بررسی عوامل موثر بر اعتماد  به عملکرد  روابط عمومی قوه  …

بررسی عوامل موثر بر اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه …

اکتبر 7, 2020 Off By مدیر سایت

نگرانی از سوار شدن اعضای خانواده در اتومبیل های شخصی داخل شهر؛
ارزیابی از وجود امنیت در داخل شهر؛
میزان استفاده از رسانه ها : میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی که مردم یک جامعه از آن برای اعلام پیامها و افکار و انتقال مفاهیم به یکدیگر استفاده می کنند. این وسایل عبارتند از: مطبوعات، رادیو، تلویزیون و خبرگزاریها و… (تجری غریب آبادی، ۱۳۹۰)
این متغیر به وسیله معرف های زیر تعریف عملیاتی شده است :
میزان تماشای تلویزیون ( سیمای جمهوری اسلامی ایران)
رسانه های داخلی میزان گوش کردن رادیو( صدای جمهوری اسلامی ایران)
میزان مطالعه روزنامه های کشور درشبانه روز؛
میزان تماشای ماهواره
رسانه های خارجی میزان گوش کردن رادیو فارسی زبان خارجی
میزان استفاده از اینترنت در شبانه روز؛
میزان رضایت از عملکرد قوه قضائیهشاخص های رضایت مندی در بخش عمومی ، می تواند ابعاد مختلفی داشته باشد و این ابعاد فراتر از نگرشی است که مشتری در بخش خصوصی به یک کالا یا خدمت دارد ( ریاحی ، ۱۳۸۱ ) در بخش دولتی و در قوه قضائیه می توان رضایت ارباب رجوع را با عواملی نظیر تخصص و مهارت کارکنان ، مسئولیت پذیری کارکنان ، نظم و انضباط آنان ،رعایت قانون و عدالت ، اعتماد به ارائه پاسخ صحیح و رسیدگی به شکایات سنجید. این متغیر به وسیله معرف های زیر تعریف عملیاتی شده است :
میزان اعتماد به رعایت قانون و عدالت در بین قضات قوه قضائیه ؛
میزان اعتماد از صحت پاسخ ها و اطلاعاتی که قضات و کارکنان ارائه می دهند ،
میزان اعتماد به نظم و انضباط کاری در بین کارکنان قوه قضائیه ؛
میزان اعتماد به مسئولیت پذیری در بین کارکنان قوه قضائیه ؛
میزان اعتماد به مهارت و تخصص در بین کارکنان قوه قضائیه ؛
میزان اعتماد به رسیدگی به شکایات در قوه قضائیه ؛
پاسخگویی عمومی : پاسخ گویی عمومی الزام دولت و مسؤولان حکومت و سازمان های دولتی نسبت به توضیح و توجیه اقدامات و تصمیمات خود به مردم و نمایندگان آن ها تعریف می شود.بر همین اساس پاسخ گویی در این تحقیق متشکل از چهار بعد تعهد، تکریم، شفافیت، وکنترل پذیری مفهوم سازی می شود. این چهار بعد از مدل پنج بعدی کاپل برگرفته شده است. (منوریان و همکاران ، ۱۳۸۸ :۲۵۵ )
برخورداری شهروندان از خدمات و سازمان های دولتی به طور مناسب؛
پاسخ گو بودن دولت در برابر عملکرد خود؛
وفاداری دولت و سازمانهای دولتی در قبال شهروندان خود ؛
برخورداری شهروندان از احترام کافی که به سازمانهای دولتی مراجعه می کنند؛
انجام وظایف دولت و سازمانهای دولتی به طور شفاف و واضح ؛
اطلاع رسانی واضح و شفاف دولت و سازمانهای دولتی به مردم؛
انتقاد پذیر بودن دولت و سازمانهای دولتی ؛
مد نظر قرار دادن انتقادات و پیشنهادات شهروندان توسط دولت و سازمانهای دولتی؛
۳-۸ اعتبار یا روایی تحقیق :
اعتبار یا روایی، مسئله ای عمدتاً کیفی بوده و ارزیابی آن بسیار مشکل می باشد و در واقع چگونگی حرکت محقق از تعریف نظری به تعریف عملی مورد توجه قرار می گیرد. یکی از روشهای اعتبار، اعتبار محتوا است که روشی برای سنجش میزان اعتبار اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری می باشد که معمولاً توسط افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه انجام می گیرد.از اینرو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد (کلانتری ، ۱۳۸۲ : ۷۲ )
جهت حصول اطمینان از اعتبار یا روایی پرسشنامه، سؤالات،گویه ها و طیف مورد استفاده به افراد صاحب نظر در رابطه با موضوع مورد مطالعه (استادان رشته های جامعه شناسی و ارتباطات اجتماعی) ارائه گردید . سپس گویه های مورد توافق در ابزار اندازه گیری لحاظ شد و بقیه مواردی که از نظر صاحب نظران ارتباط چندانی با موضوع نداشت حذف شدند.
 
اعتماد یا پایایی تحقیق :
اعتماد یا پایایی مسئله کمی و تکنیکی است و بیشتر ناظر به این سؤال است که ابزار اندازه گیری با چه دقت و صحتی پدیده یا صفت مورد نظر را اندازه گیری می کند.ضریب آلفای کرونباخ از عمومیت بیشتری در این روش برخوردار است.اصولاً این روش برای محاسبه انسجام درونی ابزار اندازه گیری یا مقیاسها بکار می رود. زمانیکه مقیاسی از نوع لیکرت وجود داشته باشد و محقق بخواهد از طریق گویه های مختلف یک مفهوم پیچیده را اندازه گیری کند برای سنجش انسجام درونی مقیاس هم می توان از آماره آلفای کرونباخ استفاده کرد.اگر مقدار بدست آمده از آماره آلفای کرونباخ بیشتر از ۰٫۷ باشد پایایی ابزار اندازه گیری، قابل قبول تلقی می گردد.در بحث آلفای کرونباخ گزینه ای وجود دارد که نشان می دهد با حذف هر یک از گویه ها چه تغییری در مقدار آلفا ایجاد می گردد.از طریق بررسی مقادیر این بخش می توان تصمیم گرفت که در صورت حذف کدام گویه یاگویه ها مقدار آلفا افزایش می یابد.اینگونه گویه ها،مواردی هستند که با سایر گویه ها سازگار نبوده و لذا به حذف آنها دقت اندازه گیری مقیاس افزایش می یابد.اگر مقدار بدست آمده کمتر از ۰٫۷ باشد باید عمل حذف گویه های با آلفای پایین تا جایی ادامه یابد که مقدار آلفای نهایی به ۰٫۷ یا بیشتر از آن برسد ( کلانتری ، ۱۳۸۲ : ۷۵ ).در جدول زیر ، ضریب آلفای کرونباخ را برای متغیر های مورد مطالعه با توجه به گویه های در نظر گرفته شده در سطح مقیاس لیکرت نشان می دهد که با عنایت به بالا بودن ضریب آلفا ، ابزار اندازه گیری از قابلیت بالائی برخوردار است . در بررسی مقدماتی جمعیت محدودی از جامعه آماری ( ۵۰ نفر ) از شهروندان مورد مطالعه را انتخاب و پرسشنامه تنظیمی در مورد آنان اعمال شد و پس از استخراج داده ها و بررسی نتایج و ارزیابی نقاط قوت و ضعف سوالات پرسشنامه ، نواقص و نارسائی های مربوط به برخی سوالات برطرف گردید.
جدول ۳- ۴ : اندازه آلفا ی کرونباخ

ردیف متغیرها تعداد گویه ها
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.