دانلود پایان نامه

می کنند، این ضد یخ ها با پیوند های الکتروستاتیکی که با فسفولیپید های غشا ایجاد می کنند، باعث حفظ پایداری غشا سلولی می شوند (۲۶).
۱-۲-۳-۲-سرم
سرم در محیط پایه برای حفظ سلول ها، بافت و کاهش اثرات مخرب ضدیخ ها مورد استفاده قرار می گیرد. در گذشته محققان بر این باور بودند که وجود سرم در محیط انجمادی سلول یا بافت، مانند سلول های

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد ایالات متحده، خودروسازی