بوده اند به یکدیگر نزدیک شده و ممکن است به دلیل میانکنش هایی که میان آنها صورت می گیرد اثرات تخریبی بر سلول ها اعمال گردد، این اثر مخرب با نفوذ ضدیخ در داخل سلول خنثی می شود .(۲۵) طولانی بودن مدت زمان قرارگیری سلول ها در معرض ضد یخ و گران قیمت بودن فریزرهای انجماد آهسته از جمله نقاط ضعف این روش انجمادی است (۲۶).
۱-۲-۲-۲-انجماد

Leave a Reply