شیشه ای در انجماد آهسته، تشکیل کریستال یخ خارج سلولی در ساختار بافتی، موجب آسیب به غشای سلول و بافت می گردد. روش جایگزین برای جلوگیری از تشکیل یخ در ساختار بافت تبدیل آب به حالت شیشهای است، در این حالت با اضافه کردن مقادیر بالای ضدیخ به محیط انجمادی، از اجتماع مولکولهای آب و تشکیل یخ در فضای خارج سلولی ممانعت شده و

Leave a Reply