ابزارهای اندازه گیری کیفیت زندگی

ابزارهای اندازه گیری کیفیت زندگی

آگوست 7, 2018 Off By edame

) ابزارهای اندازه گیری کیفیت زندگی

 

جهت ارزیابی کیفیت زندگی مربوط به سلامت پرسشنامه هایی وجود دارند که آنها را به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم می کنند

پرسشنامه های عمومی به عنوان ارزیابی سلامت کلی به کار می روند و امکان مقایسه مداخلات را فراهم می کنند
در مواردی که هدف بررسی عملکرد و سلامت عمومی است، ابزارهای عمومی بهتر هستند
چرا که می توان طیف وسیعی از ابعاد کیفیت زندگی را با یک پرسشنامه منفرد بررسی کرد

پرسشنامه های عمومی به دو دسته تقسیم می شوند :

 

1
دسته اول مقیاس های نمایش1 سلامت هستند
این ابزارها به صورتی طراحی شده اند که ابعاد کیفیت زندگیرا بطور جداگانه مسنجد و به هر بعد نمره جدا گانه می دهند
از جمله این پرسشنامه SF-12, Who BREF, 2SF-36 (فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی)می باشد

2
دسته دوم پرسشنامه های عمومی به نام راهنمای سلامت هستند
این پرسشنامه ها به کیفیت زندگی یک نمره کلی می دهند و نتایج این پرسشنامه ها بیشتر به منظور بررسی های اقتصادی، بهداشت، تجزیه و تحلیل های مربوط به سودمند بودن هزینه های بهداشتی به کار می رود

 

Health Profile
Short From Of Health Survey
 

پرسشنامه های اختصاصی سنجش کیفیت زندگی

 

این پرسشنامه ها متمرکز بر یک حیطه، یا علامت خاص هستند و جنبه هایی از زندگی را که در آنها اساسی و مهم است مورد بررسی قرار می دهند
از جمله این پرسشنامه ها می تئان به موارد زیر اشاره کرد :

پرسشنامه های مربوط به بیماری خاص مثل سرطان
پرسشنامه های مربوط به درد
پرسشنامه های مربوط گروههای خاص مانند کودکان و سالمندان(نظر زاده،1388به نقل از فلچر،1992)