارائه گردید. در نهایت، پس از بیان چگونگی استخراج تابع تقاضای آب آبیاری برای شالیکاران منطقه فومنات، جامعه آماری، نمونه و روش جمع آوری داده ها شرح داده شد. بر مبنای چارچوب روششناسی فوق در فصل بعد مهمترین نتایج حاصل از برازش الگوها ارائه میشود.
فصل چهارم
نتایج و بحث
۴-۱- مقدمه
با توجه به اهداف مدنظر پژوهش حاضر، در این فصل پس از ارائه آمار توصیفی مربوط به الگوی مصرف نهادهها، هزینه تولید، مقادیر ستانده و درآمدهای حاصل برای مزارع نمونه مورد مطالعه در ناحیه آبیاری فومنات، فرمهای تابعی مختلف تولید براساس دادههای مقطعی جمعآوری شده از مزارع نمونه برازش شد. در ادامه براساس نتایج حاصل، فرم تابعی تولید برتر به منظور تعیین ارزش اقتصادی آب آبیاری در این ناحیه آبیاری مورد مطالعه مشخص گردید. محاسبه تابع تقاضای آب آبیاری و تعیین مقادیر اریب در ارزش اقتصادی آب آبیاری به سبب کاربرد فرم تابعی تولید نامناسب از دیگر نتایج ارائه شده در این فصل میباشد.
آمار توصیفی
۴-۱-۱ – وضعیت سن
در این تحقیق محدوده‌های سنی از کمتر از ۳۰ تا بیش از ۷۰ سال تعیین شده‌ است. همچنین فاصله‌ی این محدوده‌ی نیز ۱۰ ساله در نظر گرفته شد. برای بررسی وضعیت سنی زارعین نیز از درصد فراوانی در هر یک از محدوده‌های سنی استفاده شده است.
وضعیت سنی شالیکاران شهرستان صومعه سرا در جدول و شکل ۴-۱ نشان می‌دهد که، بیشترین شالیکاران مورد مطالعه در محدوده‌ی سنی بین ۴۰ تا ۴۹ سال قرار دارند به بیان دیگر نزدیک به ۱۸/۴۸درصد از شالیکاران در این محدوده‌ی سنی هستند. شالیکاران با سنی بالاتر از ۷۰ سال و کمتر از ۳۰ سال نیز حدود ۷۳/۲درصد جمعیت را شامل می‌شوند. در مجموع نزدیک به ۲۷/۹۷ درصد از زراعین در سنین بین ۳۰ تا ۷۰ سال قرار دارند

جدول ۴-۱- وضعیت سنی شالیکاران مورد مطالعه
محدوده سنی تعداد درصد فراوانی فراوانی تجمعی
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.