منابع مقالات علمی : 
بررسی توابع تقاضای پول و بهینه پول با تأکید بر رویکرد زمان  …

منابع مقالات علمی : بررسی توابع تقاضای پول و بهینه پول با تأکید بر رویکرد زمان …

اکتبر 20, 2020 Off By مدیر سایت

تفسیر الگوی بلندمدت:
همانگونه که مشاهده گردید، متغیرهای توضیح دهنده دارای علامت مورد انتظار بوده‎اند و اینگونه می‎توان بیان نمود که کشش تقاضای پول نسبت به نرخ سود علی‎الحساب بانکی منفی و کشش درآمدی تقاضای پول مثبت می‎باشد. علاوه بر آن متغیرهای Ly و Lr در سطح اطمینان ۹۵درصد معنی‎دار می باشند.
در رابطه بلندمدت نیز توضیح دهندگی متغیر لگاریتم تولید ناخالص داخلی بسیار بالا می‎باشد به طوریکه کشش تقاضای نقدینگی نسبت به تولید ناخالص داخلی بیش از واحد و برابر ۸۲/۱ می‎باشد. همچنین نتایج بیانگر این مسئله هستند که نرخ سود علی‎الحساب سپرده بانکی نیز متغیری با توضیح دهندگی نسبتاً بالا و برابر ۷۲/۰در جهت عکس می‎باشد. مقایسه رابطه بلندمدت بالا با رابطه بلندمدت قسمت (ب) که در آن نرخ ارز موزون وجود داشت بازهم نتیجه‎ای که در کوتاه مدت وجود دارد را می توان برای بلندمدت نیز متصور بود. چراکه وجود نرخ ارز موزون قدرت توضیح دهندگی را به میزان ناچیزی از نرخ سود علی‎الحساب سپرده بانکی می‎رباید و خود بر نقدینگی به طور ناچیز اثر می‏گذارد.
اما این دو مقایسه این نتیجه را در بردارد که حداکثر تقاضای موجود در جامعه طی دوره مورد بررسی را تقاضای معاملاتی شکل داده و تقاضای سفته‎بازی چندانی وجود ندارد.
ه) برآورد الگوی تصحیح خطای الگوی نقدینگی (ECM) بدون احتساب نرخ ارز
به منظور ارتباط میان نوسانات کوتاه‎مدت و تعادل بلندمدت، الگوی تصحیح خطا برآورد گردیده است. در الگوی تصحیح خطا، مقادیر تفاضلی متغیرها به همراه مقدار باوقفه اجزای اخلال رابطه تعادلی بلندمدت که جمله تصحیح خطا نامیده می‎شود، به همراه مقدار تفاضلی متغیر وابسته در نظر گرفته می‎شود. نتایج برآورد الگوی تصحیح خطای مربوط به مدل برآوردی ما در جدول (۳-۶) ارائه شده است.
جدول ۳-۶- نتایج برآورد الگوی تصحیح خطای تقاضای نقدینگی بدون نرخ ارز موزون

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

نام متغیر ضریب انحراف معیار آماره t Prob
dLY ۸۲/۰ ۱۵۴/۰ ۳/۵ ۰۰/۰
dLR ۳۱۷/۰- ۰۷۹/۰ ۹۸/۳- ۰۰/۰
Dc ۰۳/۴- ۷۷/۰ ۲/۵- ۰۰/۰