اهداف مدیریت مشارکتی را نام ببرید

اهداف مدیریت مشارکتی را نام ببرید

آگوست 12, 2018 Off By edame

اهداف مدیریت مشارکتی

بر اساس دیدگاه آرجریس، وارن بنیس و رنسیس لیکرت، برای دستیابی به تعهد کارکنان در کار، رضایت شغلی و بهره وری مؤثر، مشارکت کارکنان در تصمیم گیری امری حیاتی و بنیادی است. از طرفی مشارکت کارکنان یک ضرورت اخلاقی نیست، بلکه تنها یک فن از فنون مدیریت است که فقط در برخی از موقعیت های دیگر مشارکت می تواند به رضایت شغلی و بهره وری کمتر منجرشود. پس،مشارکت به تنهایی هدف نبوده، بلکه به عنوان وسیله ای برای ارتقا کارایی مطرح می شود.

در مجموع می توان ادعا نمود که استفاده از مشارکت و همکاری کارکنان هدفهایی نظیر :

  • ایجاد احساس تعلق در کارکنان
  • آگاهی از نظرات کارکنان
  • پرورش استعداد ها را دنبال می کند.