دسته: No category

کانــــدیدای جدی برای جانشینی سوختهای فسیلی در خودروها به شمار می آیند . این نوع پیلهای ســـوختی دارای دو نوع متانولی و هیدروژنی هستند که در واقع نوع سوخت استفاده شده در آند متفاوت... ادامه

Read more

این زمینه منجر به پیدایش زیر شاخه‌هایی از قبیل بیومتری۲، سایکومتری۳، اکونومتری۴، آمار دارویی۵ و غیره شده است. با رشد و تکامل سریع دستگاه‌های مورد استفاده در شیمی، در هر آزمایش حجم... ادامه

Read more

نشان داده شده است. شکل(۲-۱۴) شماتیک فرآیند ECAP-conform. ]20 این فرآیندها که در ابتدا برای برش دادن ورق ابداع شده بودند، عبارتند از Dissimilar channel angular pressing (DCAP) و Equal Channel Angular Rolling (ECAR) ]2 [. بنابراین... ادامه

Read more

جنوب کشور از گذشته های دور به صورت بذری بوده و علاوه بر کاشت نهال بذری جهت تولید میوه، از نهال های لیمو به عنوان پایه جهت تولید سایر ارقام پیوندی مرکبات نیز استفاده می شود. طولانی... ادامه

Read more

پس از تنظیم موتور آن و رسیدن فوری آتش نشانان به محل حادثه اشاره کرد. ۴- خدمات پنهان ( implicit service ) . مزایای غیر مادی و روانی هستند که مشتری تنها به شکلی مبهم آنها را احساس می کند . از جمله... ادامه

Read more

میلاد می باشد. روش استخراج سرب مربوط به دوره های قبل تر از این تاریخ، معلوم نیست. اگرچه بقایایی از کوره های ابتدایی کشف شده، که در آن مینرال های حاوی سرب را گرما داده (همراه با چوب و... ادامه

Read more

نمود.هم چنین آنها می گویند که مطالعۀ اطلاعات عملی در مورد بخش غیررسمی راجع به چندموضوع توجه بیشتری دارد. اول، تخمین های مختلف بخش غیررسمی. دوم، ساختار بخش. هوسمن در پایان مقاله ی خود... ادامه

Read more