تحقیق رایگان درمورد
سرمایه اجتماعی

تحقیق رایگان درمورد سرمایه اجتماعی

فوریه 6, 2019 0 By edame

ومدیریتی،علاقهمندی به موضوعات مدیریتی.
ارائه راهکارهایی برای مدیران وفرماندهان در جهت استفاده از فرصت های سازمانی در جهت افزایش مشارکت مردم در مسائل امنیتی وکاهش جرائم است.
1-5)اهداف تحقیق
1-5-1هدف اصلی
تاثیر سرمایه اجتماعی برارتقاءامنیت عمومی از دیدگاه مدیران وفرماندهان انتظامی استان گلستان
1-5-2اهداف فرعی
1-تعیین تاثیر اعتماد بر ارتقاء امنیت عمومی از دید گاه مدیران وفرماندهان انتظامی استان گلستان
2-تعیین تاثیر مشارکت بر ارتقاء امنیت عمومی از دید گاه مدیران وفرماندهان انتظامی استان گلستان
3- تعیین تاثیر قانون مداری بر ارتقاء امنیت عمومی از دید گاه مدیران وفرماندهان انتظامی استان
1-6)سؤالات تحقیق
1-6-1سوال اصلی

تاثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقاءامنیت عمومی از دیدگاه مدیران وفرماندهان انتظامی استان گلستان به چه میزان می باشد؟

1-6-2سؤالات فرعی

1-تاثیر اعتماد بر ارتقاء امنیت عمومی از دید گاه مدیران وفرماندهان انتظامی استان گلستان به چه میزان می باشد؟

2-تاثیر مشارکت بر ارتقاء امنیت عمومی از دید گاه مدیران وفرماندهان انتظامی استان گلستان به چه میزان می باشد.؟
3- تاثیر قانون مداری بر ارتقاء امنیت عمومی از دید گاه مدیران وفرماندهان انتظامی استان گلستان به چه میزان می باشد؟
1-7) فرضیه های تحقیق

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-7-1فرضیه اصلی
رابطی معنی داری بین سرمایه اجتماعی وارتقای امنیت عمومی و جود دارد.
1-7-2فرضیات فرعی
1-رابطه معنی داری بین اعتماد با ارتقاءامنیت عمومی وجود دارد.
2-رابطه معنی داری بین مشارکت با ارتقاءامنیت عمومی وجود دارد.
3-رابطه معنی داری بین قانون مداری باارتقاءامنیت عمومی وجود دار

1-8الگوی مفهومی تحقیق
همانطورکه در نگاره شماره 5 منعکس شده است الگوی این پژوهش ازپنج مفهوم اصلی تشکیل گردیده است.سرمایه اجتماعی بعنوان متغیر مستقل وامنیت عمومی ،اعتماد،مشارکت وقانون مداری نقش متغیر وابسته ایفارا می نمایند.افزایش میزان سرمایه اجتماعی به خصوص درشکل بین گروهی آن،باافزایش کیفیت زندگی،توسعه اقتصادی،اجتماعی وسیاسی،نظام کارآمد،کنترل اجتماعی غیررسمی،رعایت هنجارها،استحکام خانواده،نظم اجتماعیودیگر پیامدهای مثبت همراه است.کاهش سرمایه اجتماعی نیز بابی نظمی وبحران های اجتماعی،بی تفاوتی مدنی،فساد سیاسی،بروز جرم وخشونت،اختلال هنجاری واختلال درروابط اجتماعی ودیگر نتایج منفی ،همراه است.هرچقدر میزان اعتماد،مشارکت وقانون مداری درجامعه افزایش یابد امنیت در جامعه ارتقاءیافته وشهروندان از احساس امنیت بیشتری برخوردار خواهند

نمودار1-1:مفاهیم وا بعاد الگوی تحقیق

ا

1-9قلمروتحقیق
1-9) قلمرو زمانی و مکانی
تحقیق حاضر نوعی تحقیق کاربردی می باشد ودوره زمانی آن ازمهرماه سال 92 تا پایان تیرماه سال 1393 ، و قلمرو زمانی و مکانی آن فرماندهی انتظامی استان گلستان است.
1-10)تعاریف نظری واژگان
1-10-1سرمایه اجتماعی
با توجه به گستردگی تعاریف موجود از مفهوم سرمایه اجتماعی ،به نقلاز جان فیلد،به دیدگاه سه تن از صاحب نظران معتبر اشاره می شود.پیر بوردیومعتقد است:سرمایه اجتماعی مجموعه منابع مادی یامعنوی است،که به فرد یاگروه اجازه میدهد تاشبکه پایداری از روابط کم وبیش نهادینه شده آشنایی وشناخت متقابل رادراختیار داشته باشد.جیمزکلمن سرمایه اجتماعی راجنبه هایی ازساختار اجتماعی می داند که کنش های منطقی راتسهیل می نماید .از نظر پاتنام،سرمایه اجتماعی آن دسته از ویژگی های زندگی اجتماعی،شبکه ها،هنجاره واعتماد است که مشارکت کنندگان راقدر مسازد تابه شیوه ای موثرتراهداف مشترک خود را تعقیب نمایند.(فیلد،1388: -55-28)
1-10-2امنیت عمومی
امنیت واژه عربی از ریشه “امن”است وتعاریف گوناگونی که تقریبا معانی یکسانی رامی رساند ازآن به دست آمده است.در فرهنگ فارسی عمید ،امنیت به:درامان بودن ، ایمنی، بی ترس ، آرامش و آسودگی معنا شده است(عمید،1360: 25)

امنیت در لغت به معنای “نداشتن دلهره ودغدغه”است.بنابراین،معنای لغوی امنیت،”رهایی از خطر ، تهدید ، آسیب،اضطراب ، هراس ، نگرانی یا وجودآرامش،اطمینان،آسایش،اعتماد،تامین،ضامن است”(ماندال،1379: 44)

1-10-3اعتماد
در فرهنگ فارسی معین،اعتماد به معنی تکیه کردن بر،واگذاشتن کاری به دیگران،سپردن چیزی به کسی ودر معنی اسمی ،وثوق واطمینان تعریف شده است.گلاتی اعتماد را،نوعی انتظار تعریف می کندکه ترس اقدام”فرصت طلبانه”شریک یک فرد را کم می کند.اریکسون (1950)،اعتمادرا ،اعتقاد کلی به خوبی دیگران می داند.اعتماد تمایل یک طرف برای آسیب پذیر بودن در مقابل طرف دیگر است.البته برمبنای اطمینانی که به صورت شناختی وعاطفی حاصل آمده که طرف دیگرخیرخواه،قابل اطمینان،شایسته،درستکار ورو راست.(جعفری،1391: 19)
1-10-4مشارکت
مشارکت بر وزن مفاعله از نظر لغوی به معنای شرکت دوجانبه ومتقابل افراد برای انجام امری است.از نظر جامعه شناسی ،مشارکت نوعی فرآیند تعاملی چند سویه است.مشارکت نوعی کنش ارتباطی مبتنی بر فهم متقابل است.گائوتری در تعریف مشارکت ،آن را:فرآیندی اجتماعی ،عمومی،یکپارچه،چندگانه،چند بعدی وچند فرهنگی می داندکه هدفش کشاندن همه مردم به ایفای نقش درهمه مراحل توسعه است. مشارکت اجتماعی را می توان فرآیند سازمان یافته ای است که ازسوی افراد جامعه به صورت آگاهانه،داوطلبانه وجمعی بادر نظر داشتن هدف های معین مشخص به منظور سهیم شدن در منابع قدرت انجام می گیرد.(جعفری،1391: 19-20)
1-11)تعاریف عملیاتی واژگان تخصصی
اعتماد
اعتماد شامل یک سری روابط دوسویه که بین دوگروه یانهاد ایجاد می گردد.هرچقدر این روابط وسیع تر باشد طرفین نسبت به هم اعتماد بیشتری خواهند داشت. محقق در این پژوهش اعتماد رایک رویکرد دوسویه بین پلیس ومردم وجامعه می داند .واعتماد رایک موضوع همگانی تعریف می نماید.

مشارکت
مشارکت یک مفهوم عام است که شرکت گسترده مردم یک جامعه در فعالیت های مختلف را شامل می شود. محقق در این پژوهش مشارکت جامعه را درحفاظت از نظم در فضای عمومی تعریف می نماید. لذا با محدودیت های عدیده ای که پلیس دارد ،این شهروندان هستند که باید نقش فعال تری را برای حفظ نظم عمومی عهده دار شوند.

امنیت عمومی
امنیت یک مفهوم عام وگسترده است . محقق با بررسی چالش هایی که در پیش روی امنیت قراردارد که می تواند یک مساله کوچک باشد را در سطح فردی ،گروهی ،جامعه ویاملی ویا فراملی باشد ودر بین اجتماع ایجاد رعب ووحشت نماید را مورد مطالعه وتجزیه وتحلیل قرار می دهد

1-12)خلاصه فصل
دراین فصل پس از بیان مقدمه ای ،مساله تحقیق با عنوان تاثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقاء امنیت عمومی از دیدگاه فرماندهان ومدیران انتظامی استان گلستان مطرح گردید.در این راستا ،پس از بیان اهمیت وضرورت انجام پژوهش یک سوال اصلی وسه سوال فرعی مطرح گردید.همچنین ضمن تبیین فرضیه های پژوهش وبیان اهداف ،به بیان تعاریف نظری پرداخته ودر فصول آتی ،پس از بررسی ومرور ادبیات موضوع تحقیق وروش سناسی به تجزیه وتحلیل یافته های آن می پردازیم وبا انجام تحلیل های لازم ،نتیجه گیری نموده وپیشنهادهای کاربردی برای افزایش ارتقاء امنیت ارائه می نماییم.

فصل دوم
ادبیات تحقیق

2-1 مقدمه
این فصل انجام پژوهش در خصوص تاثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقاء امنیت را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد بررسی ادبیات موجود در خصوص مفاهیم سرمایه اجتماعی، امنیت اعتماد،مشارکت،قانون مداری به انضمام ابعاد گوناگونی که برای این مفاهیم از سوی صاحب نظران مختلف در نظر گرفته شده است ، می تواند تعیین کننده جهت گیری محقق در انتخاب موضوع پژوهش باشد.
محققان و پژوهشگران مختلف هر یک با رویکردی متفاوت اثر بخشی این مفاهیم را مورد بررسی قرار داده اند . مطالعات انجام شده در طی سالیان متمادی موجب توسعه و گسترش دامنه این مفاهیم در حوزه های مختلف علمی گردیده است .دراین پژوهش محقق در پی مطالعه وبررسی بخش اصلی تحقیق وشناختن ابعاد مختلف مفاهیم سرمایه اجتماعی وامنیت است.
در نگرش سنتی مدیریت ، توسعه سرمایه های اقتصادی ، فیزیکی و نیروی انسانی مهم ترین نقش را ایفا می کردند ، به گونه ای که هنوز هم بسیاری از دانشمندان و متخصصان حوزه مدیریت بر این باورند که کارکنان ، مبنا و ریشه اصلی بهبود کیفیت و بهره وری هستند و باید نیروی انسانی را مبنای اصلی فرآیند افزایش کارایی و بهره وری و نوعی سرمایه به حساب آورند.
هر چند این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است لیکن برای توسعه در عصر حاضر سرمایه اجتماعی بیشتر از سرمایه اقتصادی ، فیزیکی و انسانی نیازمندیم ، زیرا بدون این سرمایه استفاده بهینه ازدیگر سرمایه ها امکان پذیر نیست . هر سازمانی صرف نظر از نوع فعالیت ، اندازه ، ساختار بلوغ و یا میزان کامیابی در تامین اهداف سازمانی خود نیاز دارد تا میزان موفقیت خود را در نیل به آرمان ها و راهبرد های کسب و کار خویش مورد سنجش و اندازه گیری قرار بدهد.
امروزه سرمایه اجتماعی محور اصلی مدیریت در سازمان ها محسوب شده و مدیرانی موفق قلمداد می گردند که بتوانند در ارتباط با جامعه با تولید و توسعه اجتماعی بیشتری نائل آیند، در گذشته سرمایه اجتماعی به صراحت مورد توجه قرار نمی گرفت اما در حال حاضر ، تغیرات پر شتاب محیطی ، فناوری اطلاعات نیازهای رو به رشد اطلاعات و آموزشی ، نیازهای فرآینده به نو آوری و خلاقیت و ضرورت پیشرفت مداوم سازمان ایجاب می کند که رهبران سازمان ها ، سرمایه اجتماعی را به منزله یک منبع ارزشمند سازمانی مورد توجه قرار داده و از آن در جهت پیشرفت و تعالی سازمان خود بهره برداری نمایند . در جامعه و سازمان هایی که سرمایه اجتماعی کافی وجود ندارد به احتمال زیاد سایر سرمایه ها تلف می شوند.
بررسی و مطالعه در مسیر زندگی اجتماعی انسان نشان می دهد که انسانها از گذشته های دور از همان هنگامیکه پا به عرصه حیات نهادند ، ناگزیر با پاره ای از نیازها دست بر گریبان بودند و تا امروز هم به عنوان اصلی اساسی و مهم برای آنان مطرح اند . این نیاز ها همان نیاز های اولیه نظیر خوراک ، پوشاک و امنیت را در بر می گیرد که از میان آنها تمایل انسان جهت دست یافتن به امنیت ، بیش از نیازهای دیگر موجب گر دش او به زندگی جمعی بوده است .
امروز هم با پیچیده تر شدن ارتباط و توسعه جوامع نه تنها از نیاز به امنیت کاسته شده بلکه ابعاد دیگری نیز برای موضوع اساس اضافه گردیده است تا جائیکه امنیت پایه هر نوع فعالیت فردی و جمعی محسوب گردیده و بدون آن پایه و اساس جوامع در معرض تزلزل و نیستی قرار خواهد گرفت .
در این فصل که شامل سه بخش است ابتدا در بخش اول مطالعات انجام شده ( پیشینه تحقیقات ) شامل ؛ مطالعات و تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در مورد تاثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقاع امنیت پرداخته می شود . بخش دوم مرور نظری شامل تعاریف ، نظریه ها و دیدگاه های صاحب نظران در مورد سرمایه اجتماعی ، امنیت عمومی ، اعتماد ، مشارکت ، قانون مداری است و بخش سوم به چهارچوب نظری پژوهش و مدل تحقیق ومفهوم تحلیلی پژوهش اختصاص دارد .

2-2 بخش اول مطالعات انجام شده
2-2-1پیشینه تحقیق
با توجه به بررسی های بعمل آمده در مورد موضوع پژوهش ، تحقیق کاملا مشابهی صورت نگرفته است . در اینجا به نتایج تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از نظر محتوا به موضوع تحقیق حاضر نزدیک بودند پرداخته شده است .
2 – 2 – 2 ) تحقیقات داخلی
1 – عطایی ،حمید (1389) در تحقیقی تحت عنوان عوامل موثر امنیت عمومی در استان گلستان ضمن بررسی چالش های امنیتی گلستان به این نتیجه رسیده که نگرش متغیر های عمومی ، محل سکونت ، محل تولد باعث ایجاد تفاوت در چگونگی نگرش به امنیت عمومی می گردد.
2 – صفدری (1387) در تحقیق تحت عنوان بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران به این نتیجه رسیده که سرمایه اجتماعی در ایران رو به کاهش است . ایشان برای تقویت سرمایه اجتماعی در سطح خرد پیشنهاد می کند که والدین برای تقویت در ارتباط و اعتماد متقابل بین اعضاء خانواده علاوه بر افزایش میزان حضور خود در خانه ارتباط صمیمی و دوستانه با فرزند خود برقرار نمایند .
3 – جعفری (1391) در رساله دکتری خود با عنوان طراحی الگوی تعالی سازمانی با رویکرد سرمایه اجتماعی در سازمان پلیس به این نتیجه رسیده که یکی از راه های محکم افزایش سرمایه اجتماعی تقویت ارتباطات و هنجارهای اجتماعی است . همچنین هنجارها موجب تقویت همیاری ، انجام بخش و کاهش کنترل رسمی شهروندان شده و به این صورت امنیت اجتماعی تقویت می گردد.
4- ربانی خورسگانی و ارشدی(1385) یکی از تغییرات مهم بر تخریب سرمایه اجتماعی در ایران بعد از جنگ را جریان تغییر ارزش ها اعلام کرده اند در این جریان ثروت اندوزی به یک ارزش تبدیل گردید. در این مقاله با ارزش ثروت، حاصل وجود برابری های اجتماعی و فرآیند نیاز آفرینی قلمداد گردیده است، و برخی از عوامل فرهنگی مانند نیاز به احترم، آموزش احساسی و فشار هنجاری در ایران، احساس فقر و بی عدالتی ، تغییر ارزش ها را تشدید کرده است.
5- حسینی و همکاران (1386) در تحقیقی تحت عنوان رتبه بندی سرمایه اجتماعی در مراکز استان های کشور به این نتیجه رسیده اند که با توجه با تفاوت های موجود، برای تعیین اهداف و سیاست هایی که در جهت افزایش سرمایه اجتماعی عمل می کند، باید مولفه ها و شاخص های مهم و تعیین کننده سرمایه اجتماعی آن بخش یا شهر را به صورت خاص مورد مطالعه قرار دهیم.
6- عبدالهی و موسوی (1386) در تحقیق عنوان سرمایه اجتماعی در ایران به این نتیجه رسیده اند که با توجه به پایین بودن میزان سرمایه اجتماعی،‌غلبه گونه قدیم بر جدید و نقش منفی آن از لحاظ جلوگیری از تحقق انسجام جمعی در سطح ملی، تقویت اجتماعی جدید به ویژه در بعد روابط انجمن و پیامدهای مثبت آن ازطریق اصلاح وبهبودمحیط اجتماعی کنشگران فردی وجمعی ،تقویت نهادهای مدنی و اصلاح بینش ها و کنش های افراد را ضروری دانسته اند.
7- خانم احمدی (1383) در پایان نامه تحت عنوان سرمایه اجتماعی و شاخص های ارزیابی آن به شرح و توصیف سرمایه اجتماعی و شاخص های ارزیابی آن پرداخته است.
2-2-3 تحقیقات خارجی
نتایج تحقیقات انجام شده سرمایه اجتماعی که به نوعی از نظر محتوا با موضوع مورد پژوهش حاضر نزدیک است عبارتند از:
1- آلسیا ولفرئرا (2000) در تحقیقی عنوان تفاوت در میزان اعتماد در بین ساکنان ایالات متحده آمریکا پداختند و به این نتیجه نتیجه رسیدند که نا برابر ی های اجتماعی و عدم سنخیت نژادی و قومی در سطح محلی از عوامل اصلی تعیین کننده اعتماد هستند این یافته با استدلال نک و زک (1998) هم خوانی دارد. این دو محقق، قائل به پیوند و ارتباط بین اعتماد و فاصله اجتماعی هستند که خود فاصله اجتماعی از طریق نا برابری در آمده سنجیده می شود . (شارع پور، 1385، 54)
2- رایس و لسینگ رابطه بین سرمایه اجتماعی، دموکراسی و پیشرفت اقتصادی را در بازده کشور اروپایی و آمریکایی مورد بررسی قرار داده اند و معتقدند سرمایه اجتماعی اثرات انکار ناپذیری ب