متن کامل – 
ارزیابی و تحلیل پروژه ها ی پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات  …

متن کامل – ارزیابی و تحلیل پروژه ها ی پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات …

اکتبر 7, 2020 Off By مدیر سایت
اختیار توقف یک سرمایه‏گذاری وبکارگیری منابع آن برای پروژه دیگر مانند بیمه ای است که در برابر شکست سرمایه‏گذاری تحت تأثیر ریسکهای پذیرش از سوی مشتری، پذیرش از سوی سازمان و… صورت می گیرد.
منابع پروژه را می توان در پروژه های جایگزین استفاده کرد.
این امکان وجود دارد که بدون عواقب جدی از لحاظ قانونی، رقابتی و شهرت سرمایه‏گذاری را متوقف کرد.

برون سپاری

زمانی که ریسک شکست طراحی نرم افزار وجود داشته باشد، اختیار برون سپاری طراحی نرم افزار این ریسک را به یک third party (که تجربه و تواناییهای لازم را دارد) منتقل می کند.
سرمایه‏گذاری با فرایندها و تواناییهای اصلی (یا استراتژیک) کسب و کار سر و کار ندارد.
افراد دیگری وجود دارند که می توانند پروژه را انجام دهند و انجام پروژه توسط آنها ریسک کمتری دارد.

اجاره کردن/ utility computing

اختیار اجاره کردن منابع زمانی ارزشمند است که احتمال شکست سرمایه‏گذاری در اثر هزینه بالای منابع وجود داشته باشد
بعضی منابع سرمایه‏گذاری را می توان اجاره کرد (مانند سخت‏افزار، نرم‏افزار، تجهیزات شبکه و غیره).
اجاره کردن تجهیزات لازم برای پروژه نسبت به خرید آنها دارای ریسک کمتری است. (هزینه استهلاک منایع زیاد است.)

۳-۷-۲– پرسشنامه:
پرسشنامه حاضر برای انتخاب روشهای مناسب کاهش ریسک برای شرایط خاص ریسک هر پروژه IT می باشد. مطالعات صورت گرفته فناوری اطلاعات بر روی تحلیل تئوری اختیارات حقیقی، روش جدیدی را برای حل این چالش پیشنهاد می کند. تاکید خاص این پژوهش بر روی انعطافهایی است که مدیریت می تواند در سرمایه‏گذاری های فناوری اطلاعات در شرایط ریسک داشته باشد. اختیارات حقیقی باید به طور فعال برحسب ریسکهای خاص هر سرمایه‏گذاری بکار گرفته شوند.
برای کنترل ریسک های سرمایه گذاری فناوری اطلاعات گزینه های مورد نظر با توجه به فرم راهنما مشخص می شود. در ستون اول مقدار هر شاخص ریسک مقدار عددی بین ۰ و۱۰ دارد(عدد صفر به معنی عدم وجود ریسک و عدد ۱۰ به معنی ریسک به شدت بالا) می باشد در ستون دوم، اختیارات حقیقی به طور فعال برحسب ریسکهای خاص هر سرمایه‏گذاری در نظر گرفته می شود وچنانچه خبرگان با اختیارات حقیقی برای مقابله با ریسک موافق نباشند استراتژی کاهش ریسک مدنظر خود را در ستون سوم وارد می کنند. همچنین در پایان برای اینکه هیچ یک از ریسک ها از قلم نیافتاده باشد انتهای پرسشنامه گزینه “سایر”در نظر گرفته شده و دلایل ریشه ای و اقدامات واکنشی ضمن مصاحبه با خبرگان جمع آوری شده است.
جدول۳-۲ پرسشنامه(بناروچ،۲۰۰۶)

حوزه ریسک عامل ریسک نمره شاخص نوع گزینه استراتژی کاهش ریسک
مد نظر خبرگان
ریسکهای مالی هزینه ها عدم استطاعت مالی سازمان برای اجرای پروژه
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir