دانلود پایان نامه

گلیسرول، دی متیل سولفوکسید، اتیلن گلیکول۴ و پروپاندیول۵ را نام برد(۲۴, ۲۸). ضدیخ های نفوذ ناپذیر با افزایش ویسکوزیته ی محیط اطراف سلول از تشکیل کریستال یخ در اطراف سلول و آسیب به غشای سلول جلوگیری می کنند، دی ساکارید ها مانند سوکروز۶ و ترهالوز۷ از جمله ضدیخ های نفوذ ناپذیر هستند (۲۸).
الف: عملکرد ضدیخ های نفوذ پذیر

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درمورد استان قزوین، بیمارستان