سايت مقالات فارسی – 
بررسی توابع تقاضای پول و بهینه پول با تأکید بر رویکرد زمان   …

سايت مقالات فارسی – بررسی توابع تقاضای پول و بهینه پول با تأکید بر رویکرد زمان …

اکتبر 20, 2020 Off By مدیر سایت
LY

۸۵/۰

۱۷/۰

۸۸/۴

۰۰/۰

LR

۲۹/۰-

۱/۰

۹/۲-

۰۰/۰

LE

۰۱/۰-

۰۲۵/۰

۴۱/۰

۶۸/۰

C

۴۴/۴-

۲۷/۱

۴۸/۳-

۰۰/۰

تفسیر الگوی کوتاه‎مدت نقدینگی:
همانطورکه ضرائب الگو نشان می‎دهند رابطه کوتاه‎مدت بین تولید ناخالص داخلی و نقدینگی، مستقیم و معنی‎دار بوده و رابطه کوتاه‎مدت بین نرخ سود علی‎الحساب سپرده بانکی و نرخ ارز معکوس می‎باشد؛ با این تفسیر که نرخ ارز موزون معنی‎دار نمی‎باشد که ورود آن را به مدل قابل توجیه نمی‎توان دانست. در این ارتباط با نگاهی به روند نرخ ارز موزون مشاهده می گردد این متغیر در طی سال‎های مورد بررسی روند افزایشی را به همراه داشته است و هیچگونه شکست ساختاری در آن مشاهده نمی‎گردد. اما تنها متغیر مجازی که می‌توان به مدل اضافه نمود تا متغیر نرخ ارز معنادار گردد، مجازی جنگ می‎باشد که ممکن است در کوتاه‎مدت آن را معنادار کند، اما رابطه بلندمدت به دست نمی‎دهد. اما بررسی این متغیر در مدل را به این دلیل ادامه می‎دهیم تا دریابیم اثر این متغیر به عنوان متغیری که ورود آن نقش ذخیره ارزش بودن پول را رنگ می‎بخشد، چیست و چگونه بر تقاضای نقدینگی اثر می‎گذارد.
علائم دقیقاً همان علائمی است که بر اساس مطالعات صورت گرفته در این رابطه مطرح شده و انتظار می‎رود. در مقایسه ضرائب با یکدیگر، تولید ناخالص داخلی بیشترین نقش توضیح‎دهنده را بر نقدینگی داشته بطوریکه می‎توان اینگونه بیان نمود که به ازای هر یک درصد تغییر در درآمد، ۸۵ درصد نقدینگی تغییر می‎کند. نقدینگی سال قبل نیز اثرگذاری بالایی را بر نقدینگی جاری داشته؛ به طوریکه هریک درصد آن حدوداً ۵۵ درصد نقدینگی سال جاری را افزایش می‎دهد. نتیجه آزمون بنرجی عبارتست از:
آماره t محاسبه شده توسط آزمون بنرجی در مقایسه با کمیت بحرانی ارائه شده توسط بنرجی و دیگران برابر با (۳٫۳۵-) در سطح اطمینان ۹۵ درصد بزرگتر بوده، لذا فرضیه H0 را نمی‎توان پذیرفت و وجود رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرهای الگو تأیید می‎شود.
ب) رابطه تعادلی بلندمدت تقاضای نقدینگی (M2) با احتساب نرخ ارز موزون
با اطمینان از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای الگو، نتایج حاصل از برآورد الگوی بلندمدت مرتبط با ARDL(1,0,0,0) برای تقاضای مانده واقعی پول در جدول (۳-۳) نشان داده شده است.
جدول ۳-۳- نتایج برآورد ضرائب بلندمدت الگوی تقاضای پول به روش ARDL بر اساس معیار شوارتز بیزین با درنظرگرفتن نرخ ارز موزون

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.