اهمیت چسبندگی هزینه ها-پایان نامه در مورد انعطاف پذیری هزینه ها

اهمیت چسبندگی هزینه ها-پایان نامه در مورد انعطاف پذیری هزینه ها

ژانویه 6, 2019 Off By edame

 

تاثیر چسبندگی هزینه بر پیش­بینی تحلیلگران

به دلیل عدم کاهش هزینه­ها چسبندگی هزینه­ها موجب کاهش بیشتر سود در دوره­های کاهش فروش می­شود. بافرض اینکه مابقی نمودار توزیع سود کاهش سود، تغییری نکند، کاهش مضاعف سود به دلیل چسبندگی هزینه، نوسان پذیری سود پیش­بینی شده را افزایش می­دهد. اگر احتمال افزایش یا کاهش سطح فعالیت به مقادیر یکسان برابر باشد. با فرض ثابت ماندن سایر عوامل، چسبندگی هزینه، موجب کاهش بیشتر سود در مقایسه به هزینه­های ضد چسبندگی می­شود. از این رو در دوره­های افزایش سطح فعالیت نیز تحلیلگران سود شرکتی را که هزینه­هایش چسبنده است، کمتر پیش­بینی می­کنند و به همین دلیل قدر مطلق خطای پیش­بینی سود، هم هنگام افزایش سطح فعالیت و هم هنگام کاهش سطح فعالیت بیشتر خواهد بود (ویس،2010).
شکل2-2 نحوه تاثیر چسبندگی هزینه بر خطای پیش­بینی سود را به تصویر کشیده. این شکل تابع سود را نشان می­دهد. خط پررنگ، مربوط به وضعیت چسبندگی هزینه­ها و خط چین نشان­دهنده وضعیت ضد چسبندگی بودن هزینه­ها است. با کاهش سطح فعالیت از y0 به y L سود در وضعیت چسبندگی از وضعیت ضدچسبندگی کمتر می­شود (نقطه G پائینتر از نقطه E). سود مورد انتظار نیز در حالت چسبندگی کمتر از حالت ضدچسبندگی است (سطح سودآوری FC پائینتر از سطح DB قرار دارد). بنابراین اگر AC و AB به ترتیب قدر مطلق خطای پیش بینی سود در حالت چسبندگی و ضد چسبندگی باشد. طبق نمودار خطای پیش­بینی سود در حالت چسبندگی بیشتر است (AC > AB) استدلال مشابهی را می­توان در شرایط کاهش سطح فعالیت نیز به کار گرفت به این ترتیب که اگر FG و DE به ترتیب خطای پیش­بینی سود در حالت چسبندگی و ضد چسبندگی باشند، چون FG > DG است خطای پیش بینی سود در وضعیت چسبندگی، بیشتر خواهد بود. مبنای این چسبندگی هزینه ها در صورت هر تغییری در سطح فعالیت موجب افزایش خطای پیش­بینی سود می­شود.
اگر سرمایه­گذاران چنین تصور کنند که در شرکتهایی با هزینه چسبنده تر دقت پیش­بینی سود کمتر است، این رفتار هزینه به واکنش آنها نسبت به نوسانات سود تاثیر می­گذارد. کاهش پیش­بینی­پذیری سود به این معنی است که سودهای گزارش شده، اطلاعات مفید کمتری برای ارزیابی و پیش­بینی سودهای آتی در اختیار قرار می­دهد که به گفته لایپ[1](1990) این امر موجب کاهش ضریب واکنش سود است(مرتضوی،1390). زیرا شواهد نشان می­دهد که ضریب واکنش قیمت سود با افزایش دقت پیش­بینی­ها افزایش می­یابد. بنابراین، اگر سرمایه­گذاران تصور کنند که چسبندگی هزینه، دقت پیش­بینی سود را کاهش می­دهد، اطمینان آنها نسبت به سودهای تحقق یافته نیز کاهش می­یابد.
 

2-2-9- اهمیت چسبندگی هزینه در روشهای تحلیل حسابرسی

حسابرسان می­توانند از طریق مقایسه روابط میان اطلاعات مالی و غیر مالی، منطقی بودن مبالغ صورتهای مالی را ارزیابی کنند. به شیوه­های مقایسه روابط اطلاعات مالی و غیر مالی، روشهای تحلیلی گفته می­شود. براساس استانداردهای حسابرسی، استفاده از روشهای تحلیلی و برنامه­ریزی کلیه حسابرسی­ها هنگام بررسی نهایی صورتهای مالی قبل از صدور گزارش حسابرسی، اجباری است و استفاده از این روش­ها در سایر مراحل حسابرسی هم بمنظور کسب شواهد درباره ادعاهای مدیریت، اختیاری است. روشهای تحلیلی از مقایسه­های ساده تا مدلهای ریاضی و پیشرفته برآورد اقلام را شامل می­شود و می­توان از آنها برای کسب شواهد مورد نیاز درباره تمامی ادعاهای مدیریت استفاده کرد. برای مثال می­توان بعد از اعمال آثار هرگونه افزایش یا کاهشی در فروش و سایر عوامل اقتصادی مانده حسابهای دریافتنی سال جاری را با مانده سال قبل حساب مزبور مقایسه کرد یا به مقایسه درصد سود ناخالص سال جاری با درصد سود ناخالص طی دوره گذشته اقدام کرد (رضازاده، 1385).
به طرز مشابهی، حسابرسان به هنگام اجرای روشهای تحلیلی بطور ضمنی فرض می­کنند که هزینه­ها متناسب با نوسانات فروش تغییر می­کند، اما اطلاع از پدیده چسبندگی و روابطی که این پدیده را تشدید می­کند، درک بهتری از نحوه تغییر هزینه­ها برای حسابرسان ایجاد کرده و به حسابرسان در بهبود اجرای مدلهای تحلیلی کمک می­کند.
 

[1]-Lipe