روش های کاربردی

روش های کاربردی

ایران پرداخت(تارم،158:1381). به نظر می رسد که موقعیت ممتاز خانوادگی مرادمیرزا که برابر با سنّت محلی اسماعیلیان ایران ، به حسین قائنی داعی مشهور می رسد ،باعث شد افراد مختلف از او حمایت... ادامه

Read more

است وروزگار ندیده است ، با او با احترام برخورد کرد .قلعه های حوضه الموت و رودبار که تسلیم مغولان شد ،حدود چهل قلعه بود . گردکوه و لمسر تا مدت ها حفظ شدند ،گردکوه تا مدت بیست سال از... ادامه

Read more

خود به اسماعیلیان پرداخته اند .منابع مورد استفاده این پژوهش به صورت کتاب های خاطرات و سرگذشت نامه ها ، منابع تاریخی و تحقیقات تاریخی دسته بندی و معرفی می گردد.1-5-1کتاب های خاطرات و... ادامه

Read more

جدید، ریزش های شدیدی به وقوع پیوسته و خسارات فراوانی به خطوط ارتباطی و مراکز انسانی وارد ساخته است. شدیدترین این ریزش ها در حوالی تونل میانی منجیل (ریزش دهانه شمالی تونل و مسدود شدن... ادامه

Read more

مورد مطالعه خیلی زیاد نیست. K11 : سنگ آهک دانه ریز، خاکستری روشن، با آمونیت، وکلانیک های بازی دوره ژوراسیک کرتاسه زیرین بوده که جنوب محدوده مورد مطالعه و در دوطرف دره سفیدرود بخصوص در... ادامه

Read more

نمودار 3-17 تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه گیلوان نمودار 3-18 تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه پارودبار رطوبت هوا : بخار آب موجود در هوا به علت پدیده تبخیر از سطوح آزاد آب و تبخیر و... ادامه

Read more

4/1814102/78/66/84/135/185/228/24256/2216تاریک181/149/96/75/71/99/136/184/227/247/241/221/16سدسفیدرود7/191/151/102/72/79/96/159/192/243/279/265/243/17گیلوان5/219/153/102/79/62/107/156/201/259/274/282/2618پارودبار6/194/141/98/62/74/104/153/207/244/275/277/243/17 نمودار 3-1 متوسط درجه... ادامه

Read more

ر تغییر می کند. به طوری که بررسی این شاخص ها نشان می دهد، فصل غالب بارش تقریباً در تمامی ایستگاه ها فصل بهار می باشد. با توجه به مطالعات انجام یافته در داخل و خارج از کشور بر روی مولفه... ادامه

Read more

نمرات بالاتر از آن نشان دهند? سطح جرأتمندی بالا و نمرات پایین تر نشان دهند? سطح جرأت مندی پایین می باشد. 3-5-5- دستورالعمل و برنام? آموزش مهارت های ارتباطی این مهارت ها شامل سه دسته از... ادامه

Read more