ارزیابی و تحلیل پروژه ها ی پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات  …

ارزیابی و تحلیل پروژه ها ی پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات …

اکتبر 7, 2020 Off By مدیر سایت

در مرحله اول امکان بکارگیری تحلیل Real Options در تصمیم‏گیری سرمایه‏گذاری در این پروژه بررسی می‏شود. با توجه به اینکه در پژوهش حاضر یکپارچه سازی سیستم‌های سازمانی در یک پروژه برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) نیازمند پذیرش کامل از سوی افراد کل سازمان است، یا عدم قبول فناوری یک نرم افزار کاربردی بالتبع موفقیت تجاری آن را نیز غیرممکن می‌سازد در چنین شرایطی تصمیم‏گیری دارای شرایط عدم قطعیت است بنابراین، استفاده از تحلیل Real Options برای ارزش یابی سرمایه‏گذاری مناسب است.
گام دوم: شناسایی گزینه‌های ممکن سرمایه‏گذاری
در این مرحله گزینه‌های ممکن سرمایه‏گذاری شناسایی می‏شوند. با توجه به این که سازمان در سال ۹۲ در حال پیاده سازی پروژه ERP می باشد با این هدف که تنها یک پورتال داخلی طراحی شود که بر اساس آن جذب نیروی جدید از طریق وب سایت سازمان امکان پذیر باشد و یکپارچه سازی اطلاعات مشتریان و همینطور مرخصی ها و غیبت کارکنان جز اهداف این پروژه می باشد حال پس از بررسی شرایط پروژه و مصاحبه افراد خبره در حال حاضر گزینه های سرمایه گذاری ممکن برای این پروژه گزینه گسترش، کوچک سازی می باشد.
گام سوم: محاسبه ارزش گزینه‌های واقعی سرمایه‏گذاری
در این مرحله ارزش اختیارات حقیقی با استفاده از یکی از ابزارهای اختیارات حقیقی مورد ارزش یابی قرار می‌گیرد. ما این پروژه را توسط ابزار درخت دوجمله ای مورد ارزش یابی قرار داده ایم.
گام چهارم:ارزشیابی سرمایه گذاری
در این مرحله ارزش کلی پروژه محاسبه می شود .
بسط یافتهNPVپایه=NPV+ ROV
۴-۴- ارزش گذاری اختیارات در نظر گرفته شده در پروژه با استفاده از روش درخت دوجمله ای
در ارزش گذاری با درخت دو جمله ای ابتدا متغییر ورودی تعیین می شوند. سپس با بکارگیری استقرای پس رو هر کدام از اختیارات در نظر گرفته شده، ارزش گذاری می شوند. مراحل انجام این ارزش گذاری به صورت زیر است.
۴-۴-۱- تعریف پارامترهای ورودی
پارامترهای ورودی در مدل های ارزش گذاری اختیارات حقیقی در قالب ارزش فعلی دارایی، تغییر پذیری، عمر اختیارات و نرخ بهره بدون ریسک و بازه زمانی تعریف می شود. این پارامترها در جدول(۴-۳)آورده شده است.
برای ارزیابی پروژه های مربوط به فناوری اطلاعات با رویکرد اختیارات حقیقی به تخمین پارامترهایی نیاز داریم که مهم ترین و کلیدی ترین آنها پارامتر نوسان پذیری است. اما تخمین این پارامترها بسیار پیچیده است، زیرا به داده های تاریخی برای دارایی پایه – که در اینجا ارزش پروژه است- دسترسی نداریم. علت این است که در چنین موقعیت هایی پروژه برا اولین بار اجرا می شود و غیر قابل بازگشت است، ما در این پژوهش از روش مبتنی بر نظر خبرگان استفاده کردیم. در این رویکرد، که آموزش آن به مدیران و توضیح چگونگی عملکرد آن بسیار ساده است، مدیران را مجاز می سازد که بدون اجرای تحلیل های ممتد تخمینی تقریی از نوسان پذیری انجام دهند.
جدول۴-۵ پارامتر ورودی در مدل ارزش گذاری اختیارت حقیقی

input parameters
۱۹۹٫۸ Current value of the asset ( s0)
۰٫۲ Volatility of the asset value ()
ا سال Option life (T)
۰٫۱۵ Risk-free rate ®
۳ ماهه Incremental time steps ()
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.