تعیین میزان بهره وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان- قسمت ۱۳

تعیین میزان بهره وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان- قسمت ۱۳

اکتبر 7, 2020 Off By مدیر سایت

در روش های پارامتری با استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی یک تابع تولید، سود و یا هزینه که نشان دهنده ساختار تولید محصولات مورد مطالعه باشد برآورد می شود. سپس با استفاده از پارامترهای برآورد شده ارزش اقتصادی آب تعیین می گردد. بر این اساس در روش های پارامتری برآورد ارزش اقتصادی آب مبتنی بر برآورد پارامترهای الگوهای اقتصاد سنجی می باشد.
کاربرد روش های پارامتری در تعیین ارزش اقتصادی آب دارای مزایایی است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد. اولاً در روش های پارامتری امکان آزمون آماری پارامترهای برآورد شده الگو های اقتصاد سنجی که مبنای تعیین ارزش اقتصادی آب است فراهم می باشد. لذا ارزش به دست آمده برای آب با اطمینان بیشتری مورد توجه قرار می گیرد. ثانیا برای استفاده از روش های پارامتری نیازی به تعیین سقف محدودیت آب و نوع منبع تامین آب نمی باشد. به عبارت دیگر در شرایطی که امکان تعیین حداکثر آب قابل دسترسی به تفکیک هر یک از منابع شامل آب سد و آب استحصالی از چاه ها وجود نداشته باشد روش پارامتری راه مناسب و عملی تری برای برآورد ارزش آب می باشد.
از طرف دیگر استفاده از الگوهای اقتصاد سنجی امکان بهره گیری از توابع مختلف به ویژه توابع انعطاف پذیر را بهتر و راحت تر از روش های غیر پارامتری فراهم می نماید. در رویکرد پارامتری محاسبه ارزش اقتصادی آب دو روش استفاده از تابع تولید و توابع سود و هزینه مطرح می باشد که در ذیل نحوه عمل در هر مورد ارائه می شود.
۲-۷-۱-۲-۱- برآورد ارزش اقتصادی آب با استفاده از تابع تولید
بر طبق نظریه های تولید مقدار تولید یک محصول تابعی از مقدار مصرف نهادهای مختلفی است که می توان آن ها را در قالب یک تابع تولید به صورت زیر بیان نمود:

(۲-۴)

در رابطه فوق، میزان تولید، f رابطه تبعی، بردار نهاده های متغیر و بردار نهاده های ثابت یا شبه ثابت را نشان می دهند.
میزان مشارکت و نقش هر نهاده در جریان تولید به وسیله ی تولید کرانه ای (MP) آن بیان می شود. هر قدر با افزایش یک واحد از یک نهاده محصول بیشتری به دست آید، آن نهاده با اهمیت تر محسوب می شود. بر همین اساس ارزش کرانه ای هر نهاده که در جریان تولید خلق می شود به عنوان ارزش اقتصادی یا قیمت سایه ای آن نهاده تلقی می شود. اصل استفاده بهینه از عوامل تولید نیز حکم می کند که از هر نهاده تا آن جایی استفاده شود که ارزشی که هر واحد آن (آخرین واحد) در جریان تولید ایجاد می کند برابر با قیمت پرداختی به آن باشد (چمبرز[۲۵]، ۱۹۸۸)، یعنی:

(۲-۵)

که در آن، P قیمت محصول، قیمت نهاده و تولید نهایی نهاده iام است.
از نقطه نظر ریاضی تولید نهایی هر نهاده از طریق مشتق گیری تابع تولید (۲-۴) نسبت به نهاده مورد نظر حاصل می شود. برای مثال، تولید نهایی نهاده iام از رابطه زیر حاصل می شود:

(۲-۶)

در رابطه فوق، تولید نهایی نهاده iام می باشد.
توضیحات فوق بیانگر آن است که با برآورد تابع تولید برای هر محصول می توان برآوردی از تولید نهایی هر نهاده را به دست آورد که چنان چه در قیمت محصول مربوطه ضرب شود برآوردی از ارزش نهایی تولید که برابر با ارزش اقتصادی نهاده مورد نظر است حاصل می شود. بنابراین، چنان چه مقدار نهاده شبه ثابت آب را با W نشان داده و ارزش اقتصادی آن را نامیده، آنگاه از رابطه ی زیر قابل محاسبه است.

(۲-۷)
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.