دسته: بهترین ها

متغیرهایی که همبستگی­های شناختی و رفتاری با صرع را ایجاد می کنند کانون تشنج در یک مطالعه دودریل تغییرات شناختی را در 35 بیمار با صرع کانونی فعال و 35 نفر شرکت کننده سالم را یه مدت 10 سال... ادامه

Read more

مفهوم شناسی دانشگاه واژه ای چندمعنایی است: محل آموزش، محل ارائه درس، محل تربیت کارشناسان مورد نیاز سازمان ها، محل پژوهش، محل نقادی سیستم های اجتماعی، فرهنگی، علمی، محل اندیشه ورزی و... ادامه

Read more