نهایتا میزان آسیب وارده به سلول ها در حین انجماد کاهش می یابد. بدین ترتیب اغلب سلولها از لحاظ ظاهری سالم هستند و فقط ساعت بیولوژیک آنها متوقف شده است. با وجود آسیب سلولی کمتر در روش انجماد شیشه ای، احتمال آسیب به سلولها در اثر غلظت بالای ضدیخ مورد استفاده همواره باید مد نظر قرار گیرد (۲۷).
۱-۲-۳-محلول های انجمادی
کلیه ی

Leave a Reply