دسته: پایان نامه ها و مقالات

ر تغییر می کند. به طوری که بررسی این شاخص ها نشان می دهد، فصل غالب بارش تقریباً در تمامی ایستگاه ها فصل بهار می باشد. با توجه به مطالعات انجام یافته در داخل و خارج از کشور بر روی مولفه... ادامه

Read more

4/1814102/78/66/84/135/185/228/24256/2216تاریک181/149/96/75/71/99/136/184/227/247/241/221/16سدسفیدرود7/191/151/102/72/79/96/159/192/243/279/265/243/17گیلوان5/219/153/102/79/62/107/156/201/259/274/282/2618پارودبار6/194/141/98/62/74/104/153/207/244/275/277/243/17 نمودار 3-1 متوسط درجه... ادامه

Read more

نمرات بالاتر از آن نشان دهند? سطح جرأتمندی بالا و نمرات پایین تر نشان دهند? سطح جرأت مندی پایین می باشد. 3-5-5- دستورالعمل و برنام? آموزش مهارت های ارتباطی این مهارت ها شامل سه دسته از... ادامه

Read more

ی مثبت به مساله به قرار زیر می باشد : – دور نگه داشتن هیجان های منفی مانند افسردگی ، اضطراب وخشم که ممکن است مانع حل مساله شوند. – افزایش هیجانهای مثبت که برای حل مساله نقش... ادامه

Read more

ش مهارت ها تأثیر دارد؟ 1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش طبق آمار سازمان جهانی بهداشت انواع آسیب های روانی – اجتماعی در اغلب جوامع بطور نگران کننده ای رو به افزایش می باشد ، اختلالات روانی و... ادامه

Read more

ong the independent (i.e. predictor) variables of the study are not above .7, which demonstrates that the multicollinearity assumption is met. Tables 4.46 to 4.48 also show that only the correlation coefficient between General autonomy and Expert teaching style is close to .3, and the rest of the predictor variables have an... ادامه

Read more

relationship to motivate the other person to follow you. Items 7, 16, 23, and 29 ask the teacher?s skill in leading and helping the students over the learning bridge. 7. Establishing a Rapport The seventh factor in this questionnaire is rapport. It embodies 4 items which are related to the process of establishing and... ادامه

Read more

ncy Statistics FrequencyPercentValid PercentCumulative PercentValidLow10480.680.680.6 Moderate2519.419.4100.0 Total129100.0100.0 Table 4.5Facilitator Frequency Statistics FrequencyPercentValid PercentCumulative PercentValidLow4837.237.237.2 Moderate8162.862.8100.0 Total129100.0100.0 Table 4.6Delegator Frequency... ادامه

Read more

Mean16.8759 Median17.0000 Variance7.885 Std. Deviation2.80811 Minimum8.00 Maximum23.00 Range15.00 Interquartile Range2.00 Skewness-.452.267 Kurtosis1.354.529Total AutonomyLowMean52.1042.78564 95% Confidence Interval for MeanLower Bound50.5237 Upper Bound53.6847 5% Trimmed Mean51.9907 Median51.0000 Variance29.627 Std.... ادامه

Read more