نویسنده: 92

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  مینویسد: خلاقیت فرآیند ویران سازی یک گشتالت به نفع گشتالت بهتر است (تیلور، 1988، ص 99).در مجموع تعریفهای... ادامه

Read more

آنها در خون افزایش نمی‌یابد. بنابراین اگر با یک برنامه ورزشی منظم بتوانیم ذخیره قند ماهیچه‌ها را کاهش دهیم مسلماً می‌توانیم شاهد بهبود همه‌جانبه عوارض بیماری دیابت باشیم.  لیست... ادامه

Read more

د خواندنی از نشانه های بسیاری استفاده میشود.  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  عنوان، مقدمه، خلاصه، نشانه ها (مانند «نمره یک …»،... ادامه

Read more

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  2 باشد. نوزادانی که در هنگام تولد کوچک یا لاغر هستند دارای اختلال نسبی تحمل گلوکز و متعاقب آن مستعد... ادامه

Read more

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  همکاران(1988) میباشد و شامل 5 فرایند برنامه ریزی، سازماندهی، نوشتن، ویرایش و اصلاح بوده که از طریق... ادامه

Read more

پرسشنامه برازش مناسبی دارد و این، بیان گر همسویی ماده ها با سازهی سازگاری اجتماعی است.پرسشنامه سبک فرزندپروری پرسشنامه سبکهای فرزندپروری توسط بامریند (1967) پس از بررسیهای طولانی... ادامه

Read more

د که حدود 135 میلیون نفر در سراسر دنیا به دیابت مبتلا هستند (فانگ، آییلو، فریس و کلین، 2004). در سال 1996 سازمان بهداشت جهانی مطالعه‌ای در سطح جهان به منظور تعیین شیوع دیابت انجام داد و... ادامه

Read more

فرزندپروری دیکتاتوری با پیامدهای رفتاری منفی همچون پرخاشگری، اختلالهای برونسازی و درونسازی، و کارکرد هیجان پایینتر در ارتباط است، و از سوی دیگر سبک فرزندپروری اقتدار منش، با... ادامه

Read more

بسیار اندکی به بررسی تأثیر نقش پیش‌بینی‌کنندگی همزمان عواملی چون تاب‌آوری و امید به زندگی بر بهزیستی روانشناختی بیماران دیابتی با آسیب شبکیه چشم پرداخته‌اند. از اینرو پژوهش حاضر... ادامه

Read more

برونسازی تعریف میکند (پیاژه ، 1983).سازگاری را میتوان شاخص و نشانهای از بهداشت دانست. سازمان بهداشت جهانی سلامت یا بهداشت را تحت عنوان «رفاه کامل بدنی، روانی و اجتماعی و عدم وجود... ادامه

Read more