روش های کاربردی

روش های کاربردی

توانند شبکه های حمایت اجتماعی محکم تری بسازند (حاجلو،1387). نهایتاً این که در قالب یک نظام سلسله مراتبی،درک هیجانی در پایه و اداره هیجان در مرتبه راس مدل قرار دارد. با وجود این،آنها بر... ادامه

Read more

تاثیر قرار میدهد،تعریف نمود» (بار-ان ،1997؛ بار- ان، 2004). نکته اساسی در تعریف و مدل سازی هوش هیجانی این است که ترکیب مفهومی جدید و چالش برانگیز بوده است و طبیعی است که نمی توان بین محققان... ادامه

Read more

روش وجود دارد این است که نرخ پرداخت دستمزد به شاگردان معمولا بدون توجه به تفاوتهای انفرادی، از پیش تعیین شده و ثابت است. در واقع در سایر روش های آموزشی از قبیل گردش شغلی، مربی گری،... ادامه

Read more

موسسه حرف آخر اولین مجموعه و در حال حاضر تنها مجموعه ای در ایران است که با تیم تصویرسازی (شهودی) با تکنولوژی انیمیشن فیلم های آموزشی دبیرستان و کنکور را در قالب DVDهای آموزشی تولید... ادامه

Read more