می کنند، این ضد یخ ها با پیوند های الکتروستاتیکی که با فسفولیپید های غشا ایجاد می کنند، باعث حفظ پایداری غشا سلولی می شوند (۲۶).
۱-۲-۳-۲-سرم
سرم در محیط پایه برای حفظ سلول ها، بافت و کاهش اثرات مخرب ضدیخ ها مورد استفاده قرار می گیرد. در گذشته محققان بر این باور بودند که وجود سرم در محیط انجمادی سلول یا بافت، مانند سلول های

Leave a Reply