علمی :
ارزیابی و تحلیل پروژه ها ی پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات  …

علمی : ارزیابی و تحلیل پروژه ها ی پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات …

اکتبر 7, 2020 Off By مدیر سایت

ج‌) تحقیق حل‌ مسأله‌
در این‌ نوع‌ تحقیق‌، از مسأله‌ای‌ خاص«در دنیای‌ واقعی» شروع‌ کرده‌ و کلیّه‌ معلومات‌ نظری‌ و فکری‌ در دسترس‌ و قابل‌ استفاده‌ در حل‌ آن‌ مسأله‌ را جمع‌آوری‌ می‌کنیم. باید مسأله ‌را تعریف‌ و روش‌ حل‌ آن‌ را کشف‌ نمود. شاید محقق‌ ناگزیر شود در هر گامی‌ که‌ برمی‌دارد راه‌حل های‌ جدیدی‌ را ایجاد یا شناسایی‌ کند. معمولاً این‌ کار، روش ها و نظرات‌ متعددی‌ را (‌حتی‌ در بیش‌ از یک‌ رشته علمی‌) دربرخواهد گرفت‌؛ زیرا، مسایل‌ واقعی اکثراً گسترده‌ بوده ‌و فقط‌ در محدوده‌ای‌ از یک‌ رشته‌ علمی‌ قابل‌ حل‌ نیست‌.
هر تحقیق بر حسب ویژگی های خاصی که داراست محقق را بر آن می دارد که در انجام مراحل کار، شیوه و روش متناسب با آن پژوهش را انتخاب نماید. در این تحقیق ضمن بررسی و مطالعه دقیق ادبیات موضوع، موشکافی و بررسی ضعف های روش های موجود و نقاط ابهام، طرح مسأله لازم صورت گرفته و آنگاه ضمن بیان روش پیشنهادی که سعی در برطرف نمودن اشکالات و نقص های روش موجود دارد، سعی شده با موردکاوی اعتبار آن نیز مورد آزمون قرار گیرد.
بنابراین روش تحقیق در این پایان نامه بررسی اسناد و مدارک (سند کاوی)، تحلیل تحقیقات انجام شده و شناخت خلأها و نقاط ابهام روش های موجود می باشد که در واقع تلفیقی از روش های کمی و کیفی در امر تحقیق می باشندکه در این پژوهش پیاده سازی پروژه ERP به عنوان مورد مطالعه انتخاب شده است.
مراحل روش ارزش یابی پروژه ERP با رویکرد Real Options
متدولوژی پایه ای ارزش یابی Real Options یک فرآیند چهار مرحله ای است. در زیر به شرح آن می‏پردازیم:
گام ۱ محاسبه ارزش پروژه اولیه
محاسبه ارزش فعلی سناریوی اولیه بدون انعطاف‏پذیری با استفاده از مدل ارزش یابی DCF
گام ۲ مدلسازی عدم قطعیت
مدلسازی شرایط عدم قطعیت با استفاده از یکی از ابزار Real options
تخمین صریح و آشکار عدم قطعیت
گام ۳- شناسایی و استفاده از انعطاف‏پذیری‏های مدیریتی
انعطاف‏پذیری‏ها از طریق یکی از ابزار Real options در تصمیم گیری مشارکت داده می‏شوند.
گام ۴- محاسبه ارزش گزینه واقعی(ROV)
ارزش یابی کل پروژه با استفاده از متدولوژی جبری ساده
ROV شامل ارزش فعلی پروژه اولیه بدون انعطاف‏پذیری به علاوه ارزش گزینه (انعطاف‏پذیری) است.
-۳۳ -هدف تحقیق
۳-۳-۱- اهداف کلی
تدوین چارچوبی جهت ارزیابی پروژه های حوزه فناوری اطلاعات بر اساس رویکرد ROT می باشد که پروژه های پیاده سازی سیستمهای ERP به عنوان مورد مطالعه انتخاب شده است.
۳-۳-۲- اهداف جزئی

  1. شناسایی ریسک های پروژه های فناوری اطلاعات.
  2. شناسایی انعطاف‏پذیری ها و گزینه‏های واقعی برای کاهش ریسک‌های شناسایی شده بطوریکه که برای سرمایه‏گذاری ایجاد ارزش نماید.
  3. بررسی فراگیری نظریه اختیارات حقیقی وبیان آن به شیوه علمی.
  4. سازماندهی و طبقه بندی مطالعات انجام گرفته در حوزه کاربرد اختیارات حقیقی در پروژه های فناوری اطلاعات.

۳-۳-۳- فرضیات تحقیق:
این تحقیق دارای یک فرضیه می باشد:
بین تمامی جفت ریسک- گزینه موجود در پروژه رابطه وجود دارد.
۳-۵- جامعه و نمونه آماری تحقیق
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حدأقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد (کریم زاده، ۱۳۸۵، ص.۱۰۳)
در غالب تحقیقات علوم انسانی، با توجه به وسعت جمعیت جامعه آماری مورد مطالعه، زمان بر و هزینه بر بودن مطالعه کل جامعه محقق ناچار است به نمونه گیری بپردازد. نمونه شامل مجموعه ای از اعضاء جامعه می باشد که خصایص و ویژگی های جامعه آماری را در خود منعکس می نماید و نتایج حاصل از آزمودن آن قابل تعمیم به کل جامعه آماری خواهد بود.
روش نمونه گیری
پژوهشگران غالباً توانایی انجام پژوهش را با کل اعضای جامعه را ندارند به همین دلیل پژوهش خود را محدود به نمونه کوچکی می کنند. یکی از تصمیمات مهمی که در پیش روی پژوهشگر وجود دارد انتخاب نمونه است. نمونه ای که باید نماینده جامعه ای باشد که پژوهشگر قصد تعمیم یافته های تحقیق را به آن دارد.
روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. نمونه گیری تصادفی ساده روشی است که در آن برای هر یک از افراد جامعه (‌واحد نمونه گیری) امکان مساوی برای انتخاب شدن، فراهم شود.
جامعه آماری این تحقیق شامل خبرگان حوزه مدیریت ریسک شرکت طرفه نگار می باشد. که حدود ۳۰ نفر را شامل می شود. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان ۲۸نفر تعیین گردیده است.
۳-۶- روش گردآوری داده های تحقیق
ابزارهای گوناگونی مانند مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و اسناد و مدارک و … برای به دست آوردن داده ها وجود دارد.
ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه می باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.