روش های کاربردی

روش های کاربردی

است. شکل (۲-۸). شمایی از یک دستگاه HPLC همان طور که از شکل پیداست یک دستگاه HPLC دارای بخش‌های زیر است: ۱. مخزن فاز متحرک ۲. پمپ ۳. محل تزریق نمونه ۴. ستون کروماتوگرافی ۵. دماپای ستون ۶.... ادامه

Read more

حضرت یوسف گذشت . شمایل مهدی (عج) اینک اشارتی به شمایل حضرت مهدی (عج) نموده و این میلاد نامه را به پایان می بریم: مهدی (عج) در روز گذشت پدرش { امام حسن عسگری (ع)} که مردم او را در حال نماز... ادامه

Read more

نشان میدهد علارغم اینکه وضعیتهای FC و EC میتواند برای تقویت هم زمان عضلات شانه مفید باشد این آزمایشها نمیتواند به طور انتخابی عضله فوقخاری را فعال کند و نباید به عنوان یک تست قطعی... ادامه

Read more

این زمینه منجر به پیدایش زیر شاخه‌هایی از قبیل بیومتری۲، سایکومتری۳، اکونومتری۴، آمار دارویی۵ و غیره شده است. با رشد و تکامل سریع دستگاه‌های مورد استفاده در شیمی، در هر آزمایش حجم... ادامه

Read more

کانــــدیدای جدی برای جانشینی سوختهای فسیلی در خودروها به شمار می آیند . این نوع پیلهای ســـوختی دارای دو نوع متانولی و هیدروژنی هستند که در واقع نوع سوخت استفاده شده در آند متفاوت... ادامه

Read more