بررسی عوامل موثر بر اعتماد  به عملکرد  روابط عمومی قوه قضائیه  …

بررسی عوامل موثر بر اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه …

اکتبر 7, 2020 Off By مدیر سایت

وضعیت اشتغال پایگاه اقتصادی اجتماعی تحصیلات
درآمد
صداقت
صراحت
سهیم کردن اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه
تمایلات همکاری جویانه
اطمینان
رسانه های داخلی رسانه های خارجی
میزان استفاده از رسانه ها
پاسخگویی عمومی صحت پاسخ ها و اطلاعات
رعایت قانون و عدالت
تعهد تکریم شفافیت کنترل پذیری نظم و انضباط کاری
میزان رضایت از عملکرد قوه قضائیه مسئولیت پذیری
مهارت و تخصص
رسیدگی به شکایات
 
اهداف تحقیق:
۲-۸-۱ هدف کلی:
شناخت میزان و عوامل موثر بر اعتماد شهروندان تهرانی به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه
۲- ۸-۲ اهداف جزئی:
بررسی رابطه میان پایگاه اقتصادی اجتماعی شهروندان و اعتماد آنان به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه
بررسی رابطه میان احساس امنیت شهروندان و اعتماد آنان به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه
بررسی رابطه بین میزان استفاده از رسانه ها( رسانه های داخلی و خارجی) و اعتماد شهروندان به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه
بررسی رابطه بین پاسخگویی عمومی و اعتماد شهروندان به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه
بررسی رابطه بین میزان رضایت شهروندان از عملکرد قوه قضائیه و اعتمادآنان به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه
بررسی تفاوت اعتماد در بین زنان و مردان نسبت به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه
بررسی تفاوت اعتماد شهروندان به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه به تفکیک استفاده از انواع رسانه .
۲-۹ فرضیه های تحقیق:
به نظر می رسد بین پایگاه اقتصادی اجتماعی شهروندان واعتماد آنان به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین احساس امنیت شهروندان و اعتماد آنان به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین میزان استفاده از رسانه ها و اعتماد شهروندان به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین پاسخگویی عمومی و اعتمادشهروندان به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین میزان رضایت شهروندان از عملکرد قوه قضائیه و اعتمادآنان به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه رابطه معناداری وجوددارد.
به نظر می رسد تفاوت معناداری بین میزان اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه در بین زنان با میزان اعتماد به عملکرد روابط عمومی در بین مردان وجود دارد.
به نظر می رسد تفاوت معناداری در میزان اعتماد شهروندان به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه به تفکیک استفاده از انواع رسانه ( داخلی و خارجی ) وجود دارد.
۲-۱۰ سوالات اساسی تحقیق :
میزان اعتماد شهروندان تهرانی به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه چقدر است ؟
چه عواملی باعث اعتماد شهروندان تهرانی به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه می گردد؟
آیا میان پایگاه اقتصادی اجتماعی شهروندان و اعتماد آنان به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه رابطه ای وجود دارد؟